מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

תורה - במשנת המסילת ישרים וחובות הלבבות

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
דוב גרין
הודעות: 125
הצטרף: א' דצמבר 28, 2014 9:24 pm

Re: למי נכתב המסילת ישרים?

הודעהעל ידי דוב גרין » ג' ינואר 20, 2015 12:00 am

איש ספר כתב :לגבי חובת הלבבות, ידוע מה שכתב בהקדמת ספרו:

כאשר ידבנו לבו לאיש מאנשי זמננו לעסוק בתורה יטה אל מה שלא יקנהו מעלה יתירה ולא ינקהו ממכשול נפשו, ושאם לא ידעו, לא היה נענש עליו וכו', ונשאל אחד מן החכמים על שאלה נכרית מענין דין הגרושין, והשיב: אתה השואל על מה שלא יזיקנו, אם לא ידענו, הידעת כל מה שאתה חייב לדעתו מהמצוות, שאינך רשאי להתעלם מהם עד שנפנית לחשוב בשאלות נכריות, שלא תקנה בהם מעלה יתירה בתורתך ואמונתך, זה לי ל"ה שנה שאני עוסק במה שצריך לי ממצוות התורה, ולא פניתי לבי למה שפנית לבך לשאול וכו'. עכ"ל.

ורבינו החת"ס, עם שהיה אדוק מאד בתורת החסיד בעל חובת הלבבות לא נשא לו פנים בזה. וזל"ק:

(חת"ס עה"ת פרשת בחוקתי ד"ה או יאמר על דרך המוסר): לאפוקי ממ"ש חובת הלבבות ז"ל והזהיר מהיות כל עסקנו בידיעת הדינים הנכרים ושאלות הזרות כגון דיני גיטין וכדומה אלא יהיה עסקו בעיוניות וכו,' והנה במחילת כבוד החסיד ההוא, לא זה הדרך סלולה אשר חפץ ד', ואשר כבשוהו רז"ל, וקבעו בש"ס איבעיא להו רגלו א' בתוך נ' אמה ורגלו א' חוץ לנ' אמה מהו (ב"ב כג ב), וגופו תיש ופניו אדם מהו (נדה כג ב), וכה"ג רוב שקלא וטריא שבש"ס, כי ידעו חז"ל שידיעת דברים אלו זהו האושר האמיתי וזה הוא המביא לאדם להבת לבו ביראת ד' כל היום ודביקות בשמו הגדול ובתנאי שיהיה תחילת כונתו לשם ד' ותו לא מידי, כי אם יעסוק בתורה בענינים כאלו וממילא ידובק בהי"ת כי הדבק בתורתו דבק בו ית' וכו'.


שמעתי בהרצאה מהגר"א ליכטנשטיין מה ששמע מחותנו, הגרי"ד מבוסטון שהגר"ח אמר ("דער זיידע האט געזאגט") שזה אפיקורסות. האם יש מקור נוסף לשמועה זו?

דוב גרין
הודעות: 125
הצטרף: א' דצמבר 28, 2014 9:24 pm

Re: תורה - במשנת המסילת ישרים וחובות הלבבות

הודעהעל ידי דוב גרין » ג' ינואר 20, 2015 12:38 am

להעיר מהמובא בהרבה ספרים שהגר"ח שם לב שהגרי"ז לומד חובה"ל ואמר לו "למוד למוד החובה"ל זהו "אידישקייט" (בערך)

מבקש דעת
הודעות: 129
הצטרף: ה' אוקטובר 11, 2012 9:00 pm

Re: תורה - במשנת המסילת ישרים וחובות הלבבות

הודעהעל ידי מבקש דעת » ה' ינואר 22, 2015 12:24 am

לעיקר הנידון באשכול זה, עיין בספר אור יחזקאל (להר"י לוינשטיין משגיח דישיבת מיר ופוניבז') מכתבים יג,יד שהאריך בענין זה (ומציין לדברי המס"י בכמה מקומות),

וז"ל שם בתוה"ד

הנה לא נמצא ידידי בשום ספר מהספרים הידועים שאמר כי התכלית של הכל הוא לימוד התורה, רק תלמוד גדול, אבל כי לא הוא שיהיה זאת התכלית של הבריאה, הלא כתוב הוא בפירוש ועתה ישראל מה ה"א שואל מעמך כי אם ליראה וכו' כן לא נמצא בתורה אשר שישובח מי אשר מצא חן בעיני ד' רק בדברים אשר הם תולדות מהתורה כמו נח איש צדיק תמים וכו' ולא מצאתי בכל התורה שיהיה העיקר והתכלית של הנברא לימוד התורה, רק התכלית של הנברא הוא כמו שמצאתי וכו'

אספקלריא
הודעות: 395
הצטרף: א' יוני 29, 2014 11:45 pm

Re: למי נכתב המסילת ישרים?

הודעהעל ידי אספקלריא » א' ינואר 25, 2015 10:47 pm

איש_ספר כתב:לגבי חובת הלבבות, ידוע מה שכתב בהקדמת ספרו:
... ונשאל אחד מן החכמים על שאלה נכרית מענין דין הגרושין, והשיב: אתה השואל על מה שלא יזיקנו, אם לא ידענו, הידעת כל מה שאתה חייב לדעתו מהמצוות, שאינך רשאי להתעלם מהם עד שנפנית לחשוב בשאלות נכריות, שלא תקנה בהם מעלה יתירה בתורתך ואמונתך, זה לי ל"ה שנה שאני עוסק במה שצריך לי ממצוות התורה, ולא פניתי לבי למה שפנית לבך לשאול וכו'. עכ"ל.
ורבינו החת"ס, עם שהיה אדוק מאד בתורת החסיד בעל חובת הלבבות לא נשא לו פנים בזה. וזל"ק:
(חת"ס עה"ת פרשת בחוקתי ד"ה או יאמר על דרך המוסר): לאפוקי ממ"ש חובת הלבבות ז"ל והזהיר מהיות כל עסקנו בידיעת הדינים הנכרים ושאלות הזרות כגון דיני גיטין וכדומה אלא יהיה כל עסקנו בעיוניות וכו', והנה במחילת כבוד החסיד ההוא, לא זה הדרך סלולה אשר חפץ ד', ואשר כבשוהו רז"ל, וקבעו בש"ס איבעיא להו רגלו א' בתוך נ' אמה ורגלו א' חוץ לנ' אמה מהו (ב"ב כג ב), וגופו תיש ופניו אדם מהו (נדה כג ב), וכה"ג רוב שקלא וטריא שבש"ס, כי ידעו חז"ל שידיעת דברים אלו זהו האושר האמיתי, וזה הוא המביא לאדם להבת לבו ביראת ד' כל היום ודביקות בשמו הגדול, ובתנאי שתהיה תחילת כוונתו לשם ד' ותו לא מידי, כי אם יעסוק בתורה בענינים כאלו וממילא ידובק בהי"ת, כי הדבק בתורתו דבק בו ית' וכו'.

וראה בספר "דרך חיים" למהר"ם די לונזאנו, הוצאת אהבת שלום ירושלים תשע"ב, עמ' רצו-רצט, שהשיג בחריפות על דברים אלו של בעל חובת הלבבות. (וראה ישורון כרך כ"ז (אלול תשע"ב) עמ' תתקכ"ו הערה 102).
וראה מעין זה, בספר "דברים אחדים" להגרחיד"א, דרוש ב', ד"ה ואחשבה, [במהדורת ירושלים תשמ"ו, חלק א' עמ' י"ז],
http://www.otzar.org/aspcrops/158120_22 ... 412015.asp
וז"ל: "ונקדים אשר ראיתי בספר מאירת עינים לרבינו יצחק דמן עכו כתב יד פרשת וישלח, שכתב, דהמתפלספים אומרים, כי די לו לאדם שיעסוק במשנה תורה להרמב"ם, לדעת הוראות בעיון קל, וישתדל כל ימיו בחכמת הטבע כי מתוכם ידע את בוראו, אבל בתלמוד, הואיל והוא עמוק מאד, ואם ישים האדם כל זמנו הלואי שידע לדעת הוראות מתוכו על בוריין, ומאין ידע את בוראו.
ואנשים אלו בחשכה יתהלכו, כי לא ידעו שכר התלמוד שאין למעלה הימנו, ואם כדבריהם, רבינא ורב אשי שכתבו התלמוד, מה ראו לכתבו על דרך משא ומתן, וכי לא ראו כמו שראו האחרונים המחברים פסקי ההלכות, והלא האחרונים כלפי ראשונים כקליפת השום, מכלל שהם עשו בהשגחה פרטית, ובא וראה כמה גדולת מעלת העוסק בתלמוד כל ימיו לשם שמים, שהוא מקשט הכלה הכלולה מכל הבריות במשאו ומתנו, בקושיות ותירוצים, עד שידע ההלכה על בוריה, הרי זה קשט הכלה בתכלית הראוי". עכ"ל.
ובספר "מאירת עינים" לרבינו יצחק דמן עכו, תלמיד הרמב"ן, (יצא לאור מכת"י ע"י הרח"א ערלאנגער, ירושלים תשל"ה-תשנ"ג), פרשת וישלח עמ' פ'-פ"א, תראה הדברים יותר באריכות.
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =&pgnum=99
[אמנם המעיין יראה שיש הבדלים בין דברי המתפלספים האלו לבין דברי החובת הלבבות הנ"ל בהקדמתו].
וראה עוד בספר "חומת אנך" להגרחיד"א, תהלים א', שכותב: "א"נ אפשר כי אם בתורת ה' חפצו וכו' במה שכתב הרב חובת הלבבות ז"ל דחייב ללמוד בתחילה הדינים הנצרכים לו כמו דיני תפלה וברכות ואיסור והיתר, ואח"כ שיהיה בקי בשאר סדרים, וזהו שנאמר כי אם בתורת ה' חפצו, ובתורתו, כלומר הדינים הנצרכים לו, יהגה יומם ולילה".
ולכאורה נראה כוונתו שמבאר שהחוה"ל דיבר על רק על הסדר מה ללמוד קודם ומה אח"כ. [ואולי כוונתו שרק בפרט הזה דברי החוה"ל מוסכמים].

גם זו לטובה
הודעות: 2356
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: תורה - במשנת המסילת ישרים וחובות הלבבות

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ג' מרץ 10, 2015 12:52 am

מבקש דעת כתב:לעיקר הנידון באשכול זה, עיין בספר אור יחזקאל (להר"י לוינשטיין משגיח דישיבת מיר ופוניבז') מכתבים יג,יד שהאריך בענין זה (ומציין לדברי המס"י בכמה מקומות),

וז"ל שם בתוה"ד

הנה לא נמצא ידידי בשום ספר מהספרים הידועים שאמר כי התכלית של הכל הוא לימוד התורה, רק תלמוד גדול, אבל כי לא הוא שיהיה זאת התכלית של הבריאה, הלא כתוב הוא בפירוש ועתה ישראל מה ה"א שואל מעמך כי אם ליראה וכו' כן לא נמצא בתורה אשר שישובח מי אשר מצא חן בעיני ד' רק בדברים אשר הם תולדות מהתורה כמו נח איש צדיק תמים וכו' ולא מצאתי בכל התורה שיהיה העיקר והתכלית של הנברא לימוד התורה, רק התכלית של הנברא הוא כמו שמצאתי וכו'


שמעתי שלאחר פטירת הגרי"ל הוציאו קונטרס מכתביו שהעיקר יראת שמים ולא לימוד תורה, והגראמ"ש כעס מאוד.

הגהמ
הודעות: 1278
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: תורה - במשנת המסילת ישרים וחובות הלבבות

הודעהעל ידי הגהמ » ה' מרץ 12, 2015 3:12 pm

במקבציאל לז במאמר ההקדמה לפולמוס רב"א בעל השיטמ"ק עם יריבו הר"מ גאלאנטי נידון הענין בהרחבה ובטוב טעם ע"ש.

הלמד מכל אדם
הודעות: 99
הצטרף: ב' יולי 25, 2011 4:55 pm

Re: למי נכתב המסילת ישרים?

הודעהעל ידי הלמד מכל אדם » ב' אוגוסט 31, 2015 4:34 pm

איש_ספר כתב:שאלה נכבדה שאל מבי מדרשא והיא מנסרת מכבר בחלל בית המדרש, ויש לצרף לה כמובן את התמיהה הידועה מפני מה פתח רמח"ל את ספרו במידת הזהירות ולא בתורה, אחר שספרו מיוסד ברייתא דרבי פנחס בן יאיר, הפותחת בתורה שהיא המביאה לידי זהירות. וכמה קולמסין נשתברו סביב פליאה זו הלא הם בספרתם.

לגבי חובת הלבבות, ידוע מה שכתב בהקדמת ספרו:

כאשר ידבנו לבו לאיש מאנשי זמננו לעסוק בתורה יטה אל מה שלא יקנהו מעלה יתירה ולא ינקהו ממכשול נפשו, ושאם לא ידעו, לא היה נענש עליו וכו', ונשאל אחד מן החכמים על שאלה נכרית מענין דין הגרושין, והשיב: אתה השואל על מה שלא יזיקנו, אם לא ידענו, הידעת כל מה שאתה חייב לדעתו מהמצוות, שאינך רשאי להתעלם מהם עד שנפנית לחשוב בשאלות נכריות, שלא תקנה בהם מעלה יתירה בתורתך ואמונתך, זה לי ל"ה שנה שאני עוסק במה שצריך לי ממצוות התורה, ולא פניתי לבי למה שפנית לבך לשאול וכו'. עכ"ל.


עכשיו ראיתי את המצו"ב : האם יתכן שכוונת החוה"ל לדברים אלו, ואז הרי אין זה חכם יהודי המדבר על לימוד תורתינו הקדושה?
קבצים מצורפים
לכידה.PNG
לכידה.PNG (118.63 KiB) נצפה 1480 פעמים

ברזילי
הודעות: 3230
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: למי נכתב המסילת ישרים?

הודעהעל ידי ברזילי » ב' אוגוסט 31, 2015 5:13 pm

הלמד מכל אדם כתב:האם יתכן שכוונת החוה"ל לדברים אלו, ואז הרי אין זה חכם יהודי המדבר על לימוד תורתינו הקדושה?
לא ברור מי העתיק ממי (או ששניהם העתיקו ממקור קדום להם), אבל אם נניח שהסיפור המקורי אליו מתייחס חוה"ל מדבר על הלכה מוסלמית, הלא משמעות דבריו בדבר החשיבות של תלמוד תורה בהלכות חובות האברים מתחדדת עוד יותר.

ענין מקורותיו של חוה"ל נידון בקצרה כאן


משלי שועלים
הודעות: 55
הצטרף: ש' ספטמבר 22, 2018 9:50 pm

Re: תורה - במשנת המסילת ישרים וחובות הלבבות

הודעהעל ידי משלי שועלים » ב' אוקטובר 28, 2019 11:17 am

שאלה לחו"ר אתרא הדין

דבריו הידועים של הגר"י לוינשטיין

הנה לא נמצא ידידי בשום ספר מהספרים הידועים שאמר כי התכלית של הכל הוא לימוד התורה, רק תלמוד גדול, אבל כי לא הוא שיהיה זאת התכלית של הבריאה, הלא כתוב הוא בפירוש ועתה ישראל מה ה"א שואל מעמך כי אם ליראה וכו' כן לא נמצא בתורה אשר שישובח מי אשר מצא חן בעיני ד' רק בדברים אשר הם תולדות מהתורה כמו נח איש צדיק תמים וכו' ולא מצאתי בכל התורה שיהיה העיקר והתכלית של הנברא לימוד התורה, רק התכלית של הנברא הוא כמו שמצאתי וכו'ראיתי לאחרונה את המשנה באבות פ"ב מ"ט, והנה נזרקה בי התמיהה כיצד הם מתיישיבים עם דבריו של ר' חצקל דלעיל,

וז"ל המשנה שם:

ריב"ז קיבל מהלל ושמאי, הה"א, אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת

נוצר תאנה
הודעות: 135
הצטרף: ב' אוקטובר 16, 2017 9:23 pm

Re: תורה - במשנת המסילת ישרים וחובות הלבבות

הודעהעל ידי נוצר תאנה » ב' אוקטובר 28, 2019 8:43 pm

גירסת כמה ראשונים, אם עשית תורה הרבה, דהיינו שקיים הרבה מצוות,
ובלא"ה לא קשה, כי אין הכוונה לכך דייקא אלא זה אחד מחובותיך בעולם ולכן אין לך להתפאר בזה

משלי שועלים
הודעות: 55
הצטרף: ש' ספטמבר 22, 2018 9:50 pm

Re: תורה - במשנת המסילת ישרים וחובות הלבבות

הודעהעל ידי משלי שועלים » ג' אוקטובר 29, 2019 11:26 am

ועדיין צ"ע,
גם אם זה רק אחד מהתכליות, הביטויים "לא מצאתי בשום ספר מהספרים הידועים" וכו' "ולא מצאתי בכל התורה וכו'" - קיצוניים מכדי להתעלם ממשנה מפורשת כזו.

אא"כ באמת היתה לו גי' שונה ואז מודינא דתו לק"מ.

אריק
הודעות: 47
הצטרף: ד' מרץ 08, 2017 3:45 pm

Re: תורה - במשנת המסילת ישרים וחובות הלבבות

הודעהעל ידי אריק » ד' אוקטובר 30, 2019 5:03 pm

הרי"ף ורבנו בחיי הם בני אותה תקופה, ובני אותה סביבה, האם ניתן לקשר בין קיצור התלמוד של הרי"ף לגישה של רבנו בחיי?
נערך לאחרונה על ידי אריק ב ה' אוקטובר 31, 2019 11:52 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

תפוזי
הודעות: 23
הצטרף: ה' אפריל 06, 2017 4:56 am

Re: תורה - במשנת המסילת ישרים וחובות הלבבות

הודעהעל ידי תפוזי » ד' אוקטובר 30, 2019 8:21 pm

אינני מבין כלל את הקושיא על דברי הרמח"ל.

בכל דבריו בהקדמה הוא בא לעסוק בעניין אחד בלבד: החשיבות והנחיצות שבלימוד היראה והחסידות. ברור הוא שגם לדעתו יש הבדל עצום בין לימוד חכמות חול לבין לימוד דיני התורה, אבל בעניין אחד הם שוים: גם אלו וגם אלו "אינם" לימודי היראה שהוא בא לעורר עליהם. ולכן הוא מזכיר אותם בחדא מחתא ולא נחת לחלק ביניהם, משום שזה לא הנושא.

אמנם ביחד עם זה, ברור שהרמח"ל החשיב את לימודי המדע יותר ממה שמקובל להחשיבם בעולם התורה בימינו. והוא עצמו למד מדעים, בניגוד לרוב ככל גדולי ישראל בימינו. דבר זה היה מקובל באיטליה, ויש זרם נכבד בראשונים ובאחרונים שאחזו כך (בפרט שבזמנם עוד לא התחילו "מלחמות" הדת והמדע של הזמן המודרני, ולא ראו בהם דברים נוגדים, כמו שיש כאלה שרואים בימינו). ולכן השכנות בין מדעים ותורה לא נראתה לו דבר כ"כ צורם כמו שהיא נראית לנו, כי מבחינתו שניהם דברים בעלי ערך, למרות שהתורה כמובן חשובה הרבה יותר. ועוד ברור, שהוא גם הלך בדרכו של חובות הלבבות שהוזכר לעיל, שצריך להתמקד בדברים הנוגעים למעשה, ואחרת זה מעין "ביטול תורה באיכות". ועדיין העיקר הוא מה שכתבתי בפיסקה הקודמת.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 23 אורחים