מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בדין חולים ומשמשיהם

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
ישא ברכה
הודעות: 1894
הצטרף: ש' יוני 06, 2015 11:50 pm

בדין חולים ומשמשיהם

הודעהעל ידי ישא ברכה » ב' אוקטובר 02, 2017 10:12 pm

בעז"ה

שאלה שנוגעת למעשה בסוכות הבעל"ט, ואשמח לעזרת חכמי בית המדרש.

אדם שזקוק להשגחה רפואית, אך אינו במצב חולני, (ז"א אינו מטופל כעת אלא נמצא להשגחה גרידא באם יקרה משהו), ונמצאים לצידו אנשים כדי שלא יהא בבדידות כל הזמן, האם הם פטורים מהסוכה כדין חולין ומשמשיהן, או שחולים ומשמשיהן הכונה באופן שהעוזר מסייע ברפואת החולה. מסברא נראה לי שגם בכה"ג הוי בכלל חולים ומשמשיהן שהרי זה צורך אנושי בסיסי שלא להיות בדד.

האם אכן כך הוא רצון ה' בכה"ג?

אליהו בן עמרם
הודעות: 1168
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: בדין חולים ומשמשיהם

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ב' אוקטובר 02, 2017 11:09 pm

ישא ברכה כתב:בעז"ה

שאלה שנוגעת למעשה בסוכות הבעל"ט, ואשמח לעזרת חכמי בית המדרש.

אדם שזקוק להשגחה רפואית, אך אינו במצב חולני, (ז"א אינו מטופל כעת אלא נמצא להשגחה גרידא באם יקרה משהו), ונמצאים לצידו אנשים כדי שלא יהא בבדידות כל הזמן, האם הם פטורים מהסוכה כדין חולין ומשמשיהן, או שחולים ומשמשיהן הכונה באופן שהעוזר מסייע ברפואת החולה. מסברא נראה לי שגם בכה"ג הוי בכלל חולים ומשמשיהן שהרי זה צורך אנושי בסיסי שלא להיות בדד.

האם אכן כך הוא רצון ה' בכה"ג?

פתחת ב"זקוק להשגחה רפואית", וא"כ זה כן שייך לכאורה לדינא דחולים ומשמשיהן, שנאמר גם בחולה שאין בו סכנה. וסיימת ב"אינו במצב חולני"...
אם כן, קודם כל צריך לדון לגבי החולה עצמו, שאם איננו במצב חולני, מי אמר שפטור מהסוכה?
אך, בהנחה שפטור כי הוא כן מוגדר כ"חולה" ו"נקל לו" להיות בבית ולא בסוכה.
אלא שהוא לא מחובר לשום מכשיר (אינפוזיה, מוניטור וכיוצ"ב), אך אלה שמסביבו חייבים להשגיח עליו שלא יארע לו ארוע רפואי שיחמיר את מצבו, או שצריכים לדאוג לו לתרופות וכיוצ"ב, א"כ בכה"ג צריכים לעיין במשנ"ב...
ובמשנ"ב סימן תר"מ ס"ק י-י"א כתב:
(י) בשעה שהחולה וכו' - ואם יש שני משמשים וא"צ לשניהם בבת אחת צריך לאכול אחד בסוכה בעת שימושו של השני:
(יא) צריך להם - ואם הוא חולה שיש בו סכנה נראה דיש להקל גם בשעה שא"צ לו:
כלומר:
אם מוגדר כחולה שיש בו סכנה, גם ה"כוננים" שיושבים לידו סתם - פטורים. ולמה? כי זה צורכו, וא"כ עוסקים במצוה הם, ופטורים.

ואם נניח מדובר בבן משפחה זקן, שאיננו מוגדר כ"חולה שיש בו סכנה", אלא בסה"כ צריך להוות לו חברה שלא ישתעמם, א"כ זה צריך לדון בגדרי "עוסק במצוה" אם פטור ממצות סוכה, ותלוי אם טרוד או לא טרוד במצוותו, וכן אם אפשר לקיים שניהם או לא. עיין בזה בס"ק ל"ז ול"ח.

ש. ספראי
הודעות: 1168
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: בדין חולים ומשמשיהם

הודעהעל ידי ש. ספראי » ב' אוקטובר 02, 2017 11:40 pm

קטע מתוך ספרי דבר למועד:

המצטער מישיבת אחרים בסוכה

נשאלתי מבן תורה יקר שאמו, שהיא אלמנה מבוגרת, מפחדת ומצטערת לישון לבדה בבית פנימה, בשעה שבניה ישנים בסוכה, האם יכול לישון בתוך הבית ולא בסוכה משום כך. ובתחילה אמרתי לו דלכאו' לא גרע מכל מ"ע דאין לומר דכיוון שהשני מצטער מעשיית מצוותו, ייפטר מהמצוה. ואמנם לבסוף חככתי בדבר דאפשר ואכן יכול לישון עמה בבית, דהוי בכלל 'תשבו כעין תדורו', שסוכה היא כמו בית דירת קבע דכל השנה ואם ב"ב מצטערים שישן בחדר זה, הרי עוברים הם לישון בחדר אחר, וא"כ לא ישתנה דין זה בסוכה, דהיא כדירת האדם בימי הסוכות וכמש"כ הפוסקים וכמש"כ בס"ד בזה בס' ויאמר שמואל (בענין סוכה בביהמ"ק).

והר"א פרוסמן שיחי' העידני שחכ"א שאל בפניו את הגאון רבי שמואל אוירבך שליט"א שאשה א' מקהילתו מפחדת לישון לבדה בדירה ללא בעלה, באשר מתגוררים הם באזור חילוני, והורה לו הגאון רבי שמואל אוירבך שליט"א שיכול לישן בבית, והוכיח כן מהא דסוכה כ"ו א' דחולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה ומצטער ומשמשיו חייבים בסוכה, והוא מפני דחייבים כיון שהמצטער יכול להסתדר גם בלעדיהם, אך בלא זה שהיה יכול להסתדר בלעדיהם היו פטורים לכאו' גם הם, עכ"ד הגרש"א.

והנה דברים אלו עולים יפה עם ד' הערול"נ בסוגיה זו, דכתב וז"ל: חולה הוא ומשמשיו פטורין. לא ראיתי במפרשים ובפוסקים טעם מבואר למה בחולה גם משמשו פטור ובמצטער לא. גם צ"ע מאיזה טעם יפטר משמש החולה שהרי ע"כ איירי בחולה שאין בו סכנה, ומה שפטור לא מטעם דחיית המצוה היא, שאין דחייה אלא במקום סכנה, אלא הטעם דפטור הוא משום תשבו כעין תדורו או משום האזרח כמש"כ הריטב"א והרי זה לא שייך רק אצלו ולא אצל משמשו ולמה יפטר הוא מהמצוה. וצ"ל כיון דהחולה צריך לו, א"כ כמו שיצא מדירתו לשמש החולה כמו כן יכול לצאת מסוכתו. אבל מצטער אף שיש לו משמש, מ"מ כיון שאין צריך לו כ"כ, מסתמא המשמש לא יצא מביתו לשמשו, וכמו כן לא יצא מסוכתו. כן י"ל בדוחק ואכתי צ"ע, עכ"ל. ודומה לזה בגליוני הש"ס למהר"י ענגל ז"ל.

אמנם הלבוש בסי' תר"מ סעיף ג' כ' דחולה פטור מסוכה מדין 'וחי בהם' ומשמשיו פטורים מדין עוסק במצוה פטור מהמצוה, וכ"כ המשנ"ב שם סק"ז. ולדבריו ל"ש ההיתר הנ"ל, לולי עצם הדבר שבן הדואג לאמו לישון בבית כדי שלא תפחד, הוי עוסק במצוה ופטור ממצות סוכה.

וראה בערוה"ש בארוכה, ומשמע מדבריו כהערול"נ. וראה בנשמת אדם כלל קמ"ז שדן בענין ליל טבילה שחל בסוכות, האם מותר לישן חוץ לסוכה כדי לקיים מצות עונה, ודן בהאי עניינא, דון מינה ואוקי באתרא.

החושב
הודעות: 1262
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: בדין חולים ומשמשיהם

הודעהעל ידי החושב » ב' אוקטובר 02, 2017 11:47 pm

אליהו בן עמרם כתב:ואם נניח מדובר בבן משפחה זקן, שאיננו מוגדר כ"חולה שיש בו סכנה", אלא בסה"כ צריך להוות לו חברה שלא ישתעמם, א"כ זה צריך לדון בגדרי "עוסק במצוה" אם פטור ממצות סוכה

גם משמשי חולה פטורים משום עוסק במצוה (מ"ב תרמ-ז).

אליהו בן עמרם
הודעות: 1168
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: בדין חולים ומשמשיהם

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' אוקטובר 03, 2017 12:41 am

החושב כתב:
אליהו בן עמרם כתב:ואם נניח מדובר בבן משפחה זקן, שאיננו מוגדר כ"חולה שיש בו סכנה", אלא בסה"כ צריך להוות לו חברה שלא ישתעמם, א"כ זה צריך לדון בגדרי "עוסק במצוה" אם פטור ממצות סוכה

גם משמשי חולה פטורים משום עוסק במצוה (מ"ב תרמ-ז).

נכון. אלא ששם כבר יש לנו גדרים ברורים יותר, לדוגמא כפי שהובא לעייל מהמשנ'ב

עושה חדשות
הודעות: 9633
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: בדין חולים ומשמשיהם

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אוקטובר 20, 2019 1:45 am

דא"ג,
ר"ח חגיגה ו. - ולטעמיך חנה גופה אמאי לא עלתה מי לא מיחייבא בשמחה אלא חנה מפנקותא יתירתא חזת בשמואל (והשתא) [וחששה] משום חולשא דאורחא משום הכי חנה נמי פטורה דאמר חולין ומשמשיהן פטורין מן הראיה.

מלבב
הודעות: 2508
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: בדין חולים ומשמשיהם

הודעהעל ידי מלבב » א' אוקטובר 20, 2019 4:09 pm

ישא ברכה כתב:בעז"ה

שאלה שנוגעת למעשה בסוכות הבעל"ט, ואשמח לעזרת חכמי בית המדרש.

אדם שזקוק להשגחה רפואית, אך אינו במצב חולני, (ז"א אינו מטופל כעת אלא נמצא להשגחה גרידא באם יקרה משהו), ונמצאים לצידו אנשים כדי שלא יהא בבדידות כל הזמן, האם הם פטורים מהסוכה כדין חולין ומשמשיהן, או שחולים ומשמשיהן הכונה באופן שהעוזר מסייע ברפואת החולה. מסברא נראה לי שגם בכה"ג הוי בכלל חולים ומשמשיהן שהרי זה צורך אנושי בסיסי שלא להיות בדד.

האם אכן כך הוא רצון ה' בכה"ג?

למה דוקא לשמש חולה נחשב למצווה וסתם אדם שזקוק לעזרה לא? לא גרע מעבד לרוץ לפניו.


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים