מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

הודעהעל ידי מיללער » ו' ספטמבר 20, 2019 7:12 pm

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:האם הבא על חציה שפחה וחציה ב"ח לוקה לרש"י משם צד שפחות שבה?
תא שמע! לישא בת חורין אינו יכול.


אי משום הא לא איריא, דשמא אסור משום צד שפחות שבה, אבל מלקות כיון שרק חציה שפחה אולי אין כאן (כמו שאין כרת על שפחה חרופה מצד הבת חורין שלה אף למ"ד דתפסי בה קידושין)

אבל מכ"מ רבינו המנחת חינוך לא נחית לחילוק זה - למה נראים לך הדברים רחוקים לומר שיש גם מלקות על הלאו דל"ת קדשה?

ביקורת תהיה
הודעות: 1723
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ש' ספטמבר 21, 2019 9:55 pm

מיללער כתב:שמא אסור משום צד עבדות שבו, אבל מלקות כיון שרק חציו עבד אולי אין כאן.
מקושית התוספות בפרק השולח ובפרק השותפין 'ליתי עשה דפרו ורבו וידחה לא תעשה דלא יהיה קדש' משמע דנקטי דגם בחציו עבד וחציו בן חורין איכא לאו.
והכי היא פשטא דמילתא, דקתני 'לישא בת חורין אינו יכול' דומיא ד'לישא שפחה אינו יכול', מה בנשיאת שפחה איכא לאו (דהרי שפחה תמימה היא) אף בנשיאת בת חורין איכא לאו (אף דרק חציו עבד).

ביקורת תהיה
הודעות: 1723
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ש' ספטמבר 21, 2019 11:01 pm

מיללער כתב:למה נראים לך הדברים רחוקים לומר שיש גם מלקות על הלאו דל"ת קדשה?
דהכי תנן בפרק ארבעה מחוסרי כפרה:
כָּל הָעֲרָיוֹת אֶחָד הָאִישׁ וְאֶחָד הָאִשָּׁה שָׁוִין בְּמַכּוֹת וּבְקָרְבָּן, וּבְשִׁפְחָה לֹא הִשְׁוָה אֶת הָאִישׁ לָאִשָּׁה בְּמַכּוֹת, וְלֹא אֶת הָאִשָּׁה לָאִישׁ בְּקָרְבָּן.
ונראה רחוק לומר דתנא לא נחית לזה, לבאר דהמדובר במלקוּת שניתוספה לה בגלל היותה חרופה, מלבד המלקות האחרת שבה האיש והאשה שוין.
ובאמת דין שפחה חרופה הוא אחד מהאדנים שעליהם מיוסדת שיטת הרמב"ם שהבא על השפחה מכין אותו מכת מרדות בלבד, וכמו שכתב בעל 'מגיד משנה' בפי"ב מאיסורי ביאה:
סובר רבינו שאין השפחה במלקות כפירוש אנקלוס, שהרי בשפחה חרופה אין בה אלא אשם לבועל, וכל שכן בשאינה חרופה כלל שאין בה מלקות.

מחצד חקלא
הודעות: 186
הצטרף: ג' יולי 22, 2014 9:28 pm

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מחצד חקלא » א' ספטמבר 22, 2019 3:22 pm

כריתות ו:

קיבלתי מהרב שלמה מ. ד. ועקנין מבני ברק:
כריתות ו: "ושלש מנין יתירין שמהן כ"ג מכניס מלא חפניו ביוה"כ, נותן אותה למכתשת בערב יוה"כ ושוחקן יפה יפה כדי שתהא דקה מן הדקה, כדתניא דקה (ויקרא ט"ז) מה ת"ל והלא כבר נאמר (שמות ל') ושחקת ממנה הדק, מה ת"ל דקה כדי שתהא דקה מן הדקה".
וגם נוסח הקטורת שבסידורים הוא כמו בגמרא "כדי שתהא דקה מן הדקה".
אך בסידורים הספרדים הנוסח הוא "כדי לקיים מצות דקה מן הדקה".
וכן הוא בספר בית הבחירה להמאירי יומא מה. (ד"ה בכל יום היתה דקה), ובאבודרהם (אחרי אין כאלוקינו, שחרית של חול), ובסידור ספרדים ויניציאה רפ"ד (לפני עלינו של שחרית), ובבית יוסף או"ח ריש סי' קל"ג, ד"ה ודע (בשם נוסחת הסידורים).
וצריך ביאור שינוי הלשון.
ויש להמתיק עפ"י דברי הרב מבריסק זצ"ל, ראה חידושי רבינו הגרי"ז הלוי (סטנסיל), על כריתות ו' ע"ב (ד"ה ושלשה מנים), ח"א עמ' רכ"ה, וז"ל:
"הך דקה מן הדקה נראה דאינו דין בהחפצא דהא אין שיעור לא לדקה ולא לדקה מן הדקה. רק דהיא מצות שחיקה שניה".

ביקורת תהיה
הודעות: 1723
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' ספטמבר 24, 2019 9:47 pm

ביקורת תהיה כתב:ראיתי במנחת חינוך (מצוה רסו) שכתב, דבשפחה חרופה, חוץ האשם שהוא חייב והמלקות שהאשה חייבת, חייבים שניהם מלקות משום לאו דקדשה. והדברים נראים רחוקים.
שוב הראוני כי גם הרב 'אור שמח' סבור דאין זה במשמע שיהא חיוב מלקות בבא על שפחה חרופה, ובטעם הדבר כתב (בפ"א מאיסורי ביאה הי"ט) וז"ל:
וצריך לומר, דכיון דהיא חרופה לאיש תו לא שייך בה 'לא יהיה קדש', דאינה כהפקר.
הפלא ופלא!

ביקורת תהיה
הודעות: 1723
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' ספטמבר 24, 2019 10:11 pm

ביקורת תהיה כתב:מקושית התוספות בפרק השולח ובפרק השותפין 'ליתי עשה דפרו ורבו וידחה לא תעשה דלא יהיה קדש' משמע דנקטי דגם בחציו עבד וחציו בן חורין איכא לאו.
שוב העירוני דבעל 'קרן אורה' פשיטא ליה דאין מלקות בבא על חציה שפחה, ובעל 'צפנת פענח' מספקא ליה.
ז"ל 'קרן אורה' (יבמות נה ע"א על רש"י ד"ה 'שפחה חרופה'): חציה שפחה וחציה בת חורין לא הוי בחייבי לאוין, דמשום שפחה לא לקי משום דחציה בת חורין, ומשום חציה בת חורין נמי לא לקי.
וז"ל 'צפנת פענח' (פרק ג מאיסורי ביאה הי"ד): אפשר דכיון דחציה בת חורין פקע ממנה קצת זה הלאו.
וצ"ע.

ביקורת תהיה
הודעות: 1723
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' אוקטובר 01, 2019 11:06 pm

טו, א
מתני' אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: שָׁאַלְתִּי אֶת רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְאֶת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בָּאִטְלִיס שֶׁל עֵימָאוּם, שֶׁהָלְכוּ לִקַּח בְּהֵמָה לְמִשְׁתֵּה בְּנוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל: הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ וְעַל אֲחוֹת אָבִיו וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ מַהוּ, חַיָּב אַחַת עַל כֻּלָּן אוֹ חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת. אָמְרוּ לִי: לֹא שָׁמָעְנוּ; אֲבָל שָׁמַעְנוּ, הַבָּא עַל חָמֵשׁ נָשָׁיו נִדּוֹת בְּהֶעְלֵם אֶחָד, שֶׁהוּא חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת, וְרוֹאִין אָנוּ שֶׁהַדְּבָרִים קַל וָחֹמֶר:
גמ' אִיכָּא לְמִפְרַךְ, מַה לְּחָמֵשׁ נִדּוֹת שֶׁכֵּן גּוּפִין מֻחְלָקִין. אֶלָּא אָמַר קְרָא 'עֶרְוַת אֲחוֹתוֹ גִּלָּה', לְחַיֵּב עַל אֲחוֹתוֹ שֶׁהִיא אֲחוֹת אָבִיו שֶׁהִיא אֲחוֹת אִמּוֹ.
מריה דאברהם!
רבן גמליאל ורבי יהושע מביעים דעתם שהדברים נראים קל וחומר, רבי עקיבא מוסר זאת בדחילו, ורבי יהודה הנשיא עורך דבריהם במשנה;
ואילו סתמא דתלמודא דוחה הדברים במלים מעטות, וקובע בפסקנות: קל וחומר פריכא הוא!
הנמצא בתלמוד כולו אח ורֵע לביטול דברי חכמי המשנה בסגנון לקוני שכזה?

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

הודעהעל ידי מיללער » א' נובמבר 03, 2019 11:01 pm

ביקורת תהיה כתב:
ביקורת תהיה כתב:ראיתי במנחת חינוך (מצוה רסו) שכתב, דבשפחה חרופה, חוץ האשם שהוא חייב והמלקות שהאשה חייבת, חייבים שניהם מלקות משום לאו דקדשה. והדברים נראים רחוקים.
שוב הראוני כי גם הרב 'אור שמח' סבור דאין זה במשמע שיהא חיוב מלקות בבא על שפחה חרופה, ובטעם הדבר כתב (בפ"א מאיסורי ביאה הי"ט) וז"ל:
וצריך לומר, דכיון דהיא חרופה לאיש תו לא שייך בה 'לא יהיה קדש', דאינה כהפקר.
הפלא ופלא!

(הכי קרא לך ביקורת תהי' ע"ש העיון בסוגיא הזה?)

לכאורה יש לדון על המלקות של השפחה חרופה, מהו הלאו שעברה שעליה חייבת מלקות, לולא דברי המנ"ח היינו יכולים לומר שזה מצד השפחות שלה שעברה על לא תהי' קדשה, אולם בין לדברי המנ"ח שיש בה מלקות בנוסף לזה על לא תהי' קדשה, ובין להאור שמח שאין כאן כלל הלאו של לא תהי' קדשה, צריכין לומר שהמלקות הוא על איסור האשת איש וגזירת הכתוב שאין כאן סקילה אלא מלקות.

ביקורת תהיה
הודעות: 1723
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' נובמבר 04, 2019 10:36 am

מיללער כתב:המלקות היא על איסור אשת איש.
ואכן בן נח נהרג עליה משום ודבק באשתו ולא באשת חבירו.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

הודעהעל ידי מיללער » ב' דצמבר 16, 2019 7:42 pm

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:המלקות היא על איסור אשת איש.
ואכן בן נח נהרג עליה משום ודבק באשתו ולא באשת חבירו.

מנין לך זאת?

הנה בענין גדר האישות של שפחה חרופה מהו נחלקו הגרעק"א ובנו מהרש"א (שו"ת רעק"א סי' ק"ע וסי' קע"א) ועוד גדולי האחרונים.

מהר"ש איגר סבר ששפחה חרופה שנתארסה לעבד עברי (או לישראל אחר, לכמה מהראשונים) יש לו בה רק תפיסת קידושין 'קלושה' ולכן אין עליה מיתה משום אשת איש אלא מלקות ואשם.
ואולי אביו הגרעק"א סבר, שזה תפיסת קידושין 'גמורה' בצד הבת חורין שבה, אלא שהבא עליה אינה במיתה משום שלא בא אלא על 'חצי' אשת איש. (לכאורה נראה שהמחלוקת הוא אם הוא חציה שפחה בכמות או באיכות - וכמו שאמר לי א' לדברי מהרש"א תפסו 50 אחוז מהקידושין במאה אחוז של האשה, ולדברי הגרעק"א תפסו 100 אחוז מהקידושין ב50 אחוז של האשה ודו"ק).

והנפק"מ בין הדעות (בדבריהם שם בשו"ת רעק"א) הוא על ענין אחר של המקדש עובר במעי אמה שאכמ"ל, אולם שמעתי שיש שרצו לומר שיש נפק"מ ביניהם גם לענינים אחרים, כמו אם חציה שפחה שנתקדשה אם זקוקה לייבום, או אם אסורה משום סוטה, דלדברי ר"ש איגר אולי כיון שכל תפיסת הקידושין חלו רק בקלישות, אין עליה שם אישות לכל פרטיה ודוקדוקיה, אלא שהתורה חידשה שאם א' בא עליה הרי הוא באשם והיא לוקה. משא"כ לשיטת רעק"א, הרי יש בה צד גמור של תפיסת קידושין, וממילא הצד הבת חורין שבה מחויבת בייבום וחליצה כמו כל נשי ישראל.

אולם לכאורה יש לבע"ד לחלוק בזה ולומר, כמו שמצינו לדברי רעק"א שעל אף שתפסו בה קידושין אין עליה חיוב מיתה משום שרק חציה נתקדשה ולא הויה רק חצי אשת איש, א"כ גם לדין יבום התורה חייבה לייבם 'אשת אחיו' ולא 'חצי אשת אחיו' ומנין לנו לחלק בין הדינים, וצ"ע.

ביקורת תהיה
הודעות: 1723
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' דצמבר 16, 2019 9:34 pm

מיללער כתב:מנין לך זאת?
רמב"ם הלכות מלכים: בֶּן נֹחַ שֶׁיִּחֵד שִׁפְחָה לְעַבְדּוֹ וּבָא עָלֶיהָ - הֲרֵי זֶה נֶהֱרָג עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵשֶׁת חֲבֵרוֹ.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

הודעהעל ידי מיללער » ב' דצמבר 16, 2019 10:45 pm

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:מנין לך זאת?
רמב"ם הלכות מלכים: בֶּן נֹחַ שֶׁיִּחֵד שִׁפְחָה לְעַבְדּוֹ וּבָא עָלֶיהָ - הֲרֵי זֶה נֶהֱרָג עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵשֶׁת חֲבֵרוֹ.

שאלתי היה על 'חציה שפחה וחציה בת חורין' שנתקדשה לישראל/עבד עברי, ובן נח בא עליה אם נהרג עליה

ביקורת תהיה
הודעות: 1723
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' דצמבר 16, 2019 10:57 pm

כלום אין הדברים קל וחומר. אתמהה.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ג' דצמבר 17, 2019 12:00 am

ביקורת תהיה כתב:כלום אין הדברים קל וחומר. אתמהה.

לאו דוקא, דאם אין על הייחוד שם ייחוד לגבי האיש המקדש, למה ייקרא ייחוד לגבי האיש הבא עליה?

ביקורת תהיה
הודעות: 1723
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' דצמבר 17, 2019 12:39 am

מיללער כתב:אין על הייחוד שם ייחוד לגבי האיש המקדש.
אדרבה, יחוד כפול יש כאן - הן מצד האדון (צד השפחות) והן מצד העבד עצמו (צד החירות).

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ג' דצמבר 17, 2019 2:10 am

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:אין על הייחוד שם ייחוד לגבי האיש המקדש.
אדרבה, יחוד כפול יש כאן - הן מצד האדון (צד השפחות) והן מצד העבד עצמו (צד החירות).

הדין של שפחה חרופה, אינו קשור לדין של ייחוד השפחה להעבד עברי ע"י האדון, למ"ד שקידושין תופסין בחציה שפחה וחציה בת חורין.

שאלתי היתה על חציה שפחה וחב"ח 'שנתקדשה' לישראל ולא נתייחדה לו ע"י אדונו, אם בכה"ג בן נח הבא עליה חייב מיתה.

ביקורת תהיה
הודעות: 1723
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' דצמבר 17, 2019 3:15 am

מיללער כתב:הדין של שפחה חרופה, אינו קשור לדין של ייחוד השפחה להעבד עברי ע"י האדון,
למ"ד שקידושין תופסין בחציה שפחה וחציה בת חורין.
כמה מרבוותא סבירא להו דדין שפחה חרופה הוא במאורסת לעבד עברי דווקא, אף למ"ד דקידושין תופשין בחציה שפחה וחציה בת חורין.
נערך לאחרונה על ידי ביקורת תהיה ב ג' דצמבר 17, 2019 12:05 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ג' דצמבר 17, 2019 7:15 am

ביקורת תהיה כתב:
מיללער כתב:הדין של שפחה חרופה, אינו קשור לדין של ייחוד השפחה להעבד עברי ע"י האדון,
למ"ד שקידושין תופסין בחציה שפחה וחציה בת חורין.
כמדומה אני דרובא דרבוותא סבירא להו דדין שפחה חרופה הוא במאורסת לעבד עברי דווקא,
אף למ"ד דקידושין תופשין בחציה שפחה וחציה בת חורין.

בחינוך - למשל - כתב מפורש שהדין הוא גם בישראל, וכן משמע מרש"י מרש"י גיטין מג. ג"כ

אולם אף להראשונים שזה דוקא בעבד עברי, עדיין תלוי הדבר אם זה דוקא באופן שהאדון ייחדה לו את השפחה (דאליבא לכמה רברבי אסור לו להאדון לייחד לו חציה שפחה וחב"ח) או שזה מטעם דכיון דהותרה לו שפחה כנענית ממילא פקעה ממנו הלאו של לא תהי' קדשה, אף באופן שנשא שפחה (או חציה שפחה) שלא על ידי ייחוד האדון.

ביקורת תהיה
הודעות: 1723
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' דצמבר 17, 2019 12:26 pm

באשכול העיונים וההערות במסכת תמורה נפרשה בהרחבה התחבטות האחרונים בַּהיתר של עבד עברי בשפחה – האם הוא בכל שפחה שהיא או רק בשפחה המיוחדת לו על ידי אדונו.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5010
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: תמיהה בענין שפחה חרופה

הודעהעל ידי מיללער » ב' דצמבר 30, 2019 3:10 am

ביקורת תהיה כתב:
ביקורת תהיה כתב:מקושית התוספות בפרק השולח ובפרק השותפין 'ליתי עשה דפרו ורבו וידחה לא תעשה דלא יהיה קדש' משמע דנקטי דגם בחציו עבד וחציו בן חורין איכא לאו.
שוב העירוני דבעל 'קרן אורה' פשיטא ליה דאין מלקות בבא על חציה שפחה, ובעל 'צפנת פענח' מספקא ליה.
ז"ל 'קרן אורה' (יבמות נה ע"א על רש"י ד"ה 'שפחה חרופה'): חציה שפחה וחציה בת חורין לא הוי בחייבי לאוין, דמשום שפחה לא לקי משום דחציה בת חורין, ומשום חציה בת חורין נמי לא לקי.
וז"ל 'צפנת פענח' (פרק ג מאיסורי ביאה הי"ד): אפשר דכיון דחציה בת חורין פקע ממנה קצת זה הלאו.
וצ"ע.

בפנים יפות פרשת קדושים חידש הגאון בעל ההפלאה, שהמלקות של השפחה חרופה הוא מצד איסור שפחות שבה! שהאיסור של האישות אינו חל עליה מדין אאחע"א עיי"ש.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 31 אורחים