מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת כתובות - הערות והארות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 2352
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: בארא פארק
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' אוגוסט 05, 2022 2:13 am

תודה! בכל אופן ישנם גירסאות בכתב יד ראה אתר הכי גרסינן שמקדים נשתחררו לנתגיירו, עוד אפשר לדקדק מדוע פתח בלשון יחיד גיורת שבויה שפחה וסיים בלשון רבים, את המשך דבריך לא הבנתי כל כך הרי פתח בשבויה ולא בגיורת, עוד חשבתי מדוע לא כתב בלשון הבא על הגיורת שנתגיירה ועל השבויה שנפדתה ועל השפחה שנתשחררה פחותות מבנות וכו'
ומצאתי גירסא בכ"י ווטיקן 112 הבא על הגיורת ועל השפחה ועל השבוי'ה שנפדו ושנשתחררו ושנתגיירו פחותות, וגירסא זו אתי שפיר הסדר שפתח בסיפא בסיומא דרישא, גיורת שפחה שבויה - פדייה שחרור וגיור

טור תלגא
הודעות: 368
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי טור תלגא » ו' אוגוסט 05, 2022 3:56 am

תימה על כבוד הרב שלא הקשה כן בדף יא.

עי"ש בריטב"א
מתני' הגיורת והשבויה: פירוש הא דקתני הגיורת ולא קתני הכותית או הנכרית כדקתני השבוי' והשפחה דכיון שכבר נתגיירה לא בעי למקרייהו בשם כותית שהוא גנאי והא דקתני שנפדו ונתגיירו ונשתחררו ולא נקט להו לפום חשיבותיה דגיורת חביבה ליה שנכנסה תחת כנפי השכינה ובתר הכי קתני לפום קדימת תקונם ואשמועי' דפדיון שבוים קודמת לגיורת נכרית וגיורת נכרית קודמת לשחרר שפחה וטעם נכון יש בדבר


וכן בתוספות יום טוב פרק א משנה ב בשם מהר"ל
הגיורת וכו' שנפדו וכו'. וכן תנן להו לקמן בריש פ"ג ובפי"א מה"א העתיק הרמב"ם משוחררת גיורת ושבויה. אבל פ"ק מהל' נערה [הל' ט'] העתיק הא דלקמן פ"ג גיורת שבויה משוחררת אם נתגיירה ונפדית ונשתחררה והטור סימן ס"ז וסימן קע"ז העתיק גיורת שבויה ושפחה שנתגיירו ושנפדו ושנשתחררו ובשם רבינו מהור"ר ליווא ז"ל שמעתי טעם ששונה שנפדו וכו' שכן מצות פדיון שבוים קודמת. ולהתגייר אף ע"פ שדוחין אותו בתחלה אין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו. אבל להשתחרר עובר בעשה דוהתנחלתם אותם [*והתוספות פ"ק דעבודה זרה דף ג' [ד"ה יבא] כתבו אדהכא דאורחא דמלתא דגמרא דבהרבה מקומות לא קפיד למנות כסדר]:


ובהון עשיר שם
הגיורת והשבויה והשפחה. ובסיפא הפך הסדר ושנא שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו, והתי"ט נתן טע' בשם הרב ליווא, לסדר של סיפא. והנני מוסיף על זה, טעם למאי דלא נשנה רישא דומיא דסיפא, הוא דסמך שבויה לשפחה, מפני שיש להם שייכות זו עם זו שמעבידים אותם

שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו. ברישא הזכירם לשון יחיד והכא שנאם בלשון רבים, כי כל אחד מן הצדדים האלה יש להם שייכות בכל השנויים ברישא, דכיון דהבא על הגויה חייב עליה משום נש"גז (סנהדרין פב.), הרי שלשון פדיה שייך אף בגיורת וכ"ש על השפחה ממש, וכן לשון שחרור שייכא בגיורת מטעם זה וכ"ש בשבויה, ולשון גרות שייך שפיר אף אשבויה דבעת שהיא שבויה הרי היא כגויה שאינה נזהרת בכמה מצות, וכ"ש דשייך בשפחה שהיא פטורה מכמה מצות בעוד שהיא שפחה:

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 2352
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: בארא פארק
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' אוגוסט 05, 2022 5:38 am

יישר כח גדול!!!
ולא תימא שלא שאלתי שם, כי פשוט לא הבחנתי, כי זה תלוי בברכות התורה ובאהבה רבה של אותו היום

שמואל דוד
הודעות: 6138
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 05, 2022 6:24 am

אהרן תאומים כתב:דף כט.
במשנה - הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד
יש לעיין בשינוי הסדר פתח ב- גיורת שבויה שפחה, וסיים (שבויה)שנפדו, (גיורת)שנתגיירו, (שפחה)שנשתחררו,

תוספות עבודה זרה ג.
יבא בלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליפז התימני. אורחא דתלמודא דבהרבה מקומות לא קפיד למנות כסדר וכן הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו

וע״ע תוספות יו״ט ועוד.

שמואל דוד
הודעות: 6138
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 05, 2022 7:19 am

כתובות י:

מאי אלמנה אמר רב חנא בגדתאה אלמנה על שם מנה כו׳ ואמר רב חנא בגדתאה מטר משקה מרוה ומזבל ומעדן וממשיך כו׳ ואמר רב חנא בגדתאה תמרי משחנן משבען משלשלן מאשרן ולא מפנקן כו׳

האם יש איזה שייכות בין הני שלשה דברים שאמר רב חנא?

נוריאל עזרא
הודעות: 1636
הצטרף: א' אפריל 12, 2020 1:00 am
שם מלא: נוריאל עזרא

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי נוריאל עזרא » ו' אוגוסט 05, 2022 8:53 am

אהרן תאומים כתב:תודה! בכל אופן ישנם גירסאות בכתב יד ראה אתר הכי גרסינן שמקדים נשתחררו לנתגיירו, עוד אפשר לדקדק מדוע פתח בלשון יחיד גיורת שבויה שפחה וסיים בלשון רבים, את המשך דבריך לא הבנתי כל כך הרי פתח בשבויה ולא בגיורת, עוד חשבתי מדוע לא כתב בלשון הבא על הגיורת שנתגיירה ועל השבויה שנפדתה ועל השפחה שנתשחררה פחותות מבנות וכו'
ומצאתי גירסא בכ"י ווטיקן 112 הבא על הגיורת ועל השפחה ועל השבוי'ה שנפדו ושנשתחררו ושנתגיירו פחותות, וגירסא זו אתי שפיר הסדר שפתח בסיפא בסיומא דרישא, גיורת שפחה שבויה - פדייה שחרור וגיור

לפני גם בגמרא וגם במשניות כתוב גיורת קודם שבויה.

באמונתו
הודעות: 1844
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי באמונתו » ו' אוגוסט 05, 2022 12:56 pm

הנוסח במשנה קאופמן: https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D ... 7%81%D7%99, הנחשב כמוסמך ביותר, כגרסתנו:
הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה, שֶׁנִּפְדּוּ אוֹ שֶׁנִּתְגַּיְּרוּ אוֹ שֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ וכו'
הַבָּא עַל הַגִּיּוֹרֶת, וְעַל הַשְּׁבוּיָה, וְעַל הַשִּׁפְחָה, שֶׁנִּפְדּוּ אוֹ שֶׁנִּתְגַּיְּרוּ אוֹ שֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ וכו'
לענ"ד להוסיף על לעיל, לשון "נפדו" הינו נופל על "שפחה", היות ושורש שתיהם בפ"א. אחר כן חוזר אל סדר: גיורת = שנתגיירו, ושפחה = שנשתחררו.
המעבר בלשון מיחיד לרבים, לענ"ד כעין "הון עשיר" שנ"ל, כי אעפ"י שבפרטיות, לשון נפדו בשבויה, נתגיירו בגיורת, ונשתחררו בשפחה, האמת שנפדו הרי שייך גם בשפחה, וכן נתגיירו בשפחה, וכן נשתחררו בשבויה, ולכן נקט בסיפא לשון רבים, מפני שחוזרים לא על אחת מהם בלבד.
מכאן גם לזיקת שפחה ונפדו, היות ופדיון נוגע אף בשפחה.
נערך לאחרונה על ידי באמונתו ב ו' אוגוסט 05, 2022 6:59 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 2352
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: בארא פארק
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' אוגוסט 05, 2022 7:22 pm

נוריאל עזרא כתב:לפני גם בגמרא וגם במשניות כתוב גיורת קודם שבויה.

גם לפני ב"ה, בחפזי לא דקתי בדבריך ובתגובתי ועמך הסליחה, ובכל אופן תודה לכל המגיבם החכמותני

שמואל דוד
הודעות: 6138
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוגוסט 14, 2022 6:27 am

לח.

בין מתכוין לשאין מתכוין כו׳

בגליון הש״ס ציין לתוספות מ. ד״ה אחד כדרכה ע״ש שכתבו שכן דרך הש״ס לנקוט בסדר זה במקום שצריך לשנות הן ולאו וציינו התוספות לגמרא לה. בין מתכוין לשאין מתכוין.

צ״ע קצת מדוע לא כתב רעק״א ז״ל הגהתו לעיל בדף לה. ובפרט שהתוספות ציינו לגמרא לה. ולא לגמרא בדף לח.

שמואל דוד
הודעות: 6138
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוגוסט 17, 2022 5:02 am

כתובות מ:

פגם רואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת:
היכי שיימינן לה אמר אבוה דשמואל אומדין כמה אדם רוצה ליתן בין שפחה בתולה לשפחה בעולה לשמשו שפחה בעולה לשמשו מאי נפקא ליה מינה אלא בין שפחה בעולה לשפחה שאינה בעולה להשיאה לעבדו ולעבדו מאי נפקא ליה מינה בעבד שיש לו לרבו קורת רוח הימנו

פתח בבתולה וסיים באינה בעולה, ולכאורה יש חילוק גדול ביניהם שהרי בתולה היינו אשה שיש לה בתולים, משא״כ אינה בעולה היינו שלא נבעלה אבל מוכת עץ שפיר נקרא אינה בעולה.

והנה רש״י כתב ״להטעימו טעם בתולה״ ומשמע שיש לה בתולים, אולם יש לומר ״חן של בתולה״ דהיינו אשה שלא נבעלה - עיין רשב״א לעיל יא. שמוכת עץ אע״פ שאין לה בתולים לא בטל חינא שהרי לא נעשה בא מעשה ע״י איש.

שמואל דוד
הודעות: 6138
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוגוסט 17, 2022 5:06 am

כתובות מא.

דתניא רבי שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון אף בושת ופגם אינו משלם ע"פ עצמו לא כל הימנו שיפגום בתו של פלוני אמר ליה רב פפא לאביי ניחא לה לדידה מאי דלמא לא ניחא ליה לאביה ניחא ליה לאביה מאי דלמא לא ניחא להו לבני משפחה ניחא להו לבני משפחה מאי אי אפשר דליכא חד במדינת הים דלא ניחא ליה

לא הבנתי, חדא מדוע איכפת לן שיש קרוב רחוק במדינת הים דלא ניחא ליה בכך, ועוד ק״ק מהיכא תיתי שיש אחד כזה. מלשון הגמרא ״אי אפשר דליכא חד״ כו׳ משמע שזה ודאי.

עזריאל ברגר
הודעות: 11252
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' אוגוסט 17, 2022 9:42 am

שמואל דוד כתב:לח.

בין מתכוין לשאין מתכוין כו׳

בגליון הש״ס ציין לתוספות מ. ד״ה אחד כדרכה ע״ש שכתבו שכן דרך הש״ס לנקוט בסדר זה במקום שצריך לשנות הן ולאו וציינו התוספות לגמרא לה. בין מתכוין לשאין מתכוין.

צ״ע קצת מדוע לא כתב רעק״א ז״ל הגהתו לעיל בדף לה. ובפרט שהתוספות ציינו לגמרא לה. ולא לגמרא בדף לח.

זכורני ששמעתי שרעק"א עצמו אמר שאת ההגהות האלו הוא כתב מקופיא, ולכן אין לדקדק בהן כל-כך.

עזריאל ברגר
הודעות: 11252
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' אוגוסט 17, 2022 9:43 am

שמואל דוד כתב:כתובות מא.

דתניא רבי שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון אף בושת ופגם אינו משלם ע"פ עצמו לא כל הימנו שיפגום בתו של פלוני אמר ליה רב פפא לאביי ניחא לה לדידה מאי דלמא לא ניחא ליה לאביה ניחא ליה לאביה מאי דלמא לא ניחא להו לבני משפחה ניחא להו לבני משפחה מאי אי אפשר דליכא חד במדינת הים דלא ניחא ליה

לא הבנתי, חדא מדוע איכפת לן שיש קרוב רחוק במדינת הים דלא ניחא ליה בכך, ועוד ק״ק מהיכא תיתי שיש אחד כזה. מלשון הגמרא ״אי אפשר דליכא חד״ כו׳ משמע שזה ודאי.

העיקר הוא שיש כאן "חב לאחריני" וממילא הודאת בעל דין איננה תקפה.

שמואל דוד
הודעות: 6138
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוגוסט 17, 2022 2:33 pm

יישר כח רב עזריאל!

שמואל דוד
הודעות: 6138
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוגוסט 22, 2022 4:28 am

כתובות מו:

אלא מסתברא דכי ממעט רחמנא יציאה דכוותה קא ממעט והא לא דמיא הא יציאה להא יציאה התם גבי אדון נפקא לה מרשותיה לגמרי יציאה דאב אכתי מחסרא מסירה לחופה מהפרת נדרים מיהא נפקא לה מרשותיה דתנן נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין לה נדריה

לא הבנתי, עדיין לא דמיא, אצל האדון יצאה לגמרי אבל אצל הפרת נדריה עדיין היא ברשות האב שיכול להפר נדריה (עם הבעל) וצ״ע

שמואל דוד
הודעות: 6138
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוגוסט 22, 2022 4:52 am

כתובות מו.

אזהרה למוציא שם רע מנלן ר' אלעזר אמר מלא תלך רכיל רבי נתן אומר מונשמרת מכל דבר רע ורבי אלעזר מאי טעמא לא אמר מהאי ההוא מיבעי ליה לכדר' פנחס בן יאיר ונשמרת מכל דבר רע מכאן אמר ר' פנחס בן יאיר אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה ור' נתן מאי טעמא לא אמר מהאי ההוא אזהרה לב"ד שלא יהא רך לזה וקשה לזה

מנ״ל לרב נתן הך דאל יהרהר ביום?

מנ״ל לרב אלעזר הך אזהרה שלא יהא רך לזה וקשה לזה?

באמונתו
הודעות: 1844
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי באמונתו » ג' אוגוסט 23, 2022 1:46 am

שמואל דוד כתב:כתובות מו:
אלא מסתברא דכי ממעט רחמנא יציאה דכוותה קא ממעט והא לא דמיא הא יציאה להא יציאה התם גבי אדון נפקא לה מרשותיה לגמרי יציאה דאב אכתי מחסרא מסירה לחופה מהפרת נדרים מיהא נפקא לה מרשותיה דתנן נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין לה נדריה
לא הבנתי, עדיין לא דמיא, אצל האדון יצאה לגמרי אבל אצל הפרת נדריה עדיין היא ברשות האב שיכול להפר נדריה (עם הבעל) וצ״ע

עיין חידושי הריטב"א.

שמואל דוד
הודעות: 6138
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אוגוסט 30, 2022 5:40 pm

נד. נד:

פורנא - רווחא

מדוע שינה הגמרא בלשונה?

באמונתו
הודעות: 1844
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי באמונתו » ד' אוגוסט 31, 2022 8:54 pm

פרנא/פורנא, לשון המיוחד למוהר/ריווח הכתובה והנדוניה הוא, ע"ע לקמן סז, א:
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן:
גמלים של ערביא, אשה גובה פרנא מהם.
אמר רב פפי: הני תותבי דבי מכסי, אשה גובה פרנא מהם.
ואמר רב פפי: הני שקי דרודיא ואשלי דקמחוניא, אשה גובה פרנא מהן.
אמר רבא, מריש הוה אמינא: הני ארנקי דמחוזא, אשה גובה פרנא מהם...
ראה המצורף פה:
קבצים מצורפים
אוצר החכמה_אוצר לשון התלמוד - לב - קוסובסקי, חיים יהושע בן-ציון בן אברהם אבלי_91.pdf
(1.82 MiB) הורד 8 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 6138
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' ספטמבר 07, 2022 4:22 am

כתובות סב:

כפו מטתו וברש"י כדת המתאבלים שחייבים בכפיית המטה כו'

צ"ע דהול"ל כפו מטתה או מטתן שהרי אשתו (ובניו) חייבים בכפיית מטותיהם ולא מיטת המת.

שמואל דוד
הודעות: 6138
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' ספטמבר 07, 2022 4:58 am

כתובות סג.

שמע אבוה דאתא גברא רבה למתא אמר איזיל לגביה אפשר דמפר נדראי

לכאורה קשה, מדוע עד עכשיו לא התיר נדרו. וכי זה פעם הראשונה שגברא רבה בא לעיר. ולמה רק אחר כ״ד שנה כשבא ר״ע אז ביקש להתיר נדרו וצ״ע.

עזריאל ברגר
הודעות: 11252
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' ספטמבר 07, 2022 8:39 am

שמואל דוד כתב:כתובות סב:

כפו מטתו וברש"י כדת המתאבלים שחייבים בכפיית המטה כו'

צ"ע דהול"ל כפו מטתה או מטתן שהרי אשתו (ובניו) חייבים בכפיית מטותיהם ולא מיטת המת.

אוי"ל שנקט לשון נקיה, וכוונתו למיטה שלו ושל אשתו.

בברכה המשולשת
הודעות: 13153
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' ספטמבר 07, 2022 12:11 pm

באמונתו כתב:פרנא/פורנא, לשון המיוחד למוהר/ריווח הכתובה והנדוניה הוא, ע"ע לקמן סז, א:
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן:
גמלים של ערביא, אשה גובה פרנא מהם.
אמר רב פפי: הני תותבי דבי מכסי, אשה גובה פרנא מהם.
ואמר רב פפי: הני שקי דרודיא ואשלי דקמחוניא, אשה גובה פרנא מהן.
אמר רבא, מריש הוה אמינא: הני ארנקי דמחוזא, אשה גובה פרנא מהם...
ראה המצורף פה:


ורבות בירושלמי

באמונתו
הודעות: 1844
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי באמונתו » ד' ספטמבר 07, 2022 3:38 pm

שמואל דוד כתב:כתובות סב:
כפו מטתו וברש"י כדת המתאבלים שחייבים בכפיית המטה כו'
צ"ע דהול"ל כפו מטתה או מטתן שהרי אשתו (ובניו) חייבים בכפיית מטותיהם ולא מיטת המת.

ראה המצורף:
קבצים מצורפים
150282_390.png
150282_390.png (54.03 KiB) נצפה 240 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 6138
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת כתובות - הערות והארות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' ספטמבר 07, 2022 6:08 pm

יישר כח!


חזור אל “בית התלמוד”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 21 אורחים