מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

דיונים ועניינים בענייני השקפה, מצוות מתחדשות, ארץ ציון וירושלים.
יאיר
הודעות: 10159
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי יאיר » א' אוגוסט 22, 2010 4:27 am

חשבתי לפתוח אשכול סליחות לקראת הימים הנוראים הקרבים ובאים..

ובהזדמנות זו אבקש בקשת סליחה ומחילה מכל באי פורום קדוש זה ובפרט ממי שחושב שנפגע ממני (ולא אפרט שמות מפאת קוצר הזמן והמקום),

בברכת כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל עם ישראל.

אמן!

אברהם
הודעות: 1297
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: סליחות

הודעהעל ידי אברהם » א' אוגוסט 22, 2010 8:51 am

יאיר,
לפום ריהטא דבריך נכוחים, שמן הראוי לבקש מחילה וסליחה זה מזה עוד קודם ראש השנה, שהרי בר"ה כולנו עומדים בדין וצדיקים ורשעים אף נחתמים בו, ומי יעמוד לפניו בדין.
אבל מה נעשה, ובשו"ע הביא המחבר דין זה של בקשת מחילה דוקא בערב יוהכ"פ, ואילו בערב ר"ה לא הזכיר מזה כלום. והוא פלא, הלא ביוהכ"פ אין נידונים אלא הבינונים וכו' ולמה בר"ה שהוא חתימת הדין לרשעים ולצדיקים אין צריך לבקש מחילה מחברו?!

סענדער
הודעות: 346
הצטרף: א' יולי 04, 2010 9:23 am

Re: סליחות

הודעהעל ידי סענדער » א' אוגוסט 22, 2010 9:06 am

אברהם כתב:אבל מה נעשה, ובשו"ע הביא המחבר דין זה של בקשת מחילה דוקא בערב יוהכ"פ, ואילו בערב ר"ה לא הזכיר מזה כלום. והוא פלא, הלא ביוהכ"פ אין נידונים אלא הבינונים וכו' ולמה בר"ה שהוא חתימת הדין לרשעים ולצדיקים אין צריך לבקש מחילה מחברו?!

אין ספק שצריך לבקש גם קודם ר''ה , אלא שחידוש הוא שצריך לבקש אף בעריו''כ , והטעם מפני הלחץ ואימת הדין לא ימלט שלא האיר פניו לזולתו כראוי או שרגז עליו ועל כן ראוי לחזור ולבקש מחילה.

אברהם
הודעות: 1297
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: סליחות

הודעהעל ידי אברהם » א' אוגוסט 22, 2010 9:17 am

דבריך מחודשים, עיי"ש במשנ"ב שלא משמע כך.
אך עכ"פ גם לדבריך יקשה למה לא הזכיר השו"ע עכ"פ גם בערב ר"ה? [ואין לומר דמילתא דפשיטא היא כמו שנרמז בדבריך, שהרי הרבה דינים כתב שם על אופן הבקשה ופרטיה ולמה לא שייך כל זה בערב ר"ה?!]

סענדער
הודעות: 346
הצטרף: א' יולי 04, 2010 9:23 am

Re: סליחות

הודעהעל ידי סענדער » א' אוגוסט 22, 2010 9:23 am

אמנם בר''ה נחתם הדין לשנה הבאה וזה ע''פ ה'קבלה לעתיד' של כאו''א ואינו קשור לעבירות השנה שעברה, ואילו ביוה''כ יש את ה''סליחה ומחילה'' על החטאים של השנה שעברה ע''פ ה'חרטה' ו'עזיבת החטא' לכן יש בו גם את ה'בקשת מחילה' שאין יוה''כ ... עד שירצה חבירו.

אברהם
הודעות: 1297
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: סליחות

הודעהעל ידי אברהם » א' אוגוסט 22, 2010 9:57 am

מש"כ "וזה ע''פ ה'קבלה לעתיד' של כאו''א ואינו קשור לעבירות השנה שעברה" חלילה חלילה לומר כן, והדברים מפורשים שבר"ה אדם נידון עפ"י מעשיו שבשנה שעברה אם יש לו רוב זכויות או רוב עבירות, עי' ברמב"ם הל' תשובה.

אבל לי נראה לפרש באופן אחר קצת [וזה על דרך הדברים שכתבת], שכיון שבראש השנה אדם נידון עפ"י רוב מעשיו אם הם זכויות או עבירות, א"כ יש שני דרכים להתכונן לזה הא' ע"י מיעוט עוונות וחזרה בתשובה וכדו' והב' ע"י ריבוי זכויות והוספת מצוות עד שתגבר כף זכויותיו.
וא"כ נמצא שאם בערב ר"ה [או בחודש אלול] יטרח אדם במשך כמה שעות לרצות את חבירו ולשלוח אליו שלוחים או להביא עשרה על קברו וכדו', הרי יצא שכרו בהפסדו, שהרי בזמן זה היה יכול להרבות בלימוד התורה ועשיית מע"ט ולזכות עי"ז לרבבות רבבות של מצוות נכבדות, ותחת אשר יגע כל כך למחילה על עבירה אחת יותר היה ראוי לו להרבות במצוות וזכויות. [ואמנם כבר כתב הרמב"ם שלא נדע משקל העבירות והזכויות, ויתכן שהעבירה האחת הזו שקולה כנגד כל המצוות, אך עכ"פ גם איננו יודעים להיפך וא"כ מסתבר להוסיף רבבות זכויות מלהפחית עבירה אחת]. ולכן לא כתב השו"ע דין זה בערב ר"ה.
משא"כ בערב יוהכ"פ הלא עיקר עבודת הימים האלו היא התשובה מהעבירות שבידו, [ואפשר דלא מהני ג"כ הוספת זכויות לאחר ר"ה וצ"ע], וא"כ בודאי זהו חובתו לבקש מחילת חבירו.

סענדער
הודעות: 346
הצטרף: א' יולי 04, 2010 9:23 am

Re: סליחות

הודעהעל ידי סענדער » א' אוגוסט 22, 2010 10:07 am

אברהם כתב:מש"כ "וזה ע''פ ה'קבלה לעתיד' של כאו''א ואינו קשור לעבירות השנה שעברה" חלילה חלילה לומר כן, והדברים מפורשים שבר"ה אדם נידון עפ"י מעשיו שבשנה שעברה אם יש לו רוב זכויות או רוב עבירות, עי' ברמב"ם הל' תשובה.

נכון שנידון ע''פ מעשיו , אלא שהכוונה מה קיבל על עצמו בקשר למעשים אלו, אם קיבל ע''ע שלא לשוב לכיסלה עוד שזה קאי על השנה הבאה, יכתב לחיים, ועד יום הכיפורים ישלים חלקי התשובה חרטה ווידוי וכמובן לרצות את חבירו.

אברהם
הודעות: 1297
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: סליחות

הודעהעל ידי אברהם » א' אוגוסט 22, 2010 10:42 am

יתכן, יש כעי"ז באגרות הגרי"ס אגרת ל' על גדר עושה תשובה, שנכלל בזה גם אותו שיש אצלו כבר סיבה לסובב המשך התשובה בעתיד. אך איהו מיירי גם לגבי יוהכ"פ, ואתה מחלק בזה בין ר"ה ליו"כ.
עכ"פ, איך שיהיה, בודאי עדיף טפי לחזור בתשובה שלימה, ולבקש מחילת חבירו וכו', ולמה לא הזכירו מזה. ולפמש"כ אתי שפיר כמוש"נ.

סענדער
הודעות: 346
הצטרף: א' יולי 04, 2010 9:23 am

Re: סליחות

הודעהעל ידי סענדער » א' אוגוסט 22, 2010 10:54 am

נ''ל שכך מבואר בספרי חסידות, שבר''ה לא מוזכר בתפילות שמו''ע כלל עניין תשובה וסליחה ומחילה, אלא רוממותו ית' והמלכתו, שהעיקר בר''ה הוא כמאמר הזוה''ק (הנדפס קודם התקיעות ?), דבעי בר נש לאמלוכי לקוב''ה על כל איבר ואיבר דיליה.
שעיקר העבודה בר''ה היא להמליך הקב''ה שלא ישאר איבר שאינו נכנע לפניו ית' , וזה עיקרו על העתיד בשנה הבאה.

יאיר
הודעות: 10159
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: סליחות

הודעהעל ידי יאיר » א' אוגוסט 22, 2010 12:22 pm

בכל אופן אברהם..בקצוש"ע (ומסתמא בעוד הרבה ספרים) כתב להקדים לבקש מחילה אף לפני ר"ה ושוב יחזור לבקש לפני ר"ה כדברי סענדער לעיל..

ומכיון שנושא האשכול כבר נטה מכוונתו הרצויה מתחילה, אשאל בה מילתא אחריתי (ברצינות) והוא האם יש לי חלק בד"ת אלו שכתבתם, אחר שלא עלתה בדעתי כלל וכלל שיכתב באשכול זה ד"ת (וכל מילתא דלאו רמיא אאיניש לאו אדעתיה) אלא דוקא בקשות וסליחות או דילמא אחר שסוף סוף נכתב מה שנכתב בזכות ובגלל פותח האשכול יש לו חלק בזה (ומגלגלין זכות וכו' ובאשכולות אחרים פשיטא דיש לו חלק ול"נ דבמקרה זה לא דמי לאשכולות אחרים ויבואו חכמים ויכריעו בדבר..)

מבקש
הודעות: 30
הצטרף: א' אוגוסט 22, 2010 11:42 pm

Re: סליחות

הודעהעל ידי מבקש » ב' אוגוסט 23, 2010 12:00 am

במה שכתב הר"ר אברהם שיש להרבות בזכויות בער"ה ולא ישחית זמנו במיעוט עבירה אחת, עדיין צ"ע אי עדיף טפי במיעוט העבירות אף במעט מריבוי מצוות הרבה, דשמא מעכבים מעט העבירות שבידו מתשובה, ועדיף תשובה עליהם מאשר ריבוי במצוות.
ובמה שנסתפק יאיר פותח האשכול איזו זכות בידו, ודאי שמכלל "מגלגלין" לא נפיק (וכ"ש מכלל "פתח פיך וממילא "יאירו" וכו')

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: סליחות

הודעהעל ידי חיים » ב' אוגוסט 30, 2010 1:47 pm

אברהם כתב: אבל מה נעשה, ובשו"ע הביא המחבר דין זה של בקשת מחילה דוקא בערב יוהכ"פ, ואילו בערב ר"ה לא הזכיר מזה כלום. והוא פלא, הלא ביוהכ"פ אין נידונים אלא הבינונים וכו' ולמה בר"ה שהוא חתימת הדין לרשעים ולצדיקים אין צריך לבקש מחילה מחברו?!

טעם הפיוס בעיוה"כ בדוקא מבואר בטור או"ח תרו:
ועושין כן כדי שיהא לב כל ישראל שלם כל אחד עם חבירו ולא יהיה מקום לשטן לקטרג עליהם והכי איתא בפרק ט"ו מפרקי ר"א ראה סמאל שלא נמצא חטא בישראל ביום הכפורים ואומר רבון העולם יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת מה מלאכי השרת יחיפי רגל אף ישראל יחיפי רגל ביה"כ מה מלאכי השרת אין להם קפיצה אף ישראל אין להם קפיצה עומדין על רגליהם ביום הכפורים מה מלאכי השרת נקיים מכל חטא כך ישראל נקיים מכל חטא מה מה"ש שלום ביניהם כך ישראל ביום הכפורים והקב"ה שומע עדותן מן המקטרגין ומכפר עליהם.

יאיר
הודעות: 10159
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: סליחות

הודעהעל ידי יאיר » ב' ספטמבר 24, 2012 1:46 pm

יאיר כתב:אבקש בקשת סליחה ומחילה מכל באי פורום קדוש זה ובפרט ממי שחושב שנפגע ממני (ולא אפרט שמות מפאת קוצר הזמן והמקום),

בברכת כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל עם ישראל.

אמן!

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: סליחות

הודעהעל ידי מורה צדק » ג' ספטמבר 25, 2012 12:45 am

ואני מבקש סליחה, ממי שבעוונותי תקפתי אותו ללא מחשבה נוספת, למי שלא כיבדתי אותו מספיק, ולמי שלא התחשבתי בדעתו, וגם למי שלא התייחסתי אליו כלל, ולמי שענה על דברי ונתן לי מקור ולא טרחתי להשיב לו ולהודות לו. וגם לאלה שאני עדיין חייב להם תשובות ולא מצאתי פנאי להשיב.
יהי רצון שחפץ ה' בידכם יצלח ותעלו מעלה מעלה במעלות ההודעות והאשכולות.
ברוכים תהיו.
מו"ץ.

אדם פשוט
הודעות: 99
הצטרף: ו' אפריל 05, 2013 1:49 am
מיקום: ירושלים

Re: סליחות

הודעהעל ידי אדם פשוט » ו' אוגוסט 23, 2013 1:27 am

לקראת השנה החדשה.

אני מבקש מכל חברי הפורום סליחה אם נפגע אדם מדברי.

איש.dot
הודעות: 433
הצטרף: ב' אוגוסט 05, 2013 1:39 am

Re: סליחות

הודעהעל ידי איש.dot » ג' אוגוסט 27, 2013 8:10 pm

אברהם כתב:יאיר,
לפום ריהטא דבריך נכוחים, שמן הראוי לבקש מחילה וסליחה זה מזה עוד קודם ראש השנה, שהרי בר"ה כולנו עומדים בדין וצדיקים ורשעים אף נחתמים בו, ומי יעמוד לפניו בדין.
אבל מה נעשה, ובשו"ע הביא המחבר דין זה של בקשת מחילה דוקא בערב יוהכ"פ, ואילו בערב ר"ה לא הזכיר מזה כלום.

והדברים פשוטים, לא חשד יאיר חברנו אף לא אחד מחברי הפורום בגלישה בערב יום הדין הגדול, ועבור הפורשים ומקדימין לפרוש מהאינטרנט שבעה ימים קודם ראש השנה כתב את דבריו.
וסליחה אם טעיתי.

ניים ושכיב
הודעות: 471
הצטרף: ה' ינואר 16, 2014 2:21 pm

Re: סליחות

הודעהעל ידי ניים ושכיב » ג' ספטמבר 23, 2014 8:45 pm

אני מבקש בזאת סליחה מכל מי שפגעתי בו בכתיבתי כאן.
נא להודיעני בתיבה האישית על מקומות הפגיעה, ואמחק את הודעותי המרושעות.

ואני מאחל לכולכם - לשנים רבות נעימות וטובות תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים ולשלום.

---

בענין מה שהקשו לעיל, מדוע הזכיר השו''ע את הפיוס רק בהל' יו''כ. נלענ"ד דעי''ל שאין זו הלכה בהלכות פיוס - לומר שזמנו בעיו"כ, ואין זו עצה - כדי שיזכה בדין אם הוא תלוי ועומד. אלא זו הלכה בהלכות יו"כ, כדי שיכפר עליו יום הכיפורים. וכמ"ש המ"ב תרו,א: "והנה, אף על פי שגם בשאר ימות השנה מחוייב לפייס למי שפשע כנגדו, מכל מקום אם אין לו פנאי, הוא ממתין לפייסו על יום אחר; אבל בערב יום הכיפורים, מחוייב לתקן הכל, כדי שיטהר מכל עוונותיו, כדכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם וגו' ".

יאיר
הודעות: 10159
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: סליחות

הודעהעל ידי יאיר » ה' ספטמבר 10, 2015 8:37 am

יאיר כתב:אבקש בקשת סליחה ומחילה מכל באי פורום קדוש זה ובפרט ממי שחושב שנפגע ממני (ולא אפרט שמות מפאת קוצר הזמן והמקום),

בברכת כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל עם ישראל.

אמן!

ארזי ביתר
הודעות: 2013
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: סליחות

הודעהעל ידי ארזי ביתר » ה' ספטמבר 10, 2015 4:53 pm

אבקש בקשת סליחה ומחילה מכל באי פורום קדוש זה ובפרט ממי שחושב שנפגע ממני,

בברכת כתיבה וחתימה טובה בספשצ"ג לנו ולכל בית ישראל.

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: סליחות

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' ספטמבר 10, 2015 5:32 pm

אע"פ שנהוג לבקש סליחה בערב יום הכיפורים, לא אסטה ממנהג המקום, ואף אני אבקש את סליחת החברים, ואם באחת מהודעותי פגעתי במישהו, הודיעוני ואמחקנה לאלתר.

גם זו לטובה
הודעות: 2342
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: סליחות

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ו' ספטמבר 11, 2015 3:22 am

חכם באשי כתב:אע"פ שנהוג לבקש סליחה בערב יום הכיפורים, לא אסטה ממנהג המקום, ואף אני אבקש את סליחת החברים, ואם באחת מהודעותי פגעתי במישהו, הודיעוני ואמחקנה לאלתר.


גם אני מצטרף

יאיר
הודעות: 10159
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: סליחות

הודעהעל ידי יאיר » א' ספטמבר 04, 2016 8:55 am

יאיר כתב:אבקש בקשת סליחה ומחילה מכל באי פורום קדוש זה ובפרט ממי שחושב שנפגע ממני (ולא אפרט שמות מפאת קוצר הזמן והמקום),

בברכת כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל עם ישראל.

אמן!

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2459
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

◈בקשת מחילה וסליחה מחברי הפורום◈

הודעהעל ידי נהר שלום » ד' ספטמבר 28, 2016 3:51 am

כידוע עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו.
לכן עם ישראל כולם קדושים נוהגים לבקש מכל ידידיהם סליחה ומחילה לפני יום הכיפורים.
וק"ו בפורום דלנו שאין אתה יודע מי עומד מאחורי הדברים הקשים, ואולי יש מי שנפגע מדברך ח"ו, נ"ל שחייב כל אדם לבקש מחילה מחביריו.

ולכן ברצוני לבקש מחילה מכל חברי הפורום במקרה שפגעתי בהם ח"ו. ואם יש מי שנפגע ממה שכתבתי וברצונו שאמחק, נא לבקש בפרטי.
בברכת כתיבה וחתימה טובה וכל מילי דמיטב
הצב"י
נהר שלום


[כל הרוצה ייתי ויצטרף].

חוקר ודורש
הודעות: 866
הצטרף: ד' אוגוסט 17, 2016 11:39 am

Re: בקשת מחילה וסליחה מחברי הפורום

הודעהעל ידי חוקר ודורש » ד' ספטמבר 28, 2016 7:47 am

ג"א מצטרף להרב הנ"ל,
וד"א כדאי אכן להזהר מלפגוע כי מאחורי כל
ניק יש אדם חי ומרגיש.
כוח"ט לכל החברים והת"ח דפה.
"חקורנוביץ"

חוקר ודורש
הודעות: 866
הצטרף: ד' אוגוסט 17, 2016 11:39 am

Re: סליחות

הודעהעל ידי חוקר ודורש » ד' ספטמבר 28, 2016 10:53 am

ד"א לפלא מה שכתבו שאין עניין בקשת מחילה בערב ראה"ש,
דהרי יום ראש השנה הוא אחד מעשרת ימי תשובה ואין תשובה
ללא מחילה בבנ"א לחברו לכן תמיד טוב בקשת מחילה וכ"ש ערב עשרת ימי
תשובה.

פרי יהושע
הודעות: 2964
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: סליחות

הודעהעל ידי פרי יהושע » ד' ספטמבר 28, 2016 8:52 pm

אברהם כתב:יאיר,
לפום ריהטא דבריך נכוחים, שמן הראוי לבקש מחילה וסליחה זה מזה עוד קודם ראש השנה, שהרי בר"ה כולנו עומדים בדין וצדיקים ורשעים אף נחתמים בו, ומי יעמוד לפניו בדין.
אבל מה נעשה, ובשו"ע הביא המחבר דין זה של בקשת מחילה דוקא בערב יוהכ"פ, ואילו בערב ר"ה לא הזכיר מזה כלום. והוא פלא, הלא ביוהכ"פ אין נידונים אלא הבינונים וכו' ולמה בר"ה שהוא חתימת הדין לרשעים ולצדיקים אין צריך לבקש מחילה מחברו?!

הטעם בערב יוה"כ, שאין יוה"כ מכפר עד שירצה את חברו. ובשם הגר"ח דבעי ריצוי כדי שיהיו כולם כמלאכים כמו בפרקי דר"א המובא בטור ולעיל, ואפי' אי מעיקר הדין יש לו התר תערומת עליו צריך להתרצות לו, ויש מעשה מפורסם מהגר"ח על כך ואכמ"ל.

בהזדמנות זו אקיים גם את המנהג לבקש מחילה אם פגעתי במשהו תוך כדי וויכוח, ונזכה לקיים בבית מדרשינו דפה "את והב בסופה" ובא לציון גואל.
נערך לאחרונה על ידי פרי יהושע ב ה' ספטמבר 29, 2016 10:35 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ש. ספראי
הודעות: 813
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי ש. ספראי » ה' ספטמבר 29, 2016 10:32 pm

אבקש מחילה מקרב לב מכל מי שפגעתי בו בפורום ומחוצה לו.
זה הזמן להתעורר יחדיו ולקבל ע"ע לא להגיב בשום הערה אישית ופוגענית, אלא רק לגופו של ענין, ללא נימה אישית.
כל ההערות האישיות הפוגעניות נותרות כאן בפורום לאורך ימים ושנים, ולא תמיד הוא מעוות היכול לתקון. ע"כ הבה ניזהר יחד בכבוד כל התחי"ם דפה. כוח"ט לכולם.

ישא ברכה
הודעות: 1471
הצטרף: ש' יוני 06, 2015 11:50 pm

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי ישא ברכה » ה' ספטמבר 29, 2016 10:53 pm

בעז"ה

גם אני מצטרף ומבקש סליחה ומחילה מכל מי שנפגע ממני בכל אופן שהוא.
ואצטרף גם להארת הרב ספראי להתבונן ולשים על לב את החובה ליזהר שלא להרע איש אל רעהו. ועוד זאת משנה זהירות עלינו באשכולות העוסקים בידיעת והכרת עובדי ה' למינהם, שלא נבוא לידי ביזוי ת"ח, ה"י.

ונזכה כולנו לעמוד לפני בורא עולם כראוי, וה' אלוקים יכתבנו ויחתמנו לחיים טובים בעוה"ז ובעוה"ב.

ותתקבל בקשת האומה כולה 'מלוך על העולם כולו בכבודך והופע והנשא על כל הארץ ביקרך וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מלך'. כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

מוישי
הודעות: 495
הצטרף: ד' אוגוסט 10, 2016 11:20 am

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי מוישי » ו' ספטמבר 30, 2016 1:24 am

לענ"ד טיבה של בקשת המחילה הינה כאדם האומר לחברו: אל נא תקפיד עלי על אשר ציערתיך. וא"כ ראוי ליתן טעם מדוע עלי להסיר את קפידתי. או לכה"פ לקרב ולרצות, ואם אינו עושה כן, מה טעם יש במעשה כה חסר תוכן?!

יאיר
הודעות: 10159
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי יאיר » ו' ספטמבר 30, 2016 1:34 am

מוישי כתב:לענ"ד טיבה של בקשת המחילה הינה כאדם האומר לחברו: אל נא תקפיד עלי על אשר ציערתיך. וא"כ ראוי ליתן טעם מדוע עלי להסיר את קפידתי. או לכה"פ לקרב ולרצות, ואם אינו עושה כן, מה טעם יש במעשה כה חסר תוכן?!

זו אפשרות אחת אבל לא חייבים להסתבך.

המשמעות הפשוטה של בקשת הסליחה היא:

"אני מצטער, טעיתי אם פגעת בך. אני מתחרט שעשיתי זאת ואני מבקש שתמחל לי על כך".

מוישי
הודעות: 495
הצטרף: ד' אוגוסט 10, 2016 11:20 am

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי מוישי » ו' ספטמבר 30, 2016 1:39 am

זו הנקודה, מה פירוש למחול?
להסיר קפידה מליבי

יאיר
הודעות: 10159
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי יאיר » ו' ספטמבר 30, 2016 1:42 am

לא הבנתי הערתך (הקודמת).

בקשת הסליחה של השני [וכידוע ומהמפורסמות שהוא דבר קשה (בגלל שרוב בנ"א רואים בזה מעין "השפלה" מסויימת)...] לא סיבה מספיקה כדי למחול??

מצפה לרחמי שמים
הודעות: 103
הצטרף: ה' אפריל 25, 2013 8:33 pm

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי מצפה לרחמי שמים » ו' ספטמבר 30, 2016 4:08 am

החתם סופר בדרשותיו [כ"ז אלול תק"פ] האריך לבאר למה לא נהגו בער"ה לילך לבקש מחילה מחבירו, שעדיין אינם ראויים לשלום בער"ה מחמת שעדיין אין דבוקים בה', אבל ע"י ר"ה וימי תשובה אחריו שנעשו תמימים עם ה' אז ראויים אח"כ למידת שלום, ולכן לא בקשו מחילה מחביריהם עד שתקנו את עצמם נגד ה'.
ועיי"ש שהאריך לבאר שאם אין עושים כן הוא "ופושעים נשמדו יחדיו" רח"ל.

ישא ברכה
הודעות: 1471
הצטרף: ש' יוני 06, 2015 11:50 pm

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי ישא ברכה » ו' ספטמבר 30, 2016 11:11 am

מוישי כתב:לענ"ד טיבה של בקשת המחילה הינה כאדם האומר לחברו: אל נא תקפיד עלי על אשר ציערתיך. וא"כ ראוי ליתן טעם מדוע עלי להסיר את קפידתי. או לכה"פ לקרב ולרצות, ואם אינו עושה כן, מה טעם יש במעשה כה חסר תוכן?!


א. יש אופנים שאכן האדם בכדי להתרצות זקוק לריצוי ארוך וכו' וכו'. אבל הרבה פעמים האדם מתרצה בכך שהפוגע מכיר שפגע והתנהג לא נכון, והוא מיצר על כך, ובזה לבד יתרצה. גם הרבה פעמים ההשפלה של מבקש הסליחה אל מול הכבוד לבעל הסליחה מיישבים את ההדורים.

ב. אני מסתפק האם כאשר פגעתי באדם לפני זמן רב והוא שכח את מה שהיה ולא איכפת לו עוד ממה שהיה (והמדד לזה הוא אם נזכיר לו את הסיפור, אם יהיה בו צער או שיגיב שכבר שכח מהענין), אם יש צורך במחילה או שכבר אין קפידא מחמת ששכח את מה שהיה. ואי נימא שאי"צ מחמת שהסיפור כבר לא על לב הנפגע אי"צ במחילה, א"כ רוב הפגיעות ב"א לחבירו שאנחנו נכשלים בהם לצערינו (הבורא יעזרנו להבא) הם בדר"כ פגיעות נשכחות כעבור מעט זמן.

ג. ומאידך, הפגיעות העמוקות והארוכות טווח, בדר"כ הם פגיעות עמוקות עם סיבות (לדוגמא מי שפגע בחבירו בסיפור לשה"ר, והסיפור עודנו חי בין אנשים והוכתם שמו), ובכה"ג עבודת הפיוס והריצוי קשה היא עד מאד. וזה פחות שכיח. אבל גם בזה בדר"כ מה שמניע את האדם למחול ולוותר על זכותו שיקבל הפוגע את עונשו, הוא ההכרה של החוטא בחטאו מחד והשפלתו לפניו מאידך, ואז בבחינה מסוימת הוא משיב את הגלגל כאשר היה.

ד. לכן, ראוי שעיקר העבודה היא לחשוב האם פגענו אי פעם פגיעה משמעותית שיכולה להתיר רישום לדורות. ואז לעמול לפייס את חבירו עד שיתרצה.

בתקווה כי בורא העולם יתן בלב כל אדם אהבה ואחווה איש לרעהו כי בני אל אחד אנחנו ובצלם אלוקים בראנו.

פרי יהושע
הודעות: 2964
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' ספטמבר 30, 2016 12:04 pm

ישא ברכה כתב:
מוישי כתב:לענ"ד טיבה של בקשת המחילה הינה כאדם האומר לחברו: אל נא תקפיד עלי על אשר ציערתיך. וא"כ ראוי ליתן טעם מדוע עלי להסיר את קפידתי. או לכה"פ לקרב ולרצות, ואם אינו עושה כן, מה טעם יש במעשה כה חסר תוכן?!


א. יש אופנים שאכן האדם בכדי להתרצות זקוק לריצוי ארוך וכו' וכו'. אבל הרבה פעמים האדם מתרצה בכך שהפוגע מכיר שפגע והתנהג לא נכון, והוא מיצר על כך, ובזה לבד יתרצה. גם הרבה פעמים ההשפלה של מבקש הסליחה אל מול הכבוד לבעל הסליחה מיישבים את ההדורים.

ב. אני מסתפק האם כאשר פגעתי באדם לפני זמן רב והוא שכח את מה שהיה ולא איכפת לו עוד ממה שהיה (והמדד לזה הוא אם נזכיר לו את הסיפור, אם יהיה בו צער או שיגיב שכבר שכח מהענין), אם יש צורך במחילה או שכבר אין קפידא מחמת ששכח את מה שהיה. ואי נימא שאי"צ מחמת שהסיפור כבר לא על לב הנפגע אי"צ במחילה, א"כ רוב הפגיעות ב"א לחבירו שאנחנו נכשלים בהם לצערינו (הבורא יעזרנו להבא) הם בדר"כ פגיעות נשכחות כעבור מעט זמן.

ג. ומאידך, הפגיעות העמוקות והארוכות טווח, בדר"כ הם פגיעות עמוקות עם סיבות (לדוגמא מי שפגע בחבירו בסיפור לשה"ר, והסיפור עודנו חי בין אנשים והוכתם שמו), ובכה"ג עבודת הפיוס והריצוי קשה היא עד מאד. וזה פחות שכיח. אבל גם בזה בדר"כ מה שמניע את האדם למחול ולוותר על זכותו שיקבל הפוגע את עונשו, הוא ההכרה של החוטא בחטאו מחד והשפלתו לפניו מאידך, ואז בבחינה מסוימת הוא משיב את הגלגל כאשר היה.

ד. לכן, ראוי שעיקר העבודה היא לחשוב האם פגענו אי פעם פגיעה משמעותית שיכולה להתיר רישום לדורות. ואז לעמול לפייס את חבירו עד שיתרצה.

בתקווה כי בורא העולם יתן בלב כל אדם אהבה ואחווה איש לרעהו כי בני אל אחד אנחנו ובצלם אלוקים בראנו.


עיקר הנושא הזה הוא ידוע כוויכוח הגרי"ס והח"ח, וכידוע לא נתן ר' ישראל הסכמה על הספר ח"ח בגלל שכתב שאף בחטאים של בין אדם לחברו יש לפרט החטא כמו שמצא בשע"ת.

וכבר חקרו הלומדים האם להגרי"ס חייב בעצם רק לא יכול וכמו שמוסרים לשונו [פחות או יותר] "מה ההוא צריך להיפגע מכך שאתה צריך לעשות תשובה", או דילמא באמת יכול להתכפר גם בבקשת מחילה כללית, ואפי' אין בידו כלל לבקש נמחל בכך שהוא לא פוגע בחברו עוד בבקשת המחילה הנוכחית, וראיתי בזה פעם מאמר מאחד מראשי הישיבות בן ימינו, וכמדומה מצדד כן כהצד האחרון, ואיני זוכר טוב ראיותיו וסברותיו.

ה' יעזרנו על דבר תורתו לתקן הפגמים בחטאים אלו המקטרגים בראש ל"ע.

כדכד
הודעות: 4195
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

בקשת מחילה מחברי הפורום

הודעהעל ידי כדכד » ג' ספטמבר 19, 2017 6:01 am

אני מבקש מחילה באם פגעתי או ציערתי מישהו או כתבתי עליו או איו באופן שאינו מתאים או שנפגע ממנו ואם יש מישהו שנפגע אישית אשמח אם יכתוב לי באישי
נערך לאחרונה על ידי כדכד ב ג' ספטמבר 26, 2017 10:08 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

הרע במיעוטו
הודעות: 457
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ג' ספטמבר 19, 2017 9:52 am

עצה טובה למי שרוצה לשפר עמדות לקראת יום הדין:

לעבור על הודעותיו בפורום וממרחק הזמן אולי יראה שיש הודעות שגם אם היו במקומן מ"מ לוו בעוקצנות ופגיעה יתרה ואפשר לערוך אותן ולהסיר העוקץ
הלא אין דינה של הודעה בפורום כדינה של אמירת אגב במסדרון הכולל, אלא למען יעמדו ימים רבים
וגם בדבר שנכתב בריתחא דאורייתא דינו שיתקיים בו "את והב בסופה" לאחר זמן

כתיבה וחתימה טובה לכולנו! ותודה ענקית למנהלי הפורום על הכול!

אש משמים
הודעות: 1726
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי אש משמים » ג' ספטמבר 19, 2017 10:08 am

גם אני מבקש את סליחת החברים החשובים על הודעות שאינם ראויות או פוגעות וכדומה ולא להכעיס התכוונתי אלא שאור שבעיסה הבעיר בי אש זרה.
כתיבה וחתימה טובה לכל באי הפורום החשוב!
בכל הכבוד הראוי 'אש משמים'.


על שאלת פותח האשכול י"ל שר"ה הוא זמן המלכת המלך ובזמן הזה אין ראוי לו לאדם להתעסק בעצמו כלל וכידוע שאין להתוודות בר"ה ולבקש סליחה אלא הוא זמן שכל כולו המלכת הבורא וכידוע דאנו כבינוניים תלויים ועומדים עד יוה"כ ואז הזמן לחפש עצות בנפשו להחתם לחיים טובים ולשלום.

נתעוררתי לחשוב האם מועילה בקשת סליחה כאשר אין הנפגע יודע מי הפוגע, ולמי יסלח?
מסתמא כשם שאפשר לפגוע ע"י 'ניק' כך אפשר גם למחול. ויל"ע דהפגיעה היא מציאות שהאדם מרגיש רע ואילו הסרת ההקפדה היא דבר שבלב כלפי האחר, ואולי יכול להועיל כפי שמועיל מה שאומרים 'הריני מוחל לכל מי שהכעיס'.

מענה איש
הודעות: 687
הצטרף: ה' יולי 06, 2017 12:14 pm

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי מענה איש » ג' ספטמבר 19, 2017 10:59 am

אבקש את מחילת מי שפגעתי בו בפורום זה כמון כן הנני מוחל למי שפגע בי

ולעניין מה שדן אש משמיים אם מועילה בקשת סליחה כאשר הנפגע אינו יודע מי הפוגע לכאו' הוא יותר קל למחול משום שאינו יודע מי פגע בו
שהרי כאשר יודעים מי פגע קשה למחול דלפעמים הפוגע הוא אדם חשוב וגם לפעמים זה נהיה אישי שקשה לעקור הקפידא

מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

הודעהעל ידי מנצפך » ג' ספטמבר 19, 2017 5:42 pm

אש משמים כתב:נתעוררתי לחשוב האם מועילה בקשת סליחה כאשר אין הנפגע יודע מי הפוגע, ולמי יסלח?
מסתמא כשם שאפשר לפגוע ע"י 'ניק' כך אפשר גם למחול. ויל"ע דהפגיעה היא מציאות שהאדם מרגיש רע ואילו הסרת ההקפדה היא דבר שבלב כלפי האחר, ואולי יכול להועיל כפי שמועיל מה שאומרים 'הריני מוחל לכל מי שהכעיס'.

viewtopic.php?f=17&t=34772#p378704


חזור אל “אספקלריא”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 13 אורחים