מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מה רע בחוג אנגלית?

דיונים ועניינים בענייני השקפה, מצוות מתחדשות, ארץ ציון וירושלים.
מעט דבש
הודעות: 3364
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי מעט דבש » ו' נובמבר 08, 2019 12:46 pm

מעט דבש כתב:אגרות משה או"ח ב, קיא
...לר' נהוראי שם (קידושין פב.) שאומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שמשמע שאינו מחייב להאב ללמד את בנו אומנות, נמי פשוט שגם הוא מודה שאין לסמוך על הנס, אבל סובר שכיון שרוב בנ"א בקטנותם א"א להם ללמד תורה כראוי אם ילמדו אז גם אומנות אף בזמנם, והתורה חייבה להאב ללמד את בנו תורה בע"כ שיכול לסמוך ע"ז שיזמין לו השי"ת איזה עבודה בגדלותו בשעה שיצטרך להרויח לפרנסתו ופרנסת אשה ובנים, כזו שיוכל אף בלא למוד ועסק בזה בילדותו קודם שהוצרך לפרנסה.


חתם סופר בבא בתרא כא.
...דאין לתינוקו' ישראל ללמוד שום אומנות ושום חכמה כ"א תורת ה', דקיי"ל כר' (אילעי) [נהוראי] סוף מס' קידושין מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה. ולכשיגדל ולא הצליח בתורה אז יטריח עמו ללמדו אומנות כדעביד רב לברי' בפסחי' קי"ג ע"א, אבל בנערותו אחת היא לאומה תורת ה' תמימה...

עקביה
הודעות: 3727
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי עקביה » ו' נובמבר 08, 2019 1:20 pm

ר' מעט דבש,
ייש"כ על הציטוטים.
אבל קצת דומה אתה בעיניי לאדם הנוהג באכזריות כלפי אשתו ומביא כראיה להנהגתו את דברי הרמב"ם:
רמב"ם הלכות אישות פרק יג הלכה יא
אבל גנאי הוא לאשה שתהיה יוצאה תמיד פעם בחוץ פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה ולא יניחנה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמים בחודש כפי הצורך, שאין יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה שכך כתוב +תהלים מ"ה+ כל כבודה בת מלך פנימה.


בימי קדם תינוקות של בית רבן עסקו בתורה כל היום כולו, כפי שנראה מגמ' זו:
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ח עמוד ב
ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד - אלו מלמדי תינוקות. כגון מאן? אמר רב: כגון רב שמואל בר שילת. דרב אשכחיה לרב שמואל בר שילת דהוה קאי בגינתא, א"ל: שבקתיה להימנותך? אמר ליה: הא תליסר שנין דלא חזיא לי, והשתא נמי דעתאי עלויהו:

וכדאיתא בשו"ע יו"ד רמה יב.

זה לא המצב כיום.
ולכן להכניס לסדר היום של השעות שאחרי הלימודים, חוג אנגלית פעם או פעמיים בשבוע, א"א לאסור מכח דברי החת"ס.

מעט דבש
הודעות: 3364
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי מעט דבש » ו' נובמבר 08, 2019 2:03 pm


שמש
הודעות: 1299
הצטרף: ג' דצמבר 01, 2015 9:19 pm

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי שמש » ו' נובמבר 08, 2019 2:10 pm

ציטוט מרבינו יוסף חיים מבגדד גם טוב?
ספר אמרי בינה, דרוש ב': "ועוד נראה לי בס"ד בכוונת הכתוב שאמר 'חנוך לנער על פי דרכו' (משלי כב, ו), שבא שלמה המלך עליו השלום ללמדנו בזה, שאין לו לאדם לפסול כל מיני לימוד הצריך לתיקון העולם ולשלמות האדם, אע"פ שנראה שהוא מדברים הגשמיים... אל תאמר בשעה זו שאני לומד כתיבה וחשבון, יותר טוב שאלמוד בה בדברי תורה, ולמה אאבד הזמן בלימוד כתיבה וחשבון. ולכן קרא (הרמב"ם) לימוד זה בשם 'מותר', כלומר מותר לך לעסוק באיזה שעות מן היום בלימוד זה, מפני כי למודים אלו הם ישובו של עולם, ואמרו חז"ל על דברי תורה 'הנהג בהם מנהג דרך ארץ', ולכך אלו נחשבים ענפים לתורה".
"והנה לכאורה יחשוב האדם דחלק זה הנקרא מותר בו, אינו אלא כתיבה וחשבונות בלבד, ואינו כן, אלא יש עוד מיני לימוד הצריך לאדם הרבה, דהיינו, יש צורך לידע האדם קצת מן חכמת הטבע, והיינו שידע מה עניין הברקים ומה עניין הרעמים, ומה עניין הקשת ומה עניין הרעש ומה עניין העננים והמטר, וכיוצא בזה מן הבריאה שברא הבורא יתברך בעולם".
"ועוד יש צורך גדול לאדם בלימוד ידיעת גיאוגרפיה, כי הלא מצינו בדברי רז"ל בגמרא דחגיגה דף יב, 'תניא רבי יוסי אומר אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעין מה הן רואות, עומדות ואינן יודעין על מה הן עומדות'. נמצא גם ידיעה של תכונת הארץ חייב האדם לידע ולהבין בה, ועל המושללים מידיעה זו קרי עלייהו רבי יוסי אוי... נמצינו למדין מזה שידיעות האלה וכיוצא בהן צריך האדם לשום לבו עליהם לידע אותם".
"ובאמת בלאו הכי השכל יחייב בזה, דאיך ישמע קול רעמים וקול ברקים ואינו יודע מה הם, ואיך יראה רעשים ועננים הולכים ובאים ומטר ניתך ארצה ואינו יודע עניינם מהו ואיך נעשים. גם איך הוא עומד בעיר בגדאד ואינו יודע ארץ ישראל היכן היא, ואינדיא היכן היא, ואירופא היכן היא אם מלפניו או לאחוריו, אם לימינו או לשמאלו, ובודאי אדם שהוא חסר מידיעות אלו ניכר גנותו וחסרונו גם בעיני עצמו, ואם יהיו כל אישי ישראל שלמים בידיעות אלו, יגדל כבודם בעיני כל בריה, והכל יאמרו עליהם עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה... על כן ודאי גם השכל מחייב שיש צורך בלימוד ידיעות אלו כאשר דברנו".
"ולזה אמר 'חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה' (משלי כב, ו), כלומר אל תאמר אעמיס משא כבד על הנער ללמדו תורה בלבד ימים ולילות, ולא אלמדנו כתיבה ולשון הקודש ודקדוק וחשבון וידיעות הטבע וענייני העולם כמו גיאוגרפיה וכיוצא בה כדי שלא יתאבד הזמן בלימודים אלו, ולא ילמד אלא תורה גמורה ושלימה בלבד. לא כן תעשה! אלא חנוך לנער גם על פי דרכו, דהיינו עניינים השייכים לעולם הזה שנקרא בשם דרך, כי אף על פי שעיקר החינוך צריך להיות בלימוד התורה, הנה תאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך".

עקביה
הודעות: 3727
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי עקביה » ו' נובמבר 08, 2019 2:39 pm

מעט דבש כתב:http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=439666#p439666

אני מבין שמשם ראיה לדבריי.

בברכה המשולשת
הודעות: 12051
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ו' נובמבר 08, 2019 2:57 pm

שמש כתב:
הרואה כתב:כל גדולי המנטורים בעולם העסקים טוענים שמבחינה כלכלית לא שווה ללמוד לתואר, למשל הקיר"ה טראמפ
טראמפ ירש מליארדים מאביו, .


דווקא יש לו תואר (למיטב זכרוני, במנהל עסקים.)

בברכה המשולשת
הודעות: 12051
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ו' נובמבר 08, 2019 2:59 pm

שמש כתב: מרבית האברכים לא מסוגלים - נפשית ופיזית - להיות נהגי משאיות או פחחי רכב (מקצוע מכניס בהחלט!) וגם אינם מוכשרים לסחור ולפתוח עסק עצמאי הדורש מלבד כישורי מסחר טבעיים גם לא מעט ידע כללי (כולל אנגלית...) ובעיקר השקעה וזמינות של לפחות 12 שעות ביום כדי להצליח, שכן בעסקים אין כמעט אפשרות לעבוד רק 'כמה שצריך', זה או להשקיע הרבה ולהרוויח בהתאם או לסגור.
.


אגב, זה נכון לגבי מרבית בני האדם, לא רק לגבי מרבית האברכים.

הרואה
הודעות: 1641
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 2:57 pm

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי הרואה » ש' נובמבר 09, 2019 10:31 pm

מקדש מלך כתב:אלא שלהציע את זה כפתרון ציבורי עבור כלל אנ"ש, זה צורך דיון. מהן השלכות הרוחב והעומק להפיכת הציבור שלנו ל''חוטבי עצים ושואבי מים' (נהגי משאיות, טכנאים, מנופאים וכו').

שאלה טובה.
כלומר אתה מסיק שעדיף עו"ד ומהנדסים?
חז"ל אומרים אהב את המלאכה ושנא את הרבנות, לכאורה עבודות כפיים זו הצורה הכי נכונה להתפרנס, ולא מקצועות צווארון לבן.

הרואה
הודעות: 1641
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 2:57 pm

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי הרואה » ש' נובמבר 09, 2019 10:35 pm

שמש כתב:
הרואה כתב:כיום ברוך ה' אפשרויות הפרנסה הרבה יותר גדולות מבשנים עברו, ואפשר להתפרנס בצורה סבירה גם בלי ללמוד מקצוע בכלל, ונהג משאית למשל יכול להרויח בקלות מעל 10,000 ש"ח בחודש.
כל העסק שעושים מאקדמיה מטרתו לקדם אג'נדות אחרות לגמרי מאשר פרנסה.
במציאות כמעט ואין הבדל בשכר בין הכשרה מקצועית לתואר ראשון (ראיתי איפשהו נתונים מדוייקים של הלמ"ס), בפרט בהתחשב בעובדה שבשביל תואר ראשון צריך להשקיע לפחות 4 שנים מהחיים שבהם רק מפסידים כסף.
כל גדולי המנטורים בעולם העסקים טוענים שמבחינה כלכלית לא שווה ללמוד לתואר, למשל הקיר"ה טראמפ, רוברט קיוסאקי (מח"ס אבא עשיר אבא עני), טוני רובינס, ועוד.

אלו הן אגדות אורבניות הגובלות בהזיות. מרבית האברכים לא מסוגלים - נפשית ופיזית - להיות נהגי משאיות או פחחי רכב (מקצוע מכניס בהחלט!) וגם אינם מוכשרים לסחור ולפתוח עסק עצמאי הדורש מלבד כישורי מסחר טבעיים גם לא מעט ידע כללי (כולל אנגלית...) ובעיקר השקעה וזמינות של לפחות 12 שעות ביום כדי להצליח, שכן בעסקים אין כמעט אפשרות לעבוד רק 'כמה שצריך', זה או להשקיע הרבה ולהרוויח בהתאם או לסגור.
האג'נדה העיקרית של מפרסמי האקדמיה היא כמובן להרבות גבולם בתלמידים משלמי שכ"ל ומביאי מלגות, אבל האמת צריכה להיאמר שמי שמעוניין בעבודה מכניסה של 8-9 שעות ביום כשכיר 'צווארון לבן', האופציה כמעט היחידה היא דרך האקדמיה (או הכשרה מקצועית ברמה גבוהה כגון מכללות ההייטק והפיננסים העצמאיות וכד').
עניין 'גדולי המנטורים' הוא מגוחך שבעתיים (מלבד ההיטפלות לדוגמאות קצה במקום הסטטיסטיקה הכללית), טראמפ ירש מליארדים מאביו, וסיפורי האגדות של שני האחרים (גם של קיוסאקי, המדבר אגב על המציאות הכלכלית והרגולטורית בארה"ב השונה מזו שבישראל) הם בעיקר אופיום להמונים ולא תכנית עסקית או כלכלית אמתית.

כחרדי בעל עסק המעורה גם בכמה עסקים קטנים אחרים, אני חושב שאף מילה פה לא נכונה.

עקביה
הודעות: 3727
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי עקביה » א' נובמבר 10, 2019 7:40 am

הרב הרואה,
האם אינך נזקק לשמץ אנגלית בעסקיך?

מקדש מלך
הודעות: 3135
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי מקדש מלך » א' נובמבר 10, 2019 9:04 am

הרואה כתב:
מקדש מלך כתב:אלא שלהציע את זה כפתרון ציבורי עבור כלל אנ"ש, זה צורך דיון. מהן השלכות הרוחב והעומק להפיכת הציבור שלנו ל''חוטבי עצים ושואבי מים' (נהגי משאיות, טכנאים, מנופאים וכו').

שאלה טובה.
כלומר אתה מסיק שעדיף עו"ד ומהנדסים?
חז"ל אומרים אהב את המלאכה ושנא את הרבנות, לכאורה עבודות כפיים זו הצורה הכי נכונה להתפרנס, ולא מקצועות צווארון לבן.

ברמת הפרט אכן כך. ברמת הכלל, יש לציבור שלנו גוון מסוים, הן בפני עצמו והן על רקע שאר הציבורים בחברה הישראלית. כל אחד יכול לדמיין איך תיראה העובדה שהציבור שלנו יהפוך לכורמים והיוגבים של החברה הישראלית. איני קובע עמדה בנידון, רק מביע כיון שצריך לחשוב עליו.

הרואה
הודעות: 1641
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 2:57 pm

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי הרואה » א' נובמבר 10, 2019 9:12 am

עקביה כתב:הרב הרואה,
האם אינך נזקק לשמץ אנגלית בעסקיך?

לא.
זה לא היה מזיק, אבל להתנהלות היום יומית זה לא נצרך.
למקרי חירום יש לי עובדים דוברי אנגלית, בינתיים נזקקתי לשירותי השפה שלהם אולי פעם בשנה.
כמובן שיש תחומים שבהם אנגלית זה חובה, אבל זה לא שאי אפשר להתפרנס ואפילו לנהל עסק בלי זה.

מקדש מלך
הודעות: 3135
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי מקדש מלך » א' נובמבר 10, 2019 9:48 am

הרואה כתב:
עקביה כתב:הרב הרואה,
האם אינך נזקק לשמץ אנגלית בעסקיך?

לא.
זה לא היה מזיק, אבל להתנהלות היום יומית זה לא נצרך.
למקרי חירום יש לי עובדים דוברי אנגלית, בינתיים נזקקתי לשירותי השפה שלהם אולי פעם בשנה.
כמובן שיש תחומים שבהם אנגלית זה חובה, אבל זה לא שאי אפשר להתפרנס ואפילו לנהל עסק בלי זה.

איני מבין כל כך את השאלה על רקע הדיון כאן.
באם מדובר על 'חוג' לאנגלית, אז להוי ידוע שאותו חוג אינו שווה כקליפת השום.
עבור רוב בני האדם שפה אינה 'חכמה' אלא מיומנות שימושית, כמו יכולת שחייה או נהיגה.
מי שצריך אנגלית לצורך עבודתו, אם הוא צריך מילים בודדות הוא לומד אותן תוך כדי תנועה הרבה יותר טוב מאלף חוגי אנגלית, ואם הוא נוסע לחו"ל, אזי תוך חודשים אתה רואה אותו דובר אנגלית סבירה. ואילו בוגרי החוגים? אינם יודעים כלום.
הלימוד אנגלית המסיבי של הציבור הכללי, מטרתו לדבר אנגלית דקדוקית, מה שנצרך עבור אגו, או עבור דוקטוראט וכדומה, שמצריך קריאת חומר באנגלית ברמה גבוהה. אבל שום חוג לא יכול לספק את הצורך הזה.
אז או שמוותרים על החוג (אלא אם כן מדברים על הקניית קרוא וכתוב, שזה נהוג שנים רבות בתלמודי תורה רבים בצורה לא רשמית, ואכן מועיל), או שפותחים בלימוד מסיבי, שמלווה כמובן ובהכרח בהסברה ושיחות מוטיבציה עד כמה זה יועיל לקריירה העתידית. מה שיפתח ציפיות - ובעיקר לגטימציה לציפיות - בתחום אצל ילדינו כבר בגיל הרך, לא כדוחק פרנסה, אלא כדרך חיים נחשקת.
לא קראתי את כל האשכול הארוך ויתכן שאני טוחן מים טחונים. אבל אלו העובדות הידועות לי.

מקדש מלך
הודעות: 3135
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי מקדש מלך » א' נובמבר 10, 2019 11:30 am

בברכה המשולשת כתב:
שמש כתב: מרבית האברכים לא מסוגלים - נפשית ופיזית - להיות נהגי משאיות או פחחי רכב (מקצוע מכניס בהחלט!) וגם אינם מוכשרים לסחור ולפתוח עסק עצמאי הדורש מלבד כישורי מסחר טבעיים גם לא מעט ידע כללי (כולל אנגלית...) ובעיקר השקעה וזמינות של לפחות 12 שעות ביום כדי להצליח, שכן בעסקים אין כמעט אפשרות לעבוד רק 'כמה שצריך', זה או להשקיע הרבה ולהרוויח בהתאם או לסגור.
.


אגב, זה נכון לגבי מרבית בני האדם, לא רק לגבי מרבית האברכים.

נראה לי שמרבית האברכים גם לא מסוגלים פיזית ונפשית לגלגל 300 אלף ש"ח חובות, או ליסוע מסעות שנור באנגליה וארצות הברית.
אבל כשמוכרחים וצריכים פתאום מתגלים כוחות לזה.
אלא שהכוחות מנותבים לכיון שהמוסכמות החברתיות מובילות אותם.

שמש
הודעות: 1299
הצטרף: ג' דצמבר 01, 2015 9:19 pm

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי שמש » א' נובמבר 10, 2019 12:54 pm

הרואה כתב:
שמש כתב:
הרואה כתב:כיום ברוך ה' אפשרויות הפרנסה הרבה יותר גדולות מבשנים עברו, ואפשר להתפרנס בצורה סבירה גם בלי ללמוד מקצוע בכלל, ונהג משאית למשל יכול להרויח בקלות מעל 10,000 ש"ח בחודש.
כל העסק שעושים מאקדמיה מטרתו לקדם אג'נדות אחרות לגמרי מאשר פרנסה.
במציאות כמעט ואין הבדל בשכר בין הכשרה מקצועית לתואר ראשון (ראיתי איפשהו נתונים מדוייקים של הלמ"ס), בפרט בהתחשב בעובדה שבשביל תואר ראשון צריך להשקיע לפחות 4 שנים מהחיים שבהם רק מפסידים כסף.
כל גדולי המנטורים בעולם העסקים טוענים שמבחינה כלכלית לא שווה ללמוד לתואר, למשל הקיר"ה טראמפ, רוברט קיוסאקי (מח"ס אבא עשיר אבא עני), טוני רובינס, ועוד.

אלו הן אגדות אורבניות הגובלות בהזיות. מרבית האברכים לא מסוגלים - נפשית ופיזית - להיות נהגי משאיות או פחחי רכב (מקצוע מכניס בהחלט!) וגם אינם מוכשרים לסחור ולפתוח עסק עצמאי הדורש מלבד כישורי מסחר טבעיים גם לא מעט ידע כללי (כולל אנגלית...) ובעיקר השקעה וזמינות של לפחות 12 שעות ביום כדי להצליח, שכן בעסקים אין כמעט אפשרות לעבוד רק 'כמה שצריך', זה או להשקיע הרבה ולהרוויח בהתאם או לסגור.
האג'נדה העיקרית של מפרסמי האקדמיה היא כמובן להרבות גבולם בתלמידים משלמי שכ"ל ומביאי מלגות, אבל האמת צריכה להיאמר שמי שמעוניין בעבודה מכניסה של 8-9 שעות ביום כשכיר 'צווארון לבן', האופציה כמעט היחידה היא דרך האקדמיה (או הכשרה מקצועית ברמה גבוהה כגון מכללות ההייטק והפיננסים העצמאיות וכד').
עניין 'גדולי המנטורים' הוא מגוחך שבעתיים (מלבד ההיטפלות לדוגמאות קצה במקום הסטטיסטיקה הכללית), טראמפ ירש מליארדים מאביו, וסיפורי האגדות של שני האחרים (גם של קיוסאקי, המדבר אגב על המציאות הכלכלית והרגולטורית בארה"ב השונה מזו שבישראל) הם בעיקר אופיום להמונים ולא תכנית עסקית או כלכלית אמתית.

כחרדי בעל עסק המעורה גם בכמה עסקים קטנים אחרים, אני חושב שאף מילה פה לא נכונה.

אשריך. עדיין מרבית האנשים לא נתברכו בכישרונות עסקיים מזהירים כשלך וכל סטטיסטיקה שהיא מראה שרוב האנשים מסוגלים יותר לעבודה כשכירים מאשר כבעלי עסקים קטנים (אפילו בישראל שבה אחוז העצמאים גבוה מאוד יחסית לעולם רובם הם לא ממש בעלי עסק אלא עובדים שמעדיפים לעבוד כפרילנסרים שמוציאים חשבונית במקום כשכירים).

עקביה
הודעות: 3727
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הודעהעל ידי עקביה » א' נובמבר 10, 2019 3:55 pm

מקדש מלך כתב:
הרואה כתב:
עקביה כתב:הרב הרואה,
האם אינך נזקק לשמץ אנגלית בעסקיך?

א. לא.
זה לא היה מזיק, אבל להתנהלות היום יומית זה לא נצרך.
למקרי חירום יש לי עובדים דוברי אנגלית, בינתיים נזקקתי לשירותי השפה שלהם אולי פעם בשנה.
כמובן שיש תחומים שבהם אנגלית זה חובה, אבל זה לא שאי אפשר להתפרנס ואפילו לנהל עסק בלי זה.

ב. איני מבין כל כך את השאלה על רקע הדיון כאן.
באם מדובר על 'חוג' לאנגלית, אז להוי ידוע שאותו חוג אינו שווה כקליפת השום.
עבור רוב בני האדם שפה אינה 'חכמה' אלא מיומנות שימושית, כמו יכולת שחייה או נהיגה.
מי שצריך אנגלית לצורך עבודתו, אם הוא צריך מילים בודדות הוא לומד אותן תוך כדי תנועה הרבה יותר טוב מאלף חוגי אנגלית, ואם הוא נוסע לחו"ל, אזי תוך חודשים אתה רואה אותו דובר אנגלית סבירה. ואילו בוגרי החוגים? אינם יודעים כלום.
הלימוד אנגלית המסיבי של הציבור הכללי, מטרתו לדבר אנגלית דקדוקית, מה שנצרך עבור אגו, או עבור דוקטוראט וכדומה, שמצריך קריאת חומר באנגלית ברמה גבוהה. אבל שום חוג לא יכול לספק את הצורך הזה.
אז או שמוותרים על החוג (אלא אם כן מדברים על הקניית קרוא וכתוב, שזה נהוג שנים רבות בתלמודי תורה רבים בצורה לא רשמית, ואכן מועיל), או שפותחים בלימוד מסיבי, שמלווה כמובן ובהכרח בהסברה ושיחות מוטיבציה עד כמה זה יועיל לקריירה העתידית. מה שיפתח ציפיות - ובעיקר לגטימציה לציפיות - בתחום אצל ילדינו כבר בגיל הרך, לא כדוחק פרנסה, אלא כדרך חיים נחשקת.
לא קראתי את כל האשכול הארוך ויתכן שאני טוחן מים טחונים. אבל אלו העובדות הידועות לי.

א. אני שמח לשמוע.
עכ"פ בגדול אנגלית היא צורך פרנסה.

ב. פלפול ארוך וחביב, אבל לא כל אחד מוכשר ללמוד תוך כדי תנועה, ומי שאכן סבור שאין צורך שבנו יבקר בחוג כזה, שלא ישלח אותו לשם. לענ"ד יש בזה צורך. מה גם שהאנגלית נצרכת גם במקומות בהם אין אפשרות ללמוד אותה תוך כדי תנועה. ומדובר בסה"כ באנגלית ברמה בסיסית בלבד.


חזור אל “אספקלריא”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 11 אורחים