מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

גליונות שבועיים להורדה. עצה ותושיה בעניינים טכניים
אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' דצמבר 24, 2020 1:28 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 67
פרשת ויגש תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אם יכול לשתות קפה או חלב אחר קידוש קודם המוציא בליל שבת אחר התענית"

ובענין "תספורת בער"ש שהוא י' בטבת, ואם יכול ללבוש בגדי שבת בצום י' בטבת בער"ש מחצות היום"

ובענין "אם יש להחמיר שלא לרחוץ בחמין בליל התענית לצורך מצוה"

ובענין "אם יכול להשתתף עם מי שאינו אלא מהדרין ושליחות במה שהוא עצמו מחויב בדבר"

ובענין "כהן שעלה לדוכן אם מברך אח"כ ברכת שלא עשני גוי"

ובענין "טלטול מנורה אחר שכבתה משום הפסד ממון"

ובענין "לברך על הלל אחר הדלק"נ או לברך על הציצית אחר קבלת שבת"

ודברי התעוררות בענין "פורעניות של חודש טבת וחנוכה וכו'"

ובענין "לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם - שנתתי לכם בית רבי וחכמי דורות"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 67.pdf
(932.78 KiB) הורד 88 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' דצמבר 31, 2020 6:41 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 68
פרשת ויחי תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אם מותר לאכול חלב ובשר בסעודה אחת ע"י קינוח והדחה"

ובענין "מי שקיבל שבת אם יברך על הציצית"

ובענין "אמירת קדושה אחר תפילת ערבית"

ובענין "מי שמצא דף ע"ג קרקע ומסתפק אם הוא דף מכתבי הקדש או דף ריק הוא ומוקצה"

ובענין "שליחות למצוה במה שהשליח עצמו חייב"

ובענין "שכח להזכיר מעין המאורע ונזכר קודם סיום הברכה"

ובענין "בירך המוציא ונזכר שהוא טבל וצריך להפריש תרו"מ, אם מפריש במחשבה או בלחש"

ודברי התעוררות בענין "וירא מנוחה כי טוב - ויט שכמו לסבול"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 68.pdf
(848.56 KiB) הורד 67 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' ינואר 08, 2021 11:57 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 69
פרשת שמות תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אם המקדש עומד - אם ראוי לשומע לישב, למי שנוהג כהרמ"א שיושבין בקידוש"

ובענין "עוסק במצוה אם פטור מכבוד התורה"

ובענין "אם העוסק במצוה שבין אדם לחבירו פטור מן המצוה"

ובענין "עשתה עיסה ע"מ לחלק ובירכה להפריש חלה, אם ברכתה לבטלה, ואם יש עצה להציל ברכתה"

ובענין "העומד בתחנונים שאחר התפילה - אם צריך להפסיק לשמוע חזרת הש"ץ"

ובענין "אם כלי ברזל במילה - דוחה שבת"

ודברי התעוררות בענין "שכר פרישה מעבירה הוא שכר על היר"ש"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 69.pdf
(864.8 KiB) הורד 62 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' ינואר 15, 2021 12:39 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 70
פרשת וארא תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "חולה או משמשיו במקום שאסור בד"ת - אי שרי לאכול בלא ברכה"

ובענין "חולה שאין בו סכנה אם מותר בכל איסורין דרבנן, ואם מותר לאכול בלא ברכה"

ובענין "אם חולה שאין בו סכנה מותר לאכול לפני קידוש"

ובענין "ש"ץ שנזכר שלא הזכיר יעלה ויבוא אחר שכבר התחילו הכהנים ברכתן"

ובענין "אם מוציא לקטן בברכת היין ולא בברהמ"ז או בברכת הבדלה - אי מהני לקיים המברך צריך שיטעום"

ובענין "מטעמת לענין ברכת הריח"

ובענין "האוכלים במקום שיראים מהשלטונות שיבואו ויקנסו המשתתפים - אם חשיב קביעות להצטרף לזימון"

ודברי התעוררות בענין "זהירות בכבודן של ישראל"

ובענין "מעלת שמירת הלשון, ומה שספרי הח"ח נתקבלו בכל מקום"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 70.pdf
(837.6 KiB) הורד 70 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' ינואר 21, 2021 2:56 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 71
פרשת בא תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אם מותר לסיים נשמת בברוך קל ההודאות אדון הנפלאות בלא שם ומלכות, ובענין ברכת ברוך קל ההודאות במודים"

ובענין "תנאי במצוות בק"ש וכדו' למ"ד מצוות א"צ כוונה"

ובענין "גרעין אפונה או גרעין רימון - אם חשיב שלם לברך עליו קודם מין חביב"

ובענין "כהן בבית האבל שנושא כפיו ויש כהנים אבלים, אם צריכים לצאת כשאין עשרה מלבדם"

ובענין "מי שהתחיל לשתות קודם שסיים המקדש בורא פרי הגפן - אם יצא יד"ח קידוש"

בענין "הפסק בברכה שמברכין אחר המצוה בין מצוה לברכה"

ובענין "עוסק בצרכי ציבור לגבי עוסק במצוה, ולגבי לעמוד בתפלה אחריו"

ודברי התעוררות בענין "נתינת הדם על שתי המזוזות והמשקוף"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 71.pdf
(861.9 KiB) הורד 51 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' ינואר 28, 2021 10:26 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 72
פרשת בשלח תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "ביאור דברי הרמב"ם שהאוכל דבר איסור בשגגה אינו מברך בתחילה"

ובענין "הגוזל פת ואכלו אם מברך ברכת המזון עליו אם שילם את גזילתו"

ובענין "מי שהתפלל מנחה אחר שקיבל שבת, ונזכר באמצע מנחה אם יפסיק באמצע תפילתו"

ובענין "שתיית כוס של קידוש והבדלה מעומד"

ובענין "האם כהנים אבלים צריכים לצאת מביהכ"נ כשקוראים כהנים, כשאין עשרה מלבדם"

ובענין "כהן שנקרא לעלות לדוכן מחוץ לביהכ"נ וכשבא עומד הש"ץ במודים"

ובענין "גר שנתגייר אם צריך למול בניו ולגיירם כדי להקריב קרבן פסח"

ובענין "מעוברת שנתגיירה אם בנה מתייחס אליה, ואם האב ישראל אם מתייחס אליו"

ובענין "זריקת הדם של ק"פ מצרים על ב' המזוזות ועל המשקוף - אם בעינן כל הפתחים של הבית"

ודברי התעוררות בענין "כל התאמצות בין בדבר איסור בין בדבר מצוה - יש כוחות גדולים רוחניים המסייעים בעדו"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 72.pdf
(875.85 KiB) הורד 51 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' פברואר 05, 2021 2:52 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 73
פרשת יתרו תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אי יכול לאכול סעודה שלישית קודם חצות, וכיצד ינהג בשבת ערב פסח"

ובענין "גזל מאכל ושינה את הגזילה, אם מברך על הגזילה"

ובענין "אי שרי לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך שלא יכשלו בו"

ובענין "מי שהתפלל מנחה אחר שקיבל שבת ונזכר באמצע תפילתו כיצד יעשה"

ובענין "אי היה מותר לחשב על המן להופכו מאפוי למבושל בשבת"

ובענין "הזאת הדם על המשקוף ועל המזוזות של שאר הפתחים אם זרקו אחר שנעשה בן שנה"

ודברי התעוררות בענין "זבחי אלוקים רוח נשברה, השובר רצונותיו זוכה לישועה במידת הדין"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 73.pdf
(873.59 KiB) הורד 50 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' פברואר 12, 2021 12:34 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 74
פרשת משפטים תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "גדר קריאת המגילה לבני כרכין המקדימין לקרות בי"ד כשחל פורים בשבת אי הוי כשהלמה או שהוא עיקר החיוב"

ובענין "שמיעת מקרא מגילה ביחיד ע"י בחור בר מצוה"

ובענין "משלוח מנות בשבת אם מותר להקנות בשבת"

ובענין "ברכת מעין שבע בשבת אי נתקנה כדי להוציא את המאחרים או כדי לאחר התפילה"

ובענין "אם ראוי להתפלל מנחה סמוך לשבת כדי שיבואו לביהכ"נ מבעוד יום"

ובענין "להניח קופסא על גבי הקדירה בשבת"

ודברי התעוררות בענין "סיפור משה רבינו ליתרו את נקמת ד' במצרים"

ובענין "נפשי יצאה בדברו פשוטו כמשמעו"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 74.pdf
(917.07 KiB) הורד 60 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' פברואר 19, 2021 3:10 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 75
פרשת תרומה - זכור תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מי שקיבל עליו שבת האם יכול לתת או לקבל מתנות לאביונים"

ובענין "אם יש חשש איסור לתת משלוח מנות בשבת"

ובענין "פרוז שהגיע בע"ש שהוא י"ד לכרך על מנת לשבות בו בשבת האם עליו לקרות את המגילה שנית"

ובענין "חיוב הפרזים במשתה ושמחה בט"ז אדר כשחל ט"ו בשבת"

ובענין "גדר דן עשרה בקריאת המגילה במגילה שלא בזמנה"

ובענין "גדר השלמת המשתה ושמחה בט"ז אדר"

ודברי התעוררות "דברי אגדה שנאמרו בסעודת פורים בשנת תש"פ"

ובענין "כל תכלית האדם בעולם הזה הוא המלחמה כנגד היצר"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 75.pdf
(878.36 KiB) הורד 70 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' פברואר 25, 2021 11:54 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 76
פורים המשולש - תצווה תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענייני פורים המשולש לענין בני כרכים ופרזים כשהולכים זה אצל זה:

בענין "בן עיר שהגיע לכרך בליל י"ד אם מתחייב בחיובי בן כרך ומוציא את בני הכרכים"

ובענין "אם בן עיר שהגיע לכרך בליל י"ד פקע מיניה חובת בן עיר ואינו יכול להוציא את בני עיירות בקריאת המגילה"

ובענין "בני כרכים שקראו המגילה בכרך בליל י"ד ואח"כ הלכו לעיר להיות שם בי"ד עד ערב שבת האם חוזרים וקוראים המגילה בעיר"

ובענין "אם מגילה של כרכים בי"ד אינו אלא מדרבנן"

ובענין "בני כרכים הנמצאים בעיירות ועתידין לבוא לכרך בט"ו האם מתחייבים בעיירות חיוב דבני כרכים"

ובענין "בן כרך שקרא בי"ד יצא"

ובענין "אם הא דבעינן מגילה בציבור משום פרסומי ניסא אינו אלא בבית הכנסת"

ובענין "אם עשרה נשים מצטרפין לעשרה לקריאת המגילה"

ובענין "אם יוצא בקריאת זכור בהברה שונה ממה שהוא נוהג בה"

ובענין "אם בן אשכנז שמע הבדלה מספרדי ואמר שאינו מכוון לצאת אלא אם הוא לכתחילה אם יצא"

ודברי התעוררות בענין "לזכור מעשה עמלק שהיה בדרך בצאתכם ממצרים דווקא"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 76.pdf
(908.36 KiB) הורד 59 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' פברואר 25, 2021 11:57 am

מצו"ב גליון "עיונים" - גליון 23
פורים תשפ"א
מתורת הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א


בענין "ברכה על חצי מצוה בקריאת המגילה"

ובענין "הפסק בין קריאת המגילה לברכת הרב את ריבנו"

ובענין "ברכת המגילה בעיירות המסופקות"

ובענין "התחיל בקריאה שלא מראש המגילה"

ובענין "מגילה שכתובה חציה"

ובענין "הידור אחר המצוה בקריאת פסוקי הקהל מתוך הכתב"
קבצים מצורפים
גליון 23, פורים תשפ''א.pdf
(251.49 KiB) הורד 50 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' פברואר 25, 2021 12:01 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 77
פורים המשולש - גליון שני תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "כלל ישראל בפורים הם עולים להיות במעלה גדולה מאוד"

ובענין "איסור הדלקת חשמל בשבת"

ושיחה מיוחדת לכבוד ימי הפורים כפי שנכתבה ע"י תלמידים - "אמת מה שהבטיחנו בתורה"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 77.pdf
(897.97 KiB) הורד 54 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' מרץ 05, 2021 1:34 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 78
פרשת כי תשא - פרה תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "איסור אכילת מצה בערב פסח. ואם שרי אכילת מצה של מצוה כאכילת תודה ולחה"פ וסעודת שבת"

ובענין "חינוך לקטן שהגדיל - אם פקע ממנו חיובים שנתחייב בעודו קטן"

ובענין "אם עיקר המצוה בפורים הוא המשתה ושמחה או מקרא מגילה"

ובענין "לא קרא עשרת בני המן בנשימה אחת וסיים קריאתה, אם חוזר לקרותה לכתחילה בנשימה אחת ואם חוזר לראש המגילה או לעשרת בני המן בלבד"

ובענין "אם קורא המגילה בבין השמשות"

ודברי אגדה בענין "והשבות לו גמולו בראשו"

ובענין "ואל תתייאש מן הפורענות"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 78.pdf
(896.14 KiB) הורד 49 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' מרץ 18, 2021 10:37 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 79
פרשת ויקהל פקודי תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מכירת חמץ בערב פסח שחל להיות בשבת, אם מוכר גם החלות של מזון שתי סעודות שהשאיר לשבת"

ובענין "קטן שהגדיל במוצ"ש אם חייב בהבדלה"

ובענין "מי שנסתפק אם חייב בברהמ"ז האם יכול לצאת מאשה, ובענין אם קטן יכול לצאת מאשה כיון שאינו חייב אלא מדרבנן"

ובענין "בירך על נטילת ידים כשנטל ידיו על הכרפס, אם יאכל כזית"

ובענין "אכילת מצה בערב הפסח במקום שא"א לו במיני תרגימא"

ודברי התעוררות בענין "יסוד התורה לידע שקיום התורה היא מביאה הצלחת החיים"

ובענין "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולתייך"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 79.pdf
(921.62 KiB) הורד 39 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' מרץ 18, 2021 10:49 am

מצו"ב גליון "עיונים" - גליון 24
פסח תשפ"א
מתורת הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א

בענייני:

- "הערות בדיני תענית בכורות"

- "סיום מסכת בתענית בכורות מוקדם (כמו בשנה זו)"

- "לעיסה תחילת אכילה"

- "שבועה שלא אוכל מצה בליל פסח"

- "דרכי נועם במרור"

- "שתיית מקצת הכוס בלא הסיבה"

- "עשאו הכתוב ברשותו לענין קונה חמץ בפסח"

- "קנין אודיתא בחמץ לאחר זמן איסורו, ובתרומות ומעשרות"

- "איסור הנאה באכילת חמץ"
קבצים מצורפים
גליון פסח תשפא 24.pdf
(239 KiB) הורד 44 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' מרץ 18, 2021 2:14 pm

מצו"ב קונטרס נוסף מתורתו של הגר"י אדלשטיין שליט"א, שיצא לאור כעת לכבוד חג הפסח:
קבצים מצורפים
שער קונטרס פסח.pdf
(142.4 KiB) הורד 44 פעמים
קונטרס פסח.pdf
(306.44 KiB) הורד 37 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » א' מרץ 21, 2021 7:28 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 80
פרשת ויקרא - שבת הגדול תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אם נשים חייבות בסיפור יציאת מצרים מן התורה ואם חייבות בקידוש יו"ט"

ובענין "אם יש עצה לאכול כזית כרפס ולא להכנס לספק ברכות"

ודברי התעוררות בענין "סגולת ימי הפסח, וביאור השייכות בין איסור אכילת החמץ לבין מידת החסד של אברהם אבינו"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 80.pdf
(936.44 KiB) הורד 44 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ד' מרץ 24, 2021 5:33 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 81
חג הפסח תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מכירת חמץ בשבת ערב הפסח לענין מה שנשאר ממזון שתי סעודות"

ובענין "אם מותר לעשות קנין אודיתא בשבת ובדין מכירה בשבת ערב פסח בקניין אודיתא"

ובענין "קניין אם קטן יכול להקנות באודיתא אליבא דהחזון איש"

ובענין "גדר הפסק דהמוציא מחבירו עליו הראיה הוי וודאי דידיה ומ"מ בעלות האמיתית לא פקע"

ובענין "אפיית המצות בער"פ שחל להיות בשבת בליל פסח או בערב שבת"

ובענין "במה קרבן פסח מרמז על שם הפסיחה שפסח ד'"

ודברי התעוררות בענין "סגולת ימי הפסח וביאור השייכות בין איסור אכילת חמץ לבין מידת החסד של אברהם אבינו"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 81.pdf
(956.26 KiB) הורד 38 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' אפריל 09, 2021 11:13 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 82
פרשת שמיני תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אם צריך לחשוש בכל מצוה ליחידאה משום הידור מצוה"

ובענין "המוציא את חבירו בברכת הנהנין והפסיק המברך קודם אכילתו"

ובענין "הוציאו בברכת הגפן של קידוש והפסיק המברך קודם שתייתו"

ובענין "מי שהתפלל שחרית אחר מוסף ביום א' של פסח והזכיר גשם בתפילתו אם חוזר להתפלל"

ובענין "המתפלל שחרית אחר מוסף ביו"ט ראשון של פסח ואמר מוריד הגשם אם חוזר"

ודברי התעוררות בענין "הנך יפה דודי אף נעים"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 82.pdf
(917.12 KiB) הורד 33 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ש' אפריל 17, 2021 11:06 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 83
פרשת תזריע מצורע תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "נר ששבת לברכת מאורי האש במוצאי שבת"

ובענין "מזוזה בחדר שאין בו דע"ד מהחדר לבית בשוכר ושואל"

ובענין "איסור ודבר דבר כשאומר שיאכל חמץ לאחר הפסח"

ובענין "הזכרת יעלה ויבוא במוצאי ר"ח בברכת המזון שמברך על אכילה בר"ח"

ובענין "בירך על ספירת העומר בבהש"מ ושוב רוצה לברך על עירובי חצירות בבהש"מ אם הוי תרתי דסתרי"

ובענין "קריעה בראית מקום מקדש אחר ל' יום האם ביום הל"א צריך לקרוע"

ודברי התעוררות בענין "כל ימי הבראשית צריך זהירות יתירה ועבודת ההתחדשות"

ובענין "עוצם עיניו מראות ברע מלך ביפיו תחזנה עיניך"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 83.pdf
(868.9 KiB) הורד 35 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ד' אפריל 21, 2021 12:16 pm

מצו"ב גליון "עיונים" - גליון 25
בענייני פסח שני,
מתורת הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א

בענייני:

- איסור אכילת חמץ בפסח שני
- בענין אמירת סדר הקרבת הפסח בפסח שני
- אם מותר להעביר על מצוה קלה היום בשביל מצוה חמורה למחר
קבצים מצורפים
גליון פסח שני תשפא 25.pdf
(221.79 KiB) הורד 29 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' אפריל 23, 2021 12:27 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 84
פרשת אחרי קדושים תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מי שספר שלא בכוונה אם יכול לספור שאר הימים בברכה"

ובענין "ספר ספיה"ע בבהש"מ של סוף היום, אם סופר שאר הימים בברכה"

ובענין "אם ספר בבהש"מ בלא כוונה למצוה אם סופר בברכה"

ובענין "טעה ובירך להדליק נר של יו"ט במקום של שבת ויו"ט"

ובענין "אם עכו"ם שמתפלל לד' יתברך אם מותר לעבור לפניו"

ובענין "אם אפשר לטמאות המצורע לאחר זמן, ואם המצורע מטמאין על תנאי"

ובענין "שמע ברכה וכוון לצאת ואמר אמן לאחר זמן אם הוא הפסק בין הברכה"

ובענין "אם נשים יוצאות הבדלה מבחור בר מצוה שאינו אלא גדול משום חזקה דרבא"

ובענין "אם המברך לבניו קטנים לחנכם במצוות, אם יכול לכוון בשעת הברכה לפטור עצמו מספק ברכות"

ודברי התעוררות בענין "לומר דברים שעומד האומרם בהם"

ובענין "גנות הנקימה והנטירה ועניין משיב טובה תחת רעה"

ובענין "הלאו דלפני עור לא תתן מכשול"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 84.pdf
(899.92 KiB) הורד 66 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » א' מאי 02, 2021 10:22 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 85
פרשת אמור תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אמירה לעכו"ם לצורך חולה שאי"ב סכנה, ובאיסור דרבנן לצורך מצוה אם הוא הותרה או דחויה"

ובענין "כלים ששבתו בבית אם מותר לטלטלם בחדר מדרגות ד' אמות"

ובענין "אם עכו"ם שמתפלל לד' יתברך אם מותר לעבור לפניו"

ובענין "מי שפוטר עצמו ממצוה שיכול להתחייב בה, האם התורה הזהירה אותו במצוות ויראת מאלוקיך"

ובענין "טומאת כהן במקום שיכול לינצל ע"י שריפת המת"

ובענין "בלע של לחה"פ בשולחן שנבלע בלחה"פ של שבוע שלאחריו"

ובענין "אמירת שלום לחבירו"

ודברי התעוררות בענין "להתחזק ולחזק ע"י הכרת המעלות"

ושיחה מהגאון הגדול רבי משה פנחס הכהן קופשיץ זצ"ל (לרגל יום הייא"צ, בל"ג בעומר) - בענין "ההכנה לקבלת התורה"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 85.pdf
(885.58 KiB) הורד 23 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ב' מאי 03, 2021 12:59 pm

מצו"ב גליון "עיונים" - גליון 26
בענייני ספירת העומר,
מתורת הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א

בענייני:

- ספר כראוי וחזר בו בתוכ"ד
- בדברי הרי"ץ גיאות דסופר את יום האתמול
- בחיוב קטן שעתיד להגדיל בימי הספירה, ובעבד ובגוי שעתיד להתגייר
קבצים מצורפים
גליון ספיהע תשפא 26.pdf
(225.98 KiB) הורד 27 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' מאי 06, 2021 2:19 pm

מצו"ב שיחת חיזוק מהגר"נ קופשיץ שליט"א בענייני 'בין אדם לחברו', עם התייחסות לאסון מירון.
כפי שהתפרסם ב'יתד נאמן', ביום שלישי האחרון:
קבצים מצורפים
שיחה ליתד נאמן 1.pdf
(517.71 KiB) הורד 21 פעמים
שיחה ליתד נאמן 2.pdf
(47.87 KiB) הורד 18 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ש' מאי 08, 2021 10:42 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 86
פרשת בהר בחוקותי תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "טומאת כהן במקום שיכול לינצל ע"י שריפת המת"

ובענין "אם מה שהותר כהן לטמאות למת מצוה הוא משום מצות קבורה או משום בזיון המת"

ובענין "טומאת מת עכו"ם, ושיטת ר"ת והראב"ד בכהן טמא לעניין טומאת מת"

ובענין "תוספת שביעית בזמן הזה אם נוהג משהו קודם ראש השנה"

ובענין "עשיית מלאכה דרבנן בשינוי, אם מותר לצורך מצוה"

ודברי התעוררות בענין "להקריב משלו להקב"ה, וזה עולה לרצון"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 86.pdf
(882.57 KiB) הורד 25 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » א' מאי 16, 2021 1:05 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 87
פרשת במדבר תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "גוי שעשה מלאכה בשבת בשליחות ישראל באיסור, אם מותר לחולה שאי"ב סכנה להשתמש בו ואם מתקן האיסור"

ובענין "בכור שמצוה להקדישו אם מקדישו תוך ח' ללידתו"

ובענין "לקרוא ההפטרה מיריעה של אותו הפטרה או דהוי כקורא מתוך החומש"

ובענין "דברי האבן עזרא התמוהים בפרשת במדבר"

ודברי התעוררות בענין "קיום התורה הוא אכילת גן עדן בעולם הזה"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 87.pdf
(848.13 KiB) הורד 17 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » א' מאי 16, 2021 1:07 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 88
חג השבועות תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "תוספת יום טוב בשבועות"

ובענין "שיטת הכפתור ופרח דבכל מינים אם עישר חל תרו"מ מה"ת"

ודברי התעוררות בענין "נתינת התורה מתוך האש, ויום חתונתו זה מתן תורה"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 88.pdf
(855.88 KiB) הורד 23 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' מאי 21, 2021 2:22 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 89
פרשת נשא תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מי שישן ביום והיה ניעור בלילה שלאחריו, אם יכול לברך ברכת אלוקי נשמה"

ובענין "אם מי שלא ישן יכול להוציא את מי שישן בלילה בברכת אלוקי נשמה"

ובענין "הלילה הולך אחר היום בקדשים, ובענין בכור שמצוה להקדישו אם מקדישו תוך ח' ללידתו"

ובענין "אם אשה מוציאה קטן בקידוש היום של יום טוב"

ובענין "אם מי שהיה ער כל הלילה אם כשיגיע עמוד השחר אסור ללמוד עד שיברך או ישמעו ברכת התורה"

ודברי התעוררות בענין "בכתף ישאו אינו אלא שירה"

ובענין "ע"י קבלה בדבר קטן אפשר להגיע לגדלות"

ובענין "איסורי נזיר הוא היין לבד, והענבים והחרצנים והזגים אינו אלא סייג"

ובענין "הפטרת נשא, בענין שמחה של מצוה"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 89.pdf
(874.62 KiB) הורד 19 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' מאי 27, 2021 9:37 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 90
פרשת בהעלותך תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "הקורא ארבעה הרי זה משובח"

ובענין "מעלת ברכת כהנים"

ובענין "מה שהכהנים הופכים פניהם בתיבות יברכך וישמרך לימין ולשמאל, אם צריך להפוך לשמאל ואח"כ לימין"

ובענין "לחלק קריאת ההפטרה לשני אחים תאומים - מכתב למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א"

ובענין "אם הציבור צריך לשמוע הברכות של העולין"

ובענין "מי שצריך להתפלל מנחה שתים, אם אסור באכילה קודם מנחה"

ובענין "מי שלא התפלל שחרית וצריך להשלימו במנחה, אם אומר פסוקי דזמרה בברכה תחילה וסוף"

ובענין "אם יש איסור אכילה קודם פדיון הבן"

ובענין "מה שנתבאר שמי שלא ישן בליל שבועות יכול להוציא הישן ובזה יצאו הכל יד"ח"

ודברי התעוררות בענין "מקשה במנורה של זהב"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 90.pdf
(909.13 KiB) הורד 10 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' יוני 03, 2021 6:38 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 91
פרשת שלח תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "בעל קורא שבירך ברכה לאחריה במקום העולה, האם על העולה לברך לאחריה"

ובענין "מי שאין לו יין לקידוש, אם מותר לאכול בלא קידוש אע"פ שיהא לו יין אחר זמן"

ובענין "אם בני ביתו של אדם חייבים בברכת האורח"

ובענין "אם הפקר חוזר לבעלים שביובל"

ובענין "גירות מתן תורה כקטן שנולד דמי"

ודברי התעוררות בענין "השמח בחלקו בקנין התורה שהוא גם השמחה ברוחניות"

ובענין "אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 91.pdf
(902.41 KiB) הורד 8 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1300
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' יוני 11, 2021 10:57 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 92
פרשת קורח תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "נפסק ב' חוטין בציצית פסלינן מספק, ואמאי לא אזלינן בתר חזקה דרובא"

ובענין "עניית אמן על ברכת כהנים באמצע פסוקי דזמרה"

ובענין "מי ששכח להפריש חלה בער"ש מעיסת ספק, אם מפריש ממנה בשבת"

ובענין "מי שלא הפריש חלה מחלות שקנה, אם יכול להפריש שנית משום דמדינא יכול לאכלם בלא הפרשת חלה"

ובענין "האם עדיף לישן עם ציצית בלילה אע"פ שלא יוכל לברך ביום או לא"

ודברי התעוררות בענין "עבודת ד' במלחמה"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 92.pdf
(920.99 KiB) הורד 8 פעמים


חזור אל “עזר אחים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 14 אורחים