מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת בבא קמא - הערות והארות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
HaimL
הודעות: 687
הצטרף: ה' נובמבר 05, 2020 2:33 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי HaimL » ש' פברואר 10, 2024 8:00 pm

דף ג ע"ב.

וכי קאמר רב פפא אתולדה דרגל רגל הא אוקימנא תולדה דרגל כרגל בחצי נזק צרורות דהלכתא גמירי לה ואמאי קרי לה תולדה דרגל לשלם מן העלייה והא מבעיא בעי רבא דבעי רבא חצי נזק צרורות מגופו משלם או מן העלייה משלם לרבא מבעיא ליה לרב פפא פשיטא ליה לרבא דמבעיא ליה אמאי קרי לה תולדה דרגל לפוטרה ברה"ר:

וכתבו התוספות ז"ל,

אמאי קרי לה תולדה דרגל. אע"ג דדמי לרגל כיון שדינה חלוק היה לו לקרות לה שם בפני עצמה:
---
ואינו מובן לי. דניחא דהמקשן שואל על רב פפא אמאי קרי לחצי נזק צרורות תולדה דרגל, כיוון דשמעינן לרב פפא דאמר יש מהן כיוצ"ב ויש מהן לאו כיוצ"ב, ואוקימנא כל תולדות שור ובור וכו' כיוצ"ב, אם כן ע"כ שמעינן לרב פפא דח"נ הוא תולדת רגל ולאו כיו"ב דהא משלם ח"נ ולא נ"ש כשאר רגל. וממילא אקשינן אמאי ה"ל תולדה דרגל ולא שם בפ"ע, ותירץ התרצן דמשלם מן העלייה כמו רגל, דמועדת להלך ולשבר כלים. אבל לרבא, דמבעיא ליה אי משלם מגופו, מי מכריחנו דה"ל תולדה דרגל, שמא באמת הוא שם בפ"ע, ולאו מרגל אתו עלה, דשפיר אפ"ל דרבא פליג ארב פפא, וס"ל כל תולדותיהן דאבות נזיקין כיו"ב, וח"נ צרורות אינו בכלל תולדות דאבות נזיקין.

HaimL
הודעות: 687
הצטרף: ה' נובמבר 05, 2020 2:33 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי HaimL » ש' פברואר 10, 2024 8:08 pm

ובעצם התמיהה יותר גדולה, אפילו במקשן דרב פפא, דעל כרחך צריך לפרש בגמרא דהלכתא גמירי לה דיהיה פטור מנ"ש אע"ג דדמי לרגל, דכמו שהרגל מועדת לשבר כלים בדרך הילוכה, ה"נ מועדת להתיז צרורות ולשבר כלים בדרך הילוכה, רק דהלכתא גמירי לה, דפטור מנ"ש, דלא הזיקה בגופה ממש, או במחובר לגופה, כגון זוג ושליף ופרומביא. וא"כ, פשיטא דה"ל תולדה דרגל, דאל"כ מנ"ל דיש חיוב בכלל בצרורות, אי לאו מרגל. אלא מה תאמר, דהלכתא אתא ללמד על עצם החיוב בצרורות, דאל"ה לא אמרינן שהוא תולדה של אב נזיקין כלל, דאזיק בצרורות, וזה לא כתיב בקרא, א"כ הדרא קושיא לדוכתה על רבא, דניחא לרב פפא דע"כ ה"ל תולדה דרגל ולאו כיו"ב, אבל לרבא שמא ל"ה תולדה דרגל כלל, וכולה צרורות יליף מהלכתא.

HaimL
הודעות: 687
הצטרף: ה' נובמבר 05, 2020 2:33 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי HaimL » ב' פברואר 19, 2024 1:40 pm

.
נערך לאחרונה על ידי HaimL ב ג' פברואר 20, 2024 7:57 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

HaimL
הודעות: 687
הצטרף: ה' נובמבר 05, 2020 2:33 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי HaimL » ב' פברואר 19, 2024 1:56 pm

דף ג ע"ב,
ורב מאי טעמא לא אמר כשמואל אמר לך מי קתני נבעה ושמואל מ"ט לא אמר כרב אמר לך מי קתני בועה מכדי קראי לא כמר דייקי ולא כמר דייקי וכו'
---
וקצת תמוה לי, דכיוון דקראי לא דייקי לא כמר ולא כמר, ע"כ תליא בסברא אי תני שור וכ"מ דשור וכו', אבל ע"כ משמעות מבעה דייקא טפי כשמואל, דמבעה משמע שמבעה דבר אחר כדפירש"י ז"ל, וזה שייך רק בשן, כדכתיב בקרא ושילח את בעירו וביער בשדה אחר וגו', ולא באדם, דמזיק בגופו, ובשו"א לא שייך בו לשון מבעה דבר אחר. ושמא יש לתרץ דקשיא ליה טובא על סברת שמואל דתנא שור לקרנו ומבעה לשינו, או שור לרגלו ומבעה לשינו, דג' אבות נאמרו בשור ולמה לנו לפרש שהתנא שנאם בב' שמות, וע"כ נדחק לפרש מבעה זה אדם דכתיב אם תבעיון בעיו, אע"ג דמשמעות מבעה טפי דייקא כדשמואל.

HaimL
הודעות: 687
הצטרף: ה' נובמבר 05, 2020 2:33 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי HaimL » ב' פברואר 19, 2024 10:01 pm

ג ע"ב,
רב אמר מבעה זה אדם. וא"כ, הא דתנן ולא זו"ז שיש בהן רו"ח כהרי האש וכו', לא ילפינן אש במה הצד משור ואדם, דיש בהן רו"ח וה"ל לאסוקי אדעתיה שיילך שורו ויזיק, וכ"ש דה"ל לשמור גופו שלא יזיק, אבל באש לא ה"ל לאסוקי אדעתיה שתלך ברוח מצויה ותזיק, אי לאו דגלי ביה קרא כי תצא אש וגו'. ואינו מובן לי, דמ"ש אדם הישן מאש במציאות, דאדם הישן השכיב את גופו אצל הכלים או אצל חברו, והלכה ידו או רגלו שלא מדעתו, והזיקה, ה"נ המבעיר את הבעירה, או שהניח אסו"מ בראש גגו והזיקו. ואדרבה, מסתבר דאדם הישן היה יכול לטעון דקים ליה שאינו מזיז ידיו ורגליו בשנתו, ולא אסיק אדעתיה דבעי לנטורי נפשיה מלהזיק. אבל באש שהלכה ברוח מצויה, ליכא שום טענתא, דודאי הוא שהאש תלך ברוח מצויה ותזיק, וה"ל למילף מאדם הישן, דהוא אב, כמ"ש התוספות ז"ל הכא, דנפיק ליה מקרא.

תלמיד חברים
הודעות: 190
הצטרף: א' דצמבר 25, 2022 1:20 pm

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הודעהעל ידי תלמיד חברים » ו' פברואר 23, 2024 2:12 am

דף קיב:
א"ל הרי מחלוקת סומכוס בצידך אמר איכפל כולי עלמא וקאי כסומכוס לאפקוען לדידי.
צ"ב מדוע באמת פסק לו רבי אבין כסומכוס, הא יחיד ורבים הלכה כרבים.
==
אדהכי איגלגל מילתא אתא ומטא לקמיה דרבי אבהו אמר לא שמיע לכו הא דרב יוסף בר חמא א"ר אושעיא דאמר רב יוסף בר חמא אמר רבי אושעיא תינוק שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה של חבירו ואמר שלי הוא אין אומרים נמתין עד שיגדיל אלא מוציאין מידו מיד ולכשיגדיל יביא עדים ונראה מי דמי התם הוא דמפקינן מיניה דלא קיימא ליה אחזקה דאבוה אבל היכא דאית ליה חזקה דאבוה לא.
צ"ב הא סברא פשוטה היא שיש לחלק ביניהם, ומדוע סבר רבי אבהו להביא ראיה מהתם.


חזור אל “בית התלמוד”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 7 אורחים