מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
לבי במערב
הודעות: 8455
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. תודה מראש.

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי לבי במערב » א' נובמבר 07, 2021 10:31 pm

עזריאל ברגר כתב:זיל קרי בי רב
אראל כתב:לא תירץ כלום
צודקים אתם. איני יודע כיצד נשתרבב לזכרוני דבר זה...

באמונתו
הודעות: 1855
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי באמונתו » ד' נובמבר 17, 2021 6:11 pm

עתה חלק שני, המשלים ספר "יד גד" - על התוספות מסכת זבחים בדרך פשט.
יישר כוח המחבר, מו"ר שליט"א!
קבצים מצורפים
יד גד זבחים ב.pdf
(930.63 KiB) הורד 59 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 11206
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' ינואר 11, 2022 6:40 pm

ד"ו.

מה ההבדל בין "מקיבעא לא מכפרא מקופיא מכפרא", ל"כיפר גברא לא כיפר קמי שמיא", ומה הכלל בזה.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5839
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ו' מאי 06, 2022 5:16 am

זבחים ד. ודף ז.

לכדתניא ובשר זבח תודת שלמיו, אבא חנין אומר משוום ר"א בא ללמד תודה ששחטה לשם שלמים כשרה, שלמין ששחטן לשם תודה פסולה, מה הפרש בן זל"ז תודה קרויב שלמים ואין שלמים קרויה תודה.

נסתפקתי אם הדין של תודה ששחטה לשם שלמים כשרה זה רק דין בדיעבד, או דאף לכתחלה מותר לשחוט לשם שלמים, כיון שהתודה נקראת שלמים.

וחכ"א העירנו שבתורת כהנים איתא גם כן האי דרשא, על פסוקים הראשונים שבפרשת תודה (ויקרא ז, יא-יב - ועי' בשפ"א שהעיר למה הגמ' כאן דרש ממקרא שלאחריו) והלשון בתורת כהנים הוא "מלמד שהתודה נשחטת לשם תודה ולשם שלמים" ומשמע קצת דהיינו אף לכתחלה, וביותר משמע כן שם מפי' הראב"ד שכתב "אבל שלמים אין שוחטין לשם תודה" משמע דתודה כן שוחטין לשם שלמים אף לכתחלה וצ"ע.

(ועי' בספר שיח דבר שחקר הגרד"ל שליט"א בפסח לפני זמנו אם מותר לכתחלה לשוחטו לשם שלמים, ויש לחלק בין הדברים)

אראל
הודעות: 2585
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אראל » ד' מאי 25, 2022 8:59 pm

דף קיב ע"ב, המעלה מבשר חטאת מבשר אשם וכו' פטור
יש לחקור, לשיטת רב חלקיה בדף קיד ע"ב, דהמעלה אשם מחוסר זמן דבעלים בחוץ, שלא לשמו חייב, כיון דלא עלה לבעלים לשם חובה ניתק לשם זבח אחר עיי"ש בסוגי'
מה יהיה הדין אם שחט אשם מחו"ז דבעלים לשם עולה בחוץ, והעלה מבשרה, אם יהא חייב, מי נימא דדינה לגמרי כעולה ומתחייב על בשרה, או דסוכ"ס עדיין נשאר אשם שפטור על העלאת בשרה,
ולכאו' זה תלי' בביאור שיטת רב חלקיה, אם כדרך החזו"א שמסביר שיטת רב חלקי' דהוי כמו פסח לפני זמנו דנעשה לגמרי כשלמים, וכמו"כ אשם שעדיין לא הגיע זמנו ושחטו לשם עולה נעשה כולו כעולה, ולפי"ז י"ל דגם על העלאת בשרה יתחייב כדין בשר עולה, או כדרך הקרן אורה, שמסביר שאף לרב חלקיה נשאר אשם, אלא שלא נאמר דין מחו"ז בשחטו שלא לשמו עיי"ש, דלפי"ז בשרה נשאר בשר אשם ופטור, והבן.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5839
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » א' יולי 24, 2022 6:51 am

זבחים מו: במשנה לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' והחטאת והאשם לשם חטא.

האם בשאר קרבנות הבאות לשם חובה כגון קרבנות נזיר ומצורע ויולדת, א"צ להקריבן לשם חובתן? או עולת ראיה ושלמי חגיגה א"צ להקריבן לשם מצוות עולת ראיה וכדו'?

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5839
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » א' יולי 24, 2022 5:13 pm

מז: אשם מצורע שני כהנים מקבלין את דמו אחד ביד ואחד בכלי וכו'

א. אפשר לפגל הזבח גם בקבלת הדם ביד?

ב. המקבל בכלי שחישב מחשבת פיגול בקבלת הדם, נחשב מפגל בחצי מתיר?

אליהו חיים
הודעות: 722
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 9:55 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אליהו חיים » א' יולי 24, 2022 8:14 pm

מיללער כתב:זבחים מו: במשנה לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' והחטאת והאשם לשם חטא.

האם בשאר קרבנות הבאות לשם חובה כגון קרבנות נזיר ומצורע ויולדת, א"צ להקריבן לשם חובתן? או עולת ראיה ושלמי חגיגה א"צ להקריבן לשם מצוות עולת ראיה וכדו'?

הקרן אורה מנחות ג' ב' ד"ה אלא מעתה נקט דבשאר קרבנות כשר ומרצה, והביא הדוגמא של עולת נדבה לשם עולת יולדת, ואפילו באשם גזילות לשם אשם מעילות נקט כן אע"פ דנאמר גם בו הדין של לכתחילה צריך לחשוב לשם אותו חטא.
ועי' בחי' הגר"ח על הש"ס (סוף כריתות בענין לשם אותו חטא) דלפי ביאורו ברמב"ם בהל' שגגות פ"ג ה"ג נראה דבעולה ושלמים דאין חובה להקריבן לשם אותו מין לא חל שם מיוחד על עולת יולדת ועולת נזיר דרק ע"י גילוי הקרא להקריב לשם אותו חטא ידעינן דקיים שם בפנ"ע על חטאת חלב ובפנ"ע על חטאת דם [ומסתבר לדבריו דכיו"ב באשם] וכמדוייק מדברי הרמב"ם הנ"ל.
אך הגאון הנצי"ב זבחים ו' ב' (ד"ה אכן מתחילה) ובעוד מקומות בדף ז' שם, נקט בפשיטות דעולת זיבה לשם עולת יולדת וכיו"ב אינו עולה לשם חובה ודומה לחטאת חלב לשם חטאת דם לפי דרגתו לומר דלא עלו, וברור דלדבריו כל אחד שם בפנ"ע וממילא דומה לחטאת.

אליהו חיים
הודעות: 722
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 9:55 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אליהו חיים » א' יולי 24, 2022 8:41 pm

מיללער כתב:מז: אשם מצורע שני כהנים מקבלין את דמו אחד ביד ואחד בכלי וכו'

א. אפשר לפגל הזבח גם בקבלת הדם ביד?

ב. המקבל בכלי שחישב מחשבת פיגול בקבלת הדם, נחשב מפגל בחצי מתיר?

לפום ריהטא אין פיגול בקבלת הדם ביד דמהם נותנין מהדם על הבהונות והם אינן לצורכי גבוה [למזבח] אלא להתיר המצורע, וכמבואר ברש"י זבחים מ"ד א' (ד"ה רבי אומר )לענין מתנות השמן לרבי דמפגלין בהם בז' המתנות לגבוה אבל לא במתן בהונות 'דלאו צורך גבוה הוא' ובפשטות כיו"ב גם לענין מתנות הדם. [ואף לשיטת הרמב"ם (בפ"ד ממחו"כ ה"ג) דיש איסור אכילה מן התורה לפני נתינת מתן שמן לבהונות כאוכל קדשים קודם זריקה אין זה מדין עבודת הקרבן אלא מדין מכשיר של מצורע וכדהוכיח באבי עזרי (קמא) בהל' מחו"כ שם].
ולכן לכ' פשוט דאין פיגול ולא נחשב מחשבת פיגול בקבלת הדם שבכלי חצי מתיר דהדם שבכלי הוא המתיר השלם.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5839
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » א' יולי 24, 2022 11:12 pm

תודה רבה כבוד הרב שליט"א

נמצא דלענין הקרבה לשם החובה יש ג' שיטות
א. שיטת הגר"ח דאף לכתחלה א"צ להקריבן לשם חובתן
ב. שיטת הקרן אורה, צריך להקריבן לשם החובה אלא שמכ"מ כשרין ומרצין
ג. שיטת הנצי"ב שצריך להקריבן לשם חובתן, ואם הקריבן לשם חוב ה אחרת כשרין ולא עלו

-

לגבי קבלת הדם למתן בהונות, הראיה מנתינה על הבהונות מצוינת.

בבחינת כל רז לא אניס ליה, מרא דקדשים.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5839
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ה' יולי 28, 2022 11:44 pm

טבלא לסיכום כללי למדין מן הלמד בקדשים

זבחים דפים מט-נב
קבצים מצורפים
טבלא לסיכום כללי למדין למד מן הלמד בקדשים.pdf
(106.61 KiB) הורד 13 פעמים

ידבר פי
הודעות: 40
הצטרף: ו' מרץ 19, 2021 12:22 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ידבר פי » א' אוגוסט 14, 2022 1:30 am

פלתי כתב:ב' ע"א
כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'. צ"ע בשוחט אשם לשם שלמים אמאי לא הוי פיגול, דכיון דמיירי מסתמא בטועה וחושב שהוא שלמים (וכמו שכתבו תוס' לקמן ב' ע"ב ד"ה אתנו) א"כ בכלל מחשבתו נמי לאוכלו לב' ימים, דהיינו חוץ לזמנו. ואמאי לא הוי פיגול.
ואע"ג דאנן קיי"ל דעקירה בטעות לא שמיה עקירה, ומפרשינן מתניתין במזיד, א"נ באומר מותר, וא"כ לפי"ז לא קשיא מידי שהרי יודע שהוא אשם ורק מחשב על אותה עבודה שלא לשמה ולא על האכילה. מיהו למ"ד במנחות עקירה בטעות שמה עקירה ודאי מתפרש מתניתין כפשוטו דטעה וחשב שהם שלמים, וא"כ לדידיה אמאי לא הוי פיגול?

מהיכ"ת דהווא פיגול הא אף אם שוחטן לשם שלמים ושוחטו ע"מ להתירו לאכלו לשני ימים מ"מ יתכן שהוא יאכלנו רק ביום א', ואף אי נימא דלא בעי' שיחשב להדיא על אכילה בכה"ג פשוט דל"ש כלל למחשבת פיגל כיון שאפשר לאכלו בתוך זמנו.
ועי' במנחות מט ע"א בסוגיא דעקירה בטעות דמוקמינן מתני' דהכהנים שפיגלו במקדש שוגגין בשחט חטאת וכסבור שהוא שלמים וקא מחשב בהו לשם שלמים ופרש"י לאכלן לשני ימים ולילה אחת, והיינו כנ"ל וזה מה שבא להדגיש כאן דאין הכוונה למחשבת לשם שלמים גרידא, דבמחשבה של לשם שלמים בלחוד ליכא פיגול דהא יכול לאכלו מיד וכנ"ל, ורק הכוונה שמחשב לשם שלמים ומחשב לאכלו לשני ימים (ורק זה ההיכ"ת שיפגל בשוגג ע"ש בסוגיא), וכ"מ בתוס' שם ד"ה וקא מפרש כלומר לאכלן לשני ימים וכפי' הקונטרס עכ"ל ולפו"ר צ"ב מה נתחדש כאן בדברי רש"י א"ו דהכוונה כנ"ל דאיירי במחשב להדיא לאכלן לשני ימים ולא ששחטו סתם לשם שלמים.

ידבר פי
הודעות: 40
הצטרף: ו' מרץ 19, 2021 12:22 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ידבר פי » ו' אוגוסט 19, 2022 2:17 pm

ההוא דאמר כתב:קיז, א
האם יש לנו מקור מערי מקלט, לכך שיש קיום מצוה בחצי שיעור.
ושמתי לך מקום בחייך.
וברש"י [ד"ה מקום]: "רמז לו הקב"ה למשה במתן תורה שיזכה למצוה זו כדכתיב (דברים ד) אז יבדיל משה שלש ערים בסוף ארבעים שנה".
והנה, בגמ' במכות [י, א] מבואר, שלא היה קליטת ערי מקלט, עד שעברו את הירדן והפרישו גם שם ערי מקלט.
"דרש רבי סימאי מאי דכתיב {קהלת ה-ט} אוהב כסף לא ישבע כסף ומי אוהב בהמון לא תבואה אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינו שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה".

והנה מלשון רש"י בזבחים משמע, כי זכה משה במצות ערי מקלט בהפרשת ג' ערים שעשה. והגם שלא התקיימה המצוה בשלימותה.
וכעת יל"ע, האם יש מכאן מקור שיש קיום דין בחצי שיעור במצוה, וכידוע שדנו בזה רבות האחרונים, [לענ"ד הראשון שפתח בזה, זהו הנתיבות בהגש"פ שלו מעשה ניסים].

לכאו' ל"ש לזה, דבמצות ערי מקלט נכלל מצוה להפריש הערים ורק כ"ז שאינן קולטות ליכא חיוב להפריש ומ"מ הבדיל משה מיד משום מצוה שבאה לידי וכו' אך ל"ה חצי שיעור דהפרשת כל עיר ועיר הווא מצוה.

ההוא דאמר
הודעות: 1528
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' אוגוסט 31, 2022 11:41 pm

לגבי חצי שיעור בערי מקלט, ראיתי לאחר זמן שדן בזה הרב צבי קריזר שליט"א [מח"ס באר צבי עה"ת] באחד מירחוני ירחן האוצר

ידבר פי
הודעות: 40
הצטרף: ו' מרץ 19, 2021 12:22 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ידבר פי » א' ספטמבר 04, 2022 9:00 pm

ידבר פי כתב:
ההוא דאמר כתב:קיז, א
האם יש לנו מקור מערי מקלט, לכך שיש קיום מצוה בחצי שיעור.
ושמתי לך מקום בחייך.
וברש"י [ד"ה מקום]: "רמז לו הקב"ה למשה במתן תורה שיזכה למצוה זו כדכתיב (דברים ד) אז יבדיל משה שלש ערים בסוף ארבעים שנה".
והנה, בגמ' במכות [י, א] מבואר, שלא היה קליטת ערי מקלט, עד שעברו את הירדן והפרישו גם שם ערי מקלט.
"דרש רבי סימאי מאי דכתיב {קהלת ה-ט} אוהב כסף לא ישבע כסף ומי אוהב בהמון לא תבואה אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינו שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה".

והנה מלשון רש"י בזבחים משמע, כי זכה משה במצות ערי מקלט בהפרשת ג' ערים שעשה. והגם שלא התקיימה המצוה בשלימותה.
וכעת יל"ע, האם יש מכאן מקור שיש קיום דין בחצי שיעור במצוה, וכידוע שדנו בזה רבות האחרונים, [לענ"ד הראשון שפתח בזה, זהו הנתיבות בהגש"פ שלו מעשה ניסים].

לכאו' ל"ש לזה, דבמצות ערי מקלט נכלל מצוה להפריש הערים ורק כ"ז שאינן קולטות ליכא חיוב להפריש ומ"מ הבדיל משה מיד משום מצוה שבאה לידי וכו' אך ל"ה חצי שיעור דהפרשת כל עיר ועיר הווא מצוה.

שו"ר בספורנו דברים מא ד עה"כ אז יבדיל משה שכתב וז"ל אחר שסיים ההקדמה לביאור התורה הבדיל הערים להראות לישראל מה נכבד ענין שמירת המצוות שהקפיד לקיים קצת מצות עשה עכ"ל ומשמע קצת כמ"ש ההוא דאמר.

פלתי
הודעות: 2301
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי פלתי » ב' ספטמבר 05, 2022 6:49 pm

ידבר פי כתב:
פלתי כתב:ב' ע"א
כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'. צ"ע בשוחט אשם לשם שלמים אמאי לא הוי פיגול, דכיון דמיירי מסתמא בטועה וחושב שהוא שלמים (וכמו שכתבו תוס' לקמן ב' ע"ב ד"ה אתנו) א"כ בכלל מחשבתו נמי לאוכלו לב' ימים, דהיינו חוץ לזמנו. ואמאי לא הוי פיגול.
ואע"ג דאנן קיי"ל דעקירה בטעות לא שמיה עקירה, ומפרשינן מתניתין במזיד, א"נ באומר מותר, וא"כ לפי"ז לא קשיא מידי שהרי יודע שהוא אשם ורק מחשב על אותה עבודה שלא לשמה ולא על האכילה. מיהו למ"ד במנחות עקירה בטעות שמה עקירה ודאי מתפרש מתניתין כפשוטו דטעה וחשב שהם שלמים, וא"כ לדידיה אמאי לא הוי פיגול?

מהיכ"ת דהווא פיגול הא אף אם שוחטן לשם שלמים ושוחטו ע"מ להתירו לאכלו לשני ימים מ"מ יתכן שהוא יאכלנו רק ביום א', ואף אי נימא דלא בעי' שיחשב להדיא על אכילה בכה"ג פשוט דל"ש כלל למחשבת פיגל כיון שאפשר לאכלו בתוך זמנו.
ועי' במנחות מט ע"א בסוגיא דעקירה בטעות דמוקמינן מתני' דהכהנים שפיגלו במקדש שוגגין בשחט חטאת וכסבור שהוא שלמים וקא מחשב בהו לשם שלמים ופרש"י לאכלן לשני ימים ולילה אחת, והיינו כנ"ל וזה מה שבא להדגיש כאן דאין הכוונה למחשבת לשם שלמים גרידא, דבמחשבה של לשם שלמים בלחוד ליכא פיגול דהא יכול לאכלו מיד וכנ"ל, ורק הכוונה שמחשב לשם שלמים ומחשב לאכלו לשני ימים (ורק זה ההיכ"ת שיפגל בשוגג ע"ש בסוגיא), וכ"מ בתוס' שם ד"ה וקא מפרש כלומר לאכלן לשני ימים וכפי' הקונטרס עכ"ל ולפו"ר צ"ב מה נתחדש כאן בדברי רש"י א"ו דהכוונה כנ"ל דאיירי במחשב להדיא לאכלן לשני ימים ולא ששחטו סתם לשם שלמים.

די ברור לי שכת"ר צודק, וגם אני לא כתבתיו אלא לפלפולא בעלמא. ואמנם אחרי זמן ראיתי בכמה וכמה מחברים חלקם מצדדים לכאן ולכאן. עי' באורך בספר מחשבת הקודש שממנו העתקתי הקטע להלן:
P0025.jpg
P0025.jpg (123.96 KiB) נצפה 427 פעמים

עזריאל ברגר
הודעות: 11259
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' ספטמבר 05, 2022 10:09 pm

פלתי כתב:
ידבר פי כתב:
פלתי כתב:ב' ע"א
כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'. צ"ע בשוחט אשם לשם שלמים אמאי לא הוי פיגול, דכיון דמיירי מסתמא בטועה וחושב שהוא שלמים (וכמו שכתבו תוס' לקמן ב' ע"ב ד"ה אתנו) א"כ בכלל מחשבתו נמי לאוכלו לב' ימים, דהיינו חוץ לזמנו. ואמאי לא הוי פיגול.
ואע"ג דאנן קיי"ל דעקירה בטעות לא שמיה עקירה, ומפרשינן מתניתין במזיד, א"נ באומר מותר, וא"כ לפי"ז לא קשיא מידי שהרי יודע שהוא אשם ורק מחשב על אותה עבודה שלא לשמה ולא על האכילה. מיהו למ"ד במנחות עקירה בטעות שמה עקירה ודאי מתפרש מתניתין כפשוטו דטעה וחשב שהם שלמים, וא"כ לדידיה אמאי לא הוי פיגול?

מהיכ"ת דהווא פיגול הא אף אם שוחטן לשם שלמים ושוחטו ע"מ להתירו לאכלו לשני ימים מ"מ יתכן שהוא יאכלנו רק ביום א', ואף אי נימא דלא בעי' שיחשב להדיא על אכילה בכה"ג פשוט דל"ש כלל למחשבת פיגל כיון שאפשר לאכלו בתוך זמנו.
ועי' במנחות מט ע"א בסוגיא דעקירה בטעות דמוקמינן מתני' דהכהנים שפיגלו במקדש שוגגין בשחט חטאת וכסבור שהוא שלמים וקא מחשב בהו לשם שלמים ופרש"י לאכלן לשני ימים ולילה אחת, והיינו כנ"ל וזה מה שבא להדגיש כאן דאין הכוונה למחשבת לשם שלמים גרידא, דבמחשבה של לשם שלמים בלחוד ליכא פיגול דהא יכול לאכלו מיד וכנ"ל, ורק הכוונה שמחשב לשם שלמים ומחשב לאכלו לשני ימים (ורק זה ההיכ"ת שיפגל בשוגג ע"ש בסוגיא), וכ"מ בתוס' שם ד"ה וקא מפרש כלומר לאכלן לשני ימים וכפי' הקונטרס עכ"ל ולפו"ר צ"ב מה נתחדש כאן בדברי רש"י א"ו דהכוונה כנ"ל דאיירי במחשב להדיא לאכלן לשני ימים ולא ששחטו סתם לשם שלמים.

די ברור לי שכת"ר צודק, וגם אני לא כתבתיו אלא לפלפולא בעלמא. ואמנם אחרי זמן ראיתי בכמה וכמה מחברים חלקם מצדדים לכאן ולכאן. עי' באורך בספר מחשבת הקודש שממנו העתקתי הקטע להלן:
P0025.jpg

אם כך - מדוע לא נפסול אשם שנשחט לשם תודה משום "חוץ למקומו"?
ובפסח שנשחט לשם שלמים - משמע שפסולו רק משום שלא-לשמו ולא משום "חוץ למקומו".

פלתי
הודעות: 2301
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי פלתי » ב' ספטמבר 05, 2022 10:35 pm

עזריאל ברגר כתב:
פלתי כתב:
ידבר פי כתב:
פלתי כתב:ב' ע"א
כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'. צ"ע בשוחט אשם לשם שלמים אמאי לא הוי פיגול, דכיון דמיירי מסתמא בטועה וחושב שהוא שלמים (וכמו שכתבו תוס' לקמן ב' ע"ב ד"ה אתנו) א"כ בכלל מחשבתו נמי לאוכלו לב' ימים, דהיינו חוץ לזמנו. ואמאי לא הוי פיגול.
ואע"ג דאנן קיי"ל דעקירה בטעות לא שמיה עקירה, ומפרשינן מתניתין במזיד, א"נ באומר מותר, וא"כ לפי"ז לא קשיא מידי שהרי יודע שהוא אשם ורק מחשב על אותה עבודה שלא לשמה ולא על האכילה. מיהו למ"ד במנחות עקירה בטעות שמה עקירה ודאי מתפרש מתניתין כפשוטו דטעה וחשב שהם שלמים, וא"כ לדידיה אמאי לא הוי פיגול?

מהיכ"ת דהווא פיגול הא אף אם שוחטן לשם שלמים ושוחטו ע"מ להתירו לאכלו לשני ימים מ"מ יתכן שהוא יאכלנו רק ביום א', ואף אי נימא דלא בעי' שיחשב להדיא על אכילה בכה"ג פשוט דל"ש כלל למחשבת פיגל כיון שאפשר לאכלו בתוך זמנו.
ועי' במנחות מט ע"א בסוגיא דעקירה בטעות דמוקמינן מתני' דהכהנים שפיגלו במקדש שוגגין בשחט חטאת וכסבור שהוא שלמים וקא מחשב בהו לשם שלמים ופרש"י לאכלן לשני ימים ולילה אחת, והיינו כנ"ל וזה מה שבא להדגיש כאן דאין הכוונה למחשבת לשם שלמים גרידא, דבמחשבה של לשם שלמים בלחוד ליכא פיגול דהא יכול לאכלו מיד וכנ"ל, ורק הכוונה שמחשב לשם שלמים ומחשב לאכלו לשני ימים (ורק זה ההיכ"ת שיפגל בשוגג ע"ש בסוגיא), וכ"מ בתוס' שם ד"ה וקא מפרש כלומר לאכלן לשני ימים וכפי' הקונטרס עכ"ל ולפו"ר צ"ב מה נתחדש כאן בדברי רש"י א"ו דהכוונה כנ"ל דאיירי במחשב להדיא לאכלן לשני ימים ולא ששחטו סתם לשם שלמים.

די ברור לי שכת"ר צודק, וגם אני לא כתבתיו אלא לפלפולא בעלמא. ואמנם אחרי זמן ראיתי בכמה וכמה מחברים חלקם מצדדים לכאן ולכאן. עי' באורך בספר מחשבת הקודש שממנו העתקתי הקטע להלן:
P0025.jpg

אם כך - מדוע לא נפסול אשם שנשחט לשם תודה משום "חוץ למקומו"?
ובפסח שנשחט לשם שלמים - משמע שפסולו רק משום שלא-לשמו ולא משום "חוץ למקומו".

אני לא רואה סיבה להצדיק דעה מופרכת. אבל מכל מקום מנא לך שאשם לשם תודה אינו פסול משום חוץ למקומו?

עזריאל ברגר
הודעות: 11259
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' ספטמבר 05, 2022 11:02 pm

פלתי כתב:
עזריאל ברגר כתב:אם כך - מדוע לא נפסול אשם שנשחט לשם תודה משום "חוץ למקומו"?
ובפסח שנשחט לשם שלמים - משמע שפסולו רק משום שלא-לשמו ולא משום "חוץ למקומו".

אני לא רואה סיבה להצדיק דעה מופרכת. אבל מכל מקום מנא לך שאשם לשם תודה אינו פסול משום חוץ למקומו?

הגבתי על תמונה שבה נאמר שהוא כשר.

עזריאל ברגר
הודעות: 11259
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' ספטמבר 05, 2022 11:12 pm

עוד ראיה להכשירו - מהמשנה הראשונה דזבחים, שמשמע ממנה שרק שמעון-אחי-עזריה פוסלו.

עושה חדשות
הודעות: 11206
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' ספטמבר 06, 2022 12:03 am

ע"ע בהגה' ר"ב רנשבורג בב"ק ה. קרן אורה מנחות מט. וחזו"א מנחות סי' לג סק"א.

סייג לחכמה
הודעות: 238
הצטרף: ג' מאי 31, 2016 6:16 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי סייג לחכמה » ג' ספטמבר 06, 2022 8:55 pm

שהרי נדה מזין עליה
בגמ' זבחים צ"ג. שהרי נדה מזין עליה ופירש"י בד"ה שהרי נדה, שלא מצינו בתורה שהוזקקה לטבול לנדתה תחלה ולקבל הזאה וטהרה כשתטבול.
ולכאורה יש להביא ראיה ברורה לזה מסוגיות הגמ' ריש יומא דבדף ו. מבואר למה מפרישין את הכה"ג מאשתו והטעם שמא יבא על אשתו ותמצא ספק נדה ויהא טמא שבעה ימים כנדה.
ובדף ח' מבואר דמזין עליו אפר פרה משום ספק טומאת מת, הרי חזינן מפורש דמזין על נדה לטהרה מטומאת מת.

עזריאל ברגר
הודעות: 11259
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' ספטמבר 06, 2022 9:07 pm

נראה לי שאין קשר.
מפרישים אותו מאשתו לא שמא בעבר היא היתה נדה וכו', אלא שמא באחד משבעת ימי ההפרשה הוא יבוא עליה בשגגה בנידתה, וייפסל מלעבוד ביום הכיפורים.

סייג לחכמה
הודעות: 238
הצטרף: ג' מאי 31, 2016 6:16 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי סייג לחכמה » ג' ספטמבר 06, 2022 10:33 pm

עזריאל ברגר כתב:נראה לי שאין קשר.
מפרישים אותו מאשתו לא שמא בעבר היא היתה נדה וכו', אלא שמא באחד משבעת ימי ההפרשה הוא יבוא עליה בשגגה בנידתה, וייפסל מלעבוד ביום הכיפורים.

הראיה היא שאם לא יועיל הזאת אפר על בועל נדה על כרחך צריכין אנו להפרישו יותר משבעה ימים קודם יוה"כ עד שיצא ספק טומאת נדה בהזאה ודו"ק

עזריאל ברגר
הודעות: 11259
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' ספטמבר 06, 2022 10:40 pm

כשמפרישים אותו ומתחילים בהזאותיו - אין לנו שום ספק שהוא לא בועל-נדה, כי אשתו טהורה עכשיו.

סייג לחכמה
הודעות: 238
הצטרף: ג' מאי 31, 2016 6:16 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי סייג לחכמה » ג' ספטמבר 06, 2022 10:59 pm

אמת! אבל אם אנו חוששין לשמא תמצא אשתו ספק נדה, א"כ אם לא פורשין אותו מאשתו עד ב' תשרי סמוך לערב הלא יכול להיות שבעל את אשתו נדה ולא יועל הזאה ולא יהא הכ"ג ראו לעבודה

עזריאל ברגר
הודעות: 11259
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' ספטמבר 07, 2022 8:36 am

סייג לחכמה כתב:אמת! אבל אם אנו חוששין לשמא תמצא אשתו ספק נדה, א"כ אם לא פורשין אותו מאשתו עד ב' תשרי סמוך לערב הלא יכול להיות שבעל את אשתו נדה ולא יועל הזאה ולא יהא הכ"ג ראו לעבודה

כאשר מפרישים אותו - יודעים כבר את המצב של אשתו, ואילו היו חוששים לה שמא היא נדה - לא היו מניחים אותו להיכנס ללשכתו שהיא באיזור שאין בועלי-נדות נכנסים אליו.

ידבר פי
הודעות: 40
הצטרף: ו' מרץ 19, 2021 12:22 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ידבר פי » ד' ספטמבר 07, 2022 3:45 pm

ידבר פי כתב:
ידבר פי כתב:
ההוא דאמר כתב:קיז, א
האם יש לנו מקור מערי מקלט, לכך שיש קיום מצוה בחצי שיעור.
ושמתי לך מקום בחייך.
וברש"י [ד"ה מקום]: "רמז לו הקב"ה למשה במתן תורה שיזכה למצוה זו כדכתיב (דברים ד) אז יבדיל משה שלש ערים בסוף ארבעים שנה".
והנה, בגמ' במכות [י, א] מבואר, שלא היה קליטת ערי מקלט, עד שעברו את הירדן והפרישו גם שם ערי מקלט.
"דרש רבי סימאי מאי דכתיב {קהלת ה-ט} אוהב כסף לא ישבע כסף ומי אוהב בהמון לא תבואה אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינו שהיה יודע שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה".

והנה מלשון רש"י בזבחים משמע, כי זכה משה במצות ערי מקלט בהפרשת ג' ערים שעשה. והגם שלא התקיימה המצוה בשלימותה.
וכעת יל"ע, האם יש מכאן מקור שיש קיום דין בחצי שיעור במצוה, וכידוע שדנו בזה רבות האחרונים, [לענ"ד הראשון שפתח בזה, זהו הנתיבות בהגש"פ שלו מעשה ניסים].

לכאו' ל"ש לזה, דבמצות ערי מקלט נכלל מצוה להפריש הערים ורק כ"ז שאינן קולטות ליכא חיוב להפריש ומ"מ הבדיל משה מיד משום מצוה שבאה לידי וכו' אך ל"ה חצי שיעור דהפרשת כל עיר ועיר הווא מצוה.

שו"ר בספורנו דברים מא ד עה"כ אז יבדיל משה שכתב וז"ל אחר שסיים ההקדמה לביאור התורה הבדיל הערים להראות לישראל מה נכבד ענין שמירת המצוות שהקפיד לקיים קצת מצות עשה עכ"ל ומשמע קצת כמ"ש ההוא דאמר.

שוב התבוננתי דאין הנדון דומה לראיה כלל דאף אי נימא דליכא קיום עשה בהפרשת הנך ערים לחוד מ"מ הוא חלק מהמצוה של הפרשת הערים משא"כ חצי שיעור כיון דאיכא שיעור בהמצוה בח"ש בלחוד לאו מידי עביד (בפשוטו, כמובן שיש דעת האחרונים דאיכא מצוה בזה אכן זה ל"ש לניד"ד דפשיטא דאיכא מצוה).

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5839
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ה' ספטמבר 29, 2022 4:26 am

שמר כתב:קטו:

תנו רבנן מנין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי קדשים ומבשר קדשים קלים וממותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות שפטור ת"ל עולה מה עולה שהיא ראויה להעלאה אף כל שראויה להעלאה.


למה חילקה הברייתא בלשונה 'מותר' העומר וכו' ושירי מנחות? מה בין 'מותר' ל'שיריים' - וכן הוא גם לשון המשנה לעיל זבחים פה: וכן בב"ק ק"י ע"ב

אליהו חיים
הודעות: 722
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 9:55 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אליהו חיים » ה' ספטמבר 29, 2022 8:58 am

מיללער כתב:
שמר כתב:קטו:

תנו רבנן מנין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי קדשים ומבשר קדשים קלים וממותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות שפטור ת"ל עולה מה עולה שהיא ראויה להעלאה אף כל שראויה להעלאה.


למה חילקה הברייתא בלשונה 'מותר' העומר וכו' ושירי מנחות? מה בין 'מותר' ל'שיריים' - וכן הוא גם לשון המשנה לעיל זבחים פה: וכן בב"ק ק"י ע"ב

אמנם בלשון הש"ס מנחות ה. מצאנו לשון שיריים במנחת העומר שהוקרב שלא לשמה איך נאכלין השיריים, אך הקושי בלשון המשנה והברייתות הנ"ל.
ואולי שיריים נאמר רק ביחס למה שהקרבן מתיר איסור קודש, זריקת הדם לבשר הקרבן והקטרת הקומץ לשאר המנחה שהם השיריים מהנקרבין
אבל במנחת העומר השיריים היו אסורים בלי זה כמו כל התבואה מצד איסור חדש, וקיבלו היתרן לזה בהקרבת קומץ המנחה שלא בתורת שיריים, ולכן עולה יותר הלשון 'מותר העומר' שבנוסף על היתר שיריי הקרבן מצד ההקרבה עליו הותר המותר באכילה כשאר תבואה דעלמא [ולפי זה יש גם מקום ליישב לשון הגמ' במנחות ה. דשם הנידון על היתר השיריים בתורת מה שנקרב עליו דוקא ודו"ק].
וכעין זה י"ל לענין שתי הלחם דמתיר הקרבת תבואה חדשה, וזה לפי הגירסא לפנינו בברייתא המובא דגורס ממותר שתי הלחם, אך בשטמ"ק כ"י מחקו (עי' הגהות וציונים אות ב' שציין מקומות וראשונים כן) דבלא"ה כולו ניתר ע"י הכבשים ולא נקרא 'מותר' וכן פשוט בלחם הפנים דהבזיכין מתירין כל הלחם.
ולכן עיקר השאלה מעיקרא רק על מותר העומר בלבד.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5839
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ו' ספטמבר 30, 2022 2:06 am

אליהו חיים כתב:
מיללער כתב:
שמר כתב:קטו:

תנו רבנן מנין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי קדשים ומבשר קדשים קלים וממותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות שפטור ת"ל עולה מה עולה שהיא ראויה להעלאה אף כל שראויה להעלאה.


למה חילקה הברייתא בלשונה 'מותר' העומר וכו' ושירי מנחות? מה בין 'מותר' ל'שיריים' - וכן הוא גם לשון המשנה לעיל זבחים פה: וכן בב"ק ק"י ע"ב

אמנם בלשון הש"ס מנחות ה. מצאנו לשון שיריים במנחת העומר שהוקרב שלא לשמה איך נאכלין השיריים, אך הקושי בלשון המשנה והברייתות הנ"ל.
ואולי שיריים נאמר רק ביחס למה שהקרבן מתיר איסור קודש, זריקת הדם לבשר הקרבן והקטרת הקומץ לשאר המנחה שהם השיריים מהנקרבין
אבל במנחת העומר השיריים היו אסורים בלי זה כמו כל התבואה מצד איסור חדש, וקיבלו היתרן לזה בהקרבת קומץ המנחה שלא בתורת שיריים, ולכן עולה יותר הלשון 'מותר העומר' שבנוסף על היתר שיריי הקרבן מצד ההקרבה עליו הותר המותר באכילה כשאר תבואה דעלמא [ולפי זה יש גם מקום ליישב לשון הגמ' במנחות ה. דשם הנידון על היתר השיריים בתורת מה שנקרב עליו דוקא ודו"ק].
וכעין זה י"ל לענין שתי הלחם דמתיר הקרבת תבואה חדשה, וזה לפי הגירסא לפנינו בברייתא המובא דגורס ממותר שתי הלחם, אך בשטמ"ק כ"י מחקו (עי' הגהות וציונים אות ב' שציין מקומות וראשונים כן) דבלא"ה כולו ניתר ע"י הכבשים ולא נקרא 'מותר' וכן פשוט בלחם הפנים דהבזיכין מתירין כל הלחם.
ולכן עיקר השאלה מעיקרא רק על מותר העומר בלבד.

תודה רבה

בספרי מפרשי המשנה וגמרא לא דנו בזה?


חזור אל “בית התלמוד”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 15 אורחים