מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ חיפוש מקור ◆

חיפושי מקורות וכדומה
תורה מפוארת
הודעות: 384
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תורה מפוארת » ד' ינואר 08, 2020 10:09 am

סגי נהור כתב:
תורה מפוארת כתב:
סליחות כתב:כמה שנים היו בין משה רבינו לדוד ע"פ חז"ל? (ממתי שמשה נפטר ועד שנולד דוד)

אני חושב שזה קל מאו לחשב תחשב ששלמה המלך בנה את הבית בשנת 280 ליציאת מצרים, תפחית את ה40 שנות מדבר, =240 בן כמה היה שלמה כשהחל למלוך שזה היה אחר 70 שנות דוד, זה יוצא באיזור 150 שנה.

200 שנים תמימות הלכו אצלך לאיבוד... בית המקדש הראשון נבנה בשנת 480 ליציאת מצרים.

אכן מריהטא דעניינא רצתי ולא כתבתי ארבע מאות שמונים כמפורש בקרא.

ושא_נס
הודעות: 1187
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ושא_נס » ד' ינואר 08, 2020 2:23 pm

אחד מן האחרונים כתב בשם הרב הכותב בעין יעקב שהביא מדרש רבה בראשית טו ז: "כך בשעה שאכל אדם הראשון מאותו האילן, טרדו הקדוש ברוך הוא והוציאו חוץ לג"ע, והיה מחזר על כל אילנות ולא היו מקבלין אותו, ומה היו אומרים לו אמר רבי ברכיה הא גנב דגנב דעתיה דברייה, הה"ד (תהלים לו) אל תבואני רגל גאוה, רגל שנתגאה על בוראו, ויד רשעים אל תנידני, לא תיסב מני עלה"
היכן באו דברי הרב הכותב הללו?

יש תוספות במסכת סנהדרין דף ע עמוד ב (הובא בעין יעקב): "בה נתקנו - פי' בקונט' מדת הקדוש ברוך הוא באיזמל שהוא מכה בו מרפא נס בתוך נס כמו ויצת אש בציון ואני אהיה חומת אש ואין ענין זה לזה כלל אלא היינו כדאמרי' בב"ר משל לבן מלך שקלקל עם אחת משפחותיו כיון ששמע המלך טרדו והוציאו חוץ לפלטרין שלו והיה מחזר על הפתחים של שפחותיו ולא היו מקבלין אותו אלא אותה שקלקלה עמו פתחה לו דלתיה וקבלתו כך בשעה שאכל אדם מפרי האילן טרדו והוציאו מחוץ לגן עדן והיה מחזר על כל האילנות ולא היו מקבלין אותו מה היו אומרים לו א"ר ברכיא הא גנבא דגנב דעתא דברייה היינו הא דכתיב אל תביאני רגל גאוה רגל שנתגאה על בוראו ויד רשעים אל תנידני לא תסב מני עלה אבל התאנה ע"י שאכל ממנה פתחה לו דלתיה וקבלתו".

האם הרב הכותב הביא מאמר ב"ר הנ"ל?

ייש"כ

שבענו מטובך
הודעות: 732
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ד' ינואר 08, 2020 7:47 pm

סליחות כתב:כמה שנים היו בין משה רבינו לדוד ע"פ חז"ל? (ממתי שמשה נפטר ועד שנולד דוד)

משה רבינו נפטר 2488, ודוד נולד 2854. הרי ביניהם 366 שנים.

סליחות
הודעות: 1005
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי סליחות » ד' ינואר 08, 2020 8:42 pm

ייש"כ!

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' ינואר 09, 2020 8:40 am

לפי שהוראת הבי"ת מורה התלבשות והתחברות דבר עם דבר, כמו 'בתוך' - אם יש למישהו רש"י או אחד מהראשונים מקור לזה, תודה

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' ינואר 09, 2020 8:41 am

השלום, היא המדה שבה נכללות כל נשמות ישראל אחרי צאתם מגוף האדם - מקור?

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' ינואר 09, 2020 8:41 am

כיוצא בזה אמרו בזוהר (*), שמי שמעורר הקדושה ואינו משלים התיקון להשרותם, נכנס במקומם רוח טומאה, ולכן יזהר האדם לכוין המצוות או מעשיו - מקור?

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' ינואר 09, 2020 8:43 am

אמנם, בא להודיע כי מה שעד ההיא שעתא היה ברשות האדם לאכול או לא לאכול, כי מאחר שלא היתה מיתה בעולם יכול היה לחיות בלי אכילה, כי לא נגזרה מיתה עדיין. כיון שחָטָא, הוצרך מאז והלאה לאכול בעל כרחו, אל תקרי 'ויאכל' אלא 'ויאכיל'. וגם זה הוא מחסדי האל יתברך שעשה עמו ועם יוצאי חלציו שיתקנו המעוות, כמאמרם במדרש (*), הוא חָטָא באכילה, אם יכוין באכילתו להוציא יקר מזולל, הוא עושה פועל ראוי, וכאלו מקריב קרבן, כי כן השולחן נקרא מזבח כפרה (ראה ברכות נה, א. ועוד), ואם אינו מכוין אלא למלאת בטנו, מוסיף על חטאתו פשע, והאכילה ההיא מוציאתו מן העולם. כמו שעשה לחוה, כי גם היא עשתה עיקר מהאכילה

מקור במדרש או זהר, או כתבי האר"י שענין האכילה הוא מחסדי השי"ת ?

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' ינואר 09, 2020 8:45 am

אבל בגלותנו זה, עם היות שבפרטות אין צדיק בארץ שלא יחטא, עם כל זה כללות האומה לבם לשמים, והם מתאחים לקצת מצות, וכל אחד יש לו כמה מצות (השווה ברכות נז, א: 'מלאים מצות כרמון')


המודגש ידוע בספרי חסידות ועוד, אני מחפש מקור קדום [ספרים או מחברים קודם שנת ת']

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' ינואר 09, 2020 8:46 am

כבר ידוע, כי כל הדברים שהם סמוכים זה לזה יש שייכות מָה ביניהם, כגון האויר הסמוך אל המים הוא קר, והסמוך אל גלגל האש הוא חם, והכל הוא יסוד אחד - מקור?

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' ינואר 09, 2020 8:46 am

כי הקבר הוא הכור המזכך את הגוף אשר לו שארית הטנוף שלא נפרש ממנו בתקון שעשה בחייו - מקור?

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' ינואר 09, 2020 8:48 am

וכמו שאמרו (תורת כהנים בחקותי פרשה א, פ"ב): 'אינו דומה מרובים העושים את המצוה למועטים העושים את המצוה'. והמשל שהביאו (*), שאם יאכל אדם כל הסמים שמשימים בטוריאק"ה אחת אחת, לא יועילו לו, כמו שיועילו כשיאכלם יחד. כך רבים העושים מצוה אחת כל אחד לבדו מצוה היא, אבל אינה כדמיון המצוה שנעשית מכלם יחד - מקור למשל זה בספרים קדומים?

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' ינואר 09, 2020 8:48 am

'ותרא אותו כי טוב הוא', ואין ראוי לטוב לעשות רע - מקור?

ואהרן היה נפש אל הערב רב - מקור?

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' ינואר 09, 2020 8:49 am

ועוד אחרונה

שכן כתיב (ישעיה יט, יא): 'אך אוילים שרי צוען חכמי יועצי פרעה עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה בן חכמים אני בן מלכי קדם'. אין לחשוב שחכמים אלו דרך התול אמרו כך, אלא בחכמה יתירה דברו, ויודעים היו בסודות מעשה בראשית - מקור לזה שחכמי פרעה ידעו בסודות מעשי בראשית?

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ה' ינואר 09, 2020 8:50 am

כל הנ"ל הוא מכתב יד שאני עורך לדפוס לראשונה - המחבר תלמיד הרמ"ע מפאנו נפטר בשנת תי"ד, ומחבר ספרי מדרש בחדוש, זכרון אבות, דרכי התשובה, ועוד.

יתר10
הודעות: 803
הצטרף: ד' יוני 01, 2011 12:07 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יתר10 » ה' ינואר 09, 2020 10:05 am

הוד_והדר כתב:כבר ידוע, כי כל הדברים שהם סמוכים זה לזה יש שייכות מָה ביניהם, כגון האויר הסמוך אל המים הוא קר, והסמוך אל גלגל האש הוא חם, והכל הוא יסוד אחד - מקור?

קרוב לזה ברמב"ם יסוה"ת פ"ד ה"ה

עושה חדשות
הודעות: 8527
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' ינואר 11, 2020 7:05 pm

האם כתבו שהחשיבות של אפרים ומנשה להיות כראובן ושמעון זה משום שהם נכדים של יעקב גם מצד אמם?

פרנצויז
הודעות: 821
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פרנצויז » ש' ינואר 11, 2020 9:02 pm

הוד_והדר כתב:וכמו שאמרו (תורת כהנים בחקותי פרשה א, פ"ב): 'אינו דומה מרובים העושים את המצוה למועטים העושים את המצוה'. והמשל שהביאו (*), שאם יאכל אדם כל הסמים שמשימים בטוריאק"ה אחת אחת, לא יועילו לו, כמו שיועילו כשיאכלם יחד. כך רבים העושים מצוה אחת כל אחד לבדו מצוה היא, אבל אינה כדמיון המצוה שנעשית מכלם יחד - מקור למשל זה בספרים קדומים?

טוריאק"ה הוא אולי "תירייקה" הנזכר בשבת קט: ונדרים מא:

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 518
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ש' ינואר 11, 2020 11:51 pm

היא מין תרופה שהיו עושים מסממנים שונים, ביניהם בשר נחש "אפעה" ופירורי לחם חמץ. (כל זה מבואר בפירוש רבנו מנוח על הרמב"ם פרק ד' מהלכות חמץ הלכה י', וכן הוא בריטב"א פסחים דף מ"ה ע"ב ועוד).
ונזכר בשו"ע או"ח סימן תמ"ב.

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » א' ינואר 12, 2020 2:01 am

פרנצויז כתב:
הוד_והדר כתב:וכמו שאמרו (תורת כהנים בחקותי פרשה א, פ"ב): 'אינו דומה מרובים העושים את המצוה למועטים העושים את המצוה'. והמשל שהביאו (*), שאם יאכל אדם כל הסמים שמשימים בטוריאק"ה אחת אחת, לא יועילו לו, כמו שיועילו כשיאכלם יחד. כך רבים העושים מצוה אחת כל אחד לבדו מצוה היא, אבל אינה כדמיון המצוה שנעשית מכלם יחד - מקור למשל זה בספרים קדומים?

טוריאק"ה הוא אולי "תירייקה" הנזכר בשבת קט: ונדרים מא:

אני יודע מה זה טורייאקה השאלה היתה על המשל לגבי מרובים העושים מצוה

צפונות
הודעות: 52
הצטרף: ג' פברואר 05, 2019 1:17 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי צפונות » א' ינואר 12, 2020 11:19 am

היכן המקור לכך, שהתפלה מועילה להציל מהדין, כיון שנפסק לאדם דינו כך וכך, ושאם יתפלל - הרי שדינו שונה.
כלומר, אם יתפלל זה לא משנה את הדין, אלא נפסק שאם יתפלל כל כך - הדין דין שונה

תורה מפוארת
הודעות: 384
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תורה מפוארת » א' ינואר 12, 2020 12:08 pm

צפונות כתב:היכן המקור לכך, שהתפלה מועילה להציל מהדין, כיון שנפסק לאדם דינו כך וכך, ושאם יתפלל - הרי שדינו שונה.
כלומר, אם יתפלל זה לא משנה את הדין, אלא נפסק שאם יתפלל כל כך - הדין דין שונה

לא כ"כ הבנתי שאלתך, אך אולי זה יעזור לך:
ידוע קושית המפרשים על ענין תפילה (עקידת יצחק שער נ"ח. נתיבות עולם למהר"ל נתיב העבודה פ"ב), על שהאדם מתפלל ומתחנן לפני קונו והקב"ה משלים רצונו של אדם, והרי זה כשינוי רצון, וזה לא שייך רק באדם שלא כך היה רצונו ואחרי שובו ניחם וראה בעין שּׂכלו שרצונו הקודם לא טוב הוא, אבל האיך יתכן זה על הקב"ה אשר הוא בתכלית השלימות שיהיה אצלו שינוי רצון חלילה. ותירץ [בעקידת יצחק], דבאמת הקב"ה שהוא מקור הטוב רוצה להטיב לבריותיו, רק שהאדם המקבל אינו כלי מוכשר לזה לקבל את ההשפעה מחמת עונותיו שמבדילין בינו לבין קונו, וכשמתפלל או שילך לחכם שבעירו או אצל הצדיק הדור שיתפלל ויבקש רחמים עליו, אז בוודאי הוא מאמין באמונה שלימה ותקוותו חזקה כי הקב"ה כל יכול ובידו להושיע, ובזכות האמונה זו נעשה כלי מוכשר לקבל ההשפעה ממקור עליון.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 518
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' ינואר 12, 2020 1:52 pm

תורה מפוארת כתב:
צפונות כתב:היכן המקור לכך, שהתפלה מועילה להציל מהדין, כיון שנפסק לאדם דינו כך וכך, ושאם יתפלל - הרי שדינו שונה.
כלומר, אם יתפלל זה לא משנה את הדין, אלא נפסק שאם יתפלל כל כך - הדין דין שונה

לא כ"כ הבנתי שאלתך, אך אולי זה יעזור לך:
ידוע קושית המפרשים על ענין תפילה (עקידת יצחק שער נ"ח. נתיבות עולם למהר"ל נתיב העבודה פ"ב), על שהאדם מתפלל ומתחנן לפני קונו והקב"ה משלים רצונו של אדם, והרי זה כשינוי רצון, וזה לא שייך רק באדם שלא כך היה רצונו ואחרי שובו ניחם וראה בעין שּׂכלו שרצונו הקודם לא טוב הוא, אבל האיך יתכן זה על הקב"ה אשר הוא בתכלית השלימות שיהיה אצלו שינוי רצון חלילה. ותירץ [בעקידת יצחק], דבאמת הקב"ה שהוא מקור הטוב רוצה להטיב לבריותיו, רק שהאדם המקבל אינו כלי מוכשר לזה לקבל את ההשפעה מחמת עונותיו שמבדילין בינו לבין קונו, וכשמתפלל או שילך לחכם שבעירו או אצל הצדיק הדור שיתפלל ויבקש רחמים עליו, אז בוודאי הוא מאמין באמונה שלימה ותקוותו חזקה כי הקב"ה כל יכול ובידו להושיע, ובזכות האמונה זו נעשה כלי מוכשר לקבל ההשפעה ממקור עליון.

הרב תו"מ יש גם נועם אלימלך בזה וכעת אמ"א.

תם מה הוא אומר
הודעות: 1204
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » א' ינואר 12, 2020 6:03 pm

זכור אני שראיתי באחד מספרי רמ"ד ואלי בענין הגבהת ידים מעל ראשו בתפלה,
לזכרוני זה היה בתחילת אחד החלקים של ביאוריו על נ"ך,
ולע"ע לא עלה בידי למצוא,
וברוך המשיב אבידה

לבנון
הודעות: 579
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » א' ינואר 12, 2020 9:28 pm

תם מה הוא אומר כתב:זכור אני שראיתי באחד מספרי רמ"ד ואלי בענין הגבהת ידים מעל ראשו בתפלה,
לזכרוני זה היה בתחילת אחד החלקים של ביאוריו על נ"ך,
ולע"ע לא עלה בידי למצוא,
וברוך המשיב אבידה

ישעיהו, על הפסוק ובפרישכם כפיכם

תם מה הוא אומר
הודעות: 1204
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ב' ינואר 13, 2020 10:00 am

לבנון כתב:
תם מה הוא אומר כתב:זכור אני שראיתי באחד מספרי רמ"ד ואלי בענין הגבהת ידים מעל ראשו בתפלה,
לזכרוני זה היה בתחילת אחד החלקים של ביאוריו על נ"ך,
ולע"ע לא עלה בידי למצוא,
וברוך המשיב אבידה

ישעיהו, על הפסוק ובפרישכם כפיכם

אכן, יש"כ!

הוד_והדר
הודעות: 1728
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 2:53 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי הוד_והדר » ב' ינואר 13, 2020 12:14 pm

יוסף חיים אוהב ציון כתב:היא מין תרופה שהיו עושים מסממנים שונים, ביניהם בשר נחש "אפעה" ופירורי לחם חמץ. (כל זה מבואר בפירוש רבנו מנוח על הרמב"ם פרק ד' מהלכות חמץ הלכה י', וכן הוא בריטב"א פסחים דף מ"ה ע"ב ועוד).
ונזכר בשו"ע או"ח סימן תמ"ב.

איתא גם ברמב"ן על התורה
נערך לאחרונה על ידי הוד_והדר ב ב' ינואר 13, 2020 1:16 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

תורה מפוארת
הודעות: 384
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תורה מפוארת » ב' ינואר 13, 2020 12:25 pm

תם מה הוא אומר כתב:
לבנון כתב:
תם מה הוא אומר כתב:זכור אני שראיתי באחד מספרי רמ"ד ואלי בענין הגבהת ידים מעל ראשו בתפלה,
לזכרוני זה היה בתחילת אחד החלקים של ביאוריו על נ"ך,
ולע"ע לא עלה בידי למצוא,
וברוך המשיב אבידה

ישעיהו, על הפסוק ובפרישכם כפיכם

אכן, יש"כ!

לתוספת הענין: ראה בטור ב' למטה http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... width=1738

תורה מפוארת
הודעות: 384
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תורה מפוארת » ב' ינואר 13, 2020 12:30 pm

לתוספת הענין: ראה בטור ב' למטה http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... width=1738[/quote]
ובנועם אלימלך תצוה

תורה מפוארת
הודעות: 384
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תורה מפוארת » ב' ינואר 13, 2020 8:46 pm

והנה כתבו המפרשים, להוכיח השארת הנפש באדם, דכל הבעלי חיים הולכים בקומה כפופה בשוה ראשם עם גופם, מה שאין כן האדם רם ונשא וגבה וראשו ממעל, משום דהוא הולך וסובב אל שורשו וזה הוא על ידי כח התורה והמצוה.
היכן הם המפרשים הללו?

אהרן תאומים
הודעות: 587
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן תאומים
יצירת קשר:

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' ינואר 13, 2020 8:51 pm

מה הוא המקור לביטוי על פירוש רש"י שישב שבעה נקיים על כל טיפת דיו ולא מההקדמה של ספר הפרדס כי שם כתב שאנחנו צריכים לישה שבעה על כל רש"י

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 518
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ב' ינואר 13, 2020 8:51 pm

ספר תפארת ישראל - פרק טז
אבל דבר זה שעמד על רגליו לא תמצא רק באדם, כי כל הנבראים כולם הולכים כפופים פניהם יורד למטה אבל האדם הולך קומם מפני שהוא מלך הנמצאים התחתונים, והמלך ראוי שיהיה הולך בזקיפה ובתחתונים אין על האדם, ולפיכך כל בעלי חיים הולכים כפופים כמו העבד שהוא כפוף מפני המלך, והאדם בלבד הוא עומד בזקיפה. יש בזה עוד דברים מופלאים בצורתו שהיא זקופה והכל נרמז במה שאמרו (אבות פרק ג') חביב האדם שנברא בצלם אלהים ונתבאר בחבור דרך החיים עיין שם. כלל הדבר כי מה שהולך בקומה זקופה הוא מיוחד לאדם למעלתו יותר על בעלי חיים. שעה ששית קרא שמות, דבר זה מדרגה יותר עליונה והוא השכל שקנה, כי קריאת השמות מורה זה על החכמה ודעת שנתן השם יתברך בו לקרא שמות, ואין ספק כי השכל הזה מדרגה נוספת.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 518
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ב' ינואר 13, 2020 8:56 pm

אהרן תאומים כתב:מה הוא המקור לביטוי על פירוש רש"י שישב שבעה נקיים על כל טיפת דיו ולא מההקדמה של ספר הפרדס כי שם כתב שאנחנו צריכים לישה שבעה על כל רש"י

מורינו היח"ס.
קבצים מצורפים
כנסת יעקב.PDF
(160.11 KiB) הורד 21 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 587
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן תאומים
יצירת קשר:

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' ינואר 13, 2020 9:28 pm

יי"כ גדול

תורה מפוארת
הודעות: 384
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תורה מפוארת » ב' ינואר 13, 2020 11:51 pm

אומנם הנה איתא בספרי קודש שכלי המשכן נעשו על ידי שמות הקדושים. היכן נכתב כך בספרי הקדמונים?

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 518
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ג' ינואר 14, 2020 4:28 pm

אמר לי ת"ח שזכור לו בשם רבנו חיים פלאג'י שהטעם שאומרים ברכת החודש בשבת מברכין, כיון ששבת היא מקור הברכה, ומבקשים שמהשפע היורד ביום קדוש זה, יושפעו כל ימי החודש. האם ידוע לך מקור לכך?

ברוז
הודעות: 1327
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי ברוז » ד' ינואר 15, 2020 8:31 pm

"שם הוי"ה בתפארת".
יסוד ידוע ומוכר בספרי הקבלה.
היכן המקור הראשון לזה.

לבנון
הודעות: 579
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ד' ינואר 15, 2020 9:46 pm

ברוז כתב:"שם הוי"ה בתפארת".
יסוד ידוע ומוכר בספרי הקבלה.
היכן המקור הראשון לזה.

רע"מ פינחס רנה ע"ב
אדרת האזינו רצו ע"א

נוטר הכרמים
הודעות: 6242
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' ינואר 15, 2020 10:47 pm

דרושים לי שני מקורות לדברים שצוטטו ע"י מו"ר הגר"ש אויערבאך זצוק"ל בשיחותיו (הובאו בספר שיחות ליל שבת פר' שמות).

א' איתא בספרים על הזמן שיוסף נתגלה לאחיו ואמר 'הוציאו כל איש מעלי' שהוא כעין כהן גדול ביום הכיפורים בכניסתו לבית קה"ק שנאמר באותה שעה "וכל אדם לא יהיה באהל מועד'.

איזה ספרים והיכן?

ב' על השבת ששמרו בני ישראל במצרים מכח מתן יום המנוחה שפרעה נתן, בשם האריז"ל שאותה שבת נקראת 'שבת פרעה' והיתה בדרגה נמוכה.

היכן זה מופיע באריז"ל?

תורה מפוארת
הודעות: 384
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תורה מפוארת » ה' ינואר 16, 2020 9:23 am

[quote="נוטר הכרמים"]דרושים לי שני מקורות לדברים שצוטטו ע"י מו"ר הגר"ש אויערבאך זצוק"ל בשיחותיו (הובאו בספר שיחות ליל שבת פר' שמות).

א' איתא בספרים על הזמן שיוסף נתגלה לאחיו ואמר 'הוציאו כל איש מעלי' שהוא כעין כהן גדול ביום הכיפורים בכניסתו לבית קה"ק שנאמר באותה שעה "וכל אדם לא יהיה באהל מועד'.

איזה ספרים והיכן?

אני הכרתי את זה מהרבי מקוצק והא לך, אולם אינני יודע אם מרן הגרש"א התכוון להנ"ל.
קבצים מצורפים
וכל אדם.PDF
(177.08 KiB) הורד 16 פעמים


חזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 43 אורחים