מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 7577
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' יוני 27, 2019 1:30 am

איתא בערכין (י, ב):
תני רשב"ג: שילוח היה מקלח מים בכאיסר, צוה המלך והרחיבוהו כדי שיתרבו מימיו, ונתמעטו, וחזרו ומיעטוהו והיה מקלח מים, לקיים מה שנאמר אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל גבור בגבורתו.

וכתב מהרש"א בחידושי אגדות, וז"ל:
שם שילוח היה מקלח כו' צוה המלך והרחיבוהו כדי כו'. יראה ע"פ מ"ש פ"ק דכריתות שאין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותן שנאמר והורדתם אותו אל גיחון גו' והוא מעיין השילוח כת"י, וזה המלך חשב אם יתרבה מימיו ומשיכתו יותר תימשך מלכותו, והראו לו דאינו כן אלא נתמעטו המים והמשיכה דהיינו ביותר שהמלך מתגאה במלכותו נתמעט, והוא ענין המקרא יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט גו', דהיינו שמאסו במיעוטו והרחיבו שימשך מים הרבה ע"ש מלכותו, ואמר לקיים מה שנאמר אל יתהלל בג' הצלחות שזכר כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו' ע"ש הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל וגו' ודו"ק.

ולפי דברי מהרש"א הנ"ל התעוררתי בס"ד לפתור תעלומה גדולה.

תנן במסכת פסחים (פרק ד משנה ט):
ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו גירר עצמות אביו על מטה של חבלים והודו לו כיתת נחש הנחשת והודו לו גנז ספר רפואות והודו לו על שלשה לא הודו לו קיצץ דלתות של היכל ושיגרן למלך אשור ולא הודו לו סתם מי גיחון העליון ולא הודו לו עיבר ניסן בניסן ולא הודו לו.

ופירש"י בברכות (י, ב):
סתם מי גיחון - מי שלוח, בדברי הימים (ב' ל"ב), ולמה - כדי שלא יבאו מלכי אשור וימצאו מים לשתות, ולא זהו גיחון הנהר הגדול, דההוא לאו בארץ ישראל הוא, אלא מעין קטן הוא, סמוך לירושלים, שנאמר והורדתם אותו אל גיחון (מלכים א' א') ומתרגמינן: ותחתון יתיה לשילוחא.

ובפסחים (נו, א) הוסיף:
ולא הודו לו - שהיה לו לבטוח בהקדוש ברוך הוא, שאמר וגנותי על העיר הזאת להושיעה.

לעומת זאת באבות דרבי נתן (פרק ב) איתא:
יחזקיהו מלך יהודה עשה ארבעה דברים והסכימה דעתו לדעת המקום... סתם מי גיחון והסכימה דעתו לדעת המקום שנאמר יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון [העליון] וישרם למטה מערבה לעיר דוד ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו.

וכבר עמד בזה הרב חיד"א בחומת אנך (דברי הימים שם) ובפי' כסא רחמים לאדר"נ.

[ועוד עמדו בזה מלשון הפיוט בהושענות להו"ר: למען הרהר עשות רצונך וכו' אז בבא מחרף סתם עינות מים. ועי' במדרש שוח"ט (מזמור פז), נכבדות מדובר בך, זה חזקיה שסתם מי גיחון].

ברם, הנה מהרש"א ציטט את הפסוק בישעיהו (ח, ו): יַ֗עַן כִּ֤י מָאַס֙ הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה אֵ֚ת מֵ֣י הַשִּׁלֹ֔חַ הַהֹלְכִ֖ים לְאַ֑ט וּמְשׂ֥וֹשׂ אֶת־רְצִ֖ין וּבֶן־רְמַלְיָֽהוּ.

ופירש"י שם:
את מי השלוח ההולכים לאט - במלכותא דבית דוד דמדבר להון בניח כמי שלוחא דנגדין בניח, שלוח מעין הוא ושמו גיחון ושילוח שרצו להסיר את מלכות בית דוד בימי אחז לפקח בן רמליהו וכאן ניבא על שבנא וסיעתו שרצו למרוד בחזקיהו שמאסו בו על שראוהו שלא היה בוחר בשולחן מלכים אלא אוכל ליטרא ירק ועוסק בתורה עליו נאמר צדיק אוכל לשובע נפשו וראו את פקח בן רמליה אוכל ארבעים סאה גוזלות בקינוח סעודה והיו מליזין על חזקיהו ואומרין זה הגון להיות מלך אין זה מלך אלא רצין בן רמליהו היו ראויין למלוך בחייהן וזהו ומשוש את רצין וגו' אמר להם הקדוש ברוך הוא אוכלין אתם מתאוי' אני מביא עליכם אוכלין הרבה הנה ה' מעלה עליכם וגו' את מי הנהר העצומים תחת מי השילוח חלשים והנוחים.

ומקור דברי רש"י בגמ' סנהדרין צד, ב.

הרי לנו שהפסוק מיירי בתקופת אחז וחזקיהו, ומעתה לא רחוק הוא לומר שסתימת מי הגיחון עליה מיירי האבות דר"נ ש'הסכימה דעתו לדעת המקום' לא מיירי מסתימת מי גיחון כדי שלא יבאו מלכי אשור וימצאו מים לשתות, אלא מיירי בהא דמצינו בדברי הגמ' הכא "שילוח היה מקלח מים בכאיסר, צוה המלך והרחיבוהו כדי שיתרבו מימיו, ונתמעטו, וחזרו ומיעטוהו והיה מקלח מים, לקיים מה שנאמר אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל גבור בגבורתו.
ו'המלך' היינו חזקיהו שציוה שירחיבו וימעטו.
והסכימה דעתם של חכמים לדעת חזקיהו למעט ולסתום את פי השילוח – הגיחון כדי שיתקיים "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל".ויתכן עוד שעל מעשה זה להעמיד את מי השילוח כמתכונתם ולמעט את פיו של השילוח ולצמצמו, איתא במדרש תנחומא (פרשת קרח סי' יב):
ומנין למקוה שצריך ארבעים סאה דכתיב (ישעיה ח) יען כי מאס העם הזה את מי השלוח ההולכים לאט לא"ט בגימטריא ארבעים, הרי שיעור סאה טפח על טפח ברום טפח.

וזה עשה חזקיה ששב לצמצם את פי מעין השילוח כמתכונתו, ואזי היה מקלח מים בשיעור הראוי של ארבעים סאה לטבילת הטמאים במקוה!.

והיינו שאע"פ שמעין מטהר בכל שהוא, לטבילת אדם בעינן שיעור מ' סאה במקום אחד, וכמו שביאר הרשב"א בחידושיו לביצה (יז, ב):
ואף על פי שאמרו המעין מטהר בכל שהוא לא לאדם אמרו אלא לכלים, ואפילו לאחר שבטלו רביעית דמקוה לגבי כלים דהעמידו מעין אדינא דאורייתא לטהר כלים בכ"ש אבל אדם אפילו במעין מ' סאה בעי וכדאמרינן בחומר בקדש (כ"ב א') ארעא חלחולי מחלחלא ובעי' מ' סאה במקום אחד, ועוד דאמרינן במדרש יען כי מאס העם הזה את מי השלוח ההולכים לאט בגימ' מ' סאה, ומי השלוח הוא מעין גיחון, ואמרינן נמי בפרק בתרא דיומא (ע"ח א') כיון שהגיע לפתח בית דוד רוחצין בו זבין וזבות מכלל דמעיקרא לא, אלמא שיעורא בעי.

(וראה עוד בדברי הרשב"א בתורת הבית הארוך (בית ז שער ז דף ל עמוד א) ובבדק הבית שם, ועי' בריטב"א מכות ד, א ובמאירי נדה סז, ב).

קרית מלך
הודעות: 556
הצטרף: ד' מרץ 09, 2016 1:50 am

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי קרית מלך » א' יוני 30, 2019 2:38 pm

דברים של טעם.
אלא שכמדומה שאין כל ראיה שחזקיהו היה המלך שסתם את מי גיחון כדי שמלכותו תמשך.

נוטר הכרמים
הודעות: 7577
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' יוני 30, 2019 7:34 pm

אין ראיה, יש השערה נסיבתית.

מצאתי במדרש משלי שכתוב להדיא שחזקיהו טיהר את ישראל במ' סאה.

אבני גזית
הודעות: 1020
הצטרף: א' אוגוסט 26, 2018 11:09 am

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי אבני גזית » א' יוני 30, 2019 9:03 pm

במחילה, לקצרי בינה כמותי, מה נקודת החידוש בדברי מר, אחרי כל ה'תנן' וה'ופירש"י'?

לייטנר
הודעות: 5350
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי לייטנר » א' יוני 30, 2019 9:12 pm

פעם בסעודת ט"ו בשבט ביקש רבי מנחם-מנדל מקוצק מתלמידו רבי יצחק-מאיר (בעל "חידושי הרי"ם") לומר דברים מענייני היום. פתח ר' יצחק-מאיר בפלפול בסוגיית ראש-השנה לאילן, שאל ותירץ, הקשה ופירש.
אמר לו ר' מנחם-מנדל: "לו היינו בארץ-ישראל, די היה לנו לצאת לשדות ולהתבונן באילנות כדי להבין מהו ראש-השנה לאילן כפשוטו, ולא בדרך הפלפול. שם, בארץ-ישראל, אין ראש-השנה לאילן אומר 'דרשוני' אלא 'עשוני'."

בקרו טלה
הודעות: 3373
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' יוני 30, 2019 10:04 pm

פעם בסעודת ט"ו בשבט ביקש רבי מנחם-מנדל מקוצק מתלמידו רבי יצחק-מאיר (בעל "חידושי הרי"ם") לומר דברים מענייני היום. פתח ר' יצחק-מאיר בפלפול בסוגיית ראש-השנה לאילן, שאל ותירץ, הקשה ופירש.
אמר לו ר' מנחם-מנדל: "לו היינו בארץ-ישראל, די היה לנו לצאת לשדות ולהתבונן באילנות כדי להבין מהו ראש-השנה לאילן כפשוטו, ולא בדרך הפלפול. שם, בארץ-ישראל, אין ראש-השנה לאילן אומר 'דרשוני' אלא 'עשוני'."

סיפור זה אינו מוסמך וד"ל
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ב' יולי 01, 2019 11:53 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

לייטנר
הודעות: 5350
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי לייטנר » ב' יולי 01, 2019 12:05 am

משא דבר ה' בארץ חדרך - דרש רבי יהודה בר אלעאי: זה משיח שהוא חד לעכו"ם ורך לישראל.
אמר לו רבי יוסי בן דורמסקית: יהודה בריבי, עד מתי אתה מעוות עלינו את הכתובים?! מעיד אני עלי שמים וארץ שאני מדמשק ויש שם מקום ששמו חדרך.

נחלי אפרסמון

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ב' יולי 01, 2019 12:18 am

ראוי להביא פה דברי הרי"ח הטוב בספרו בניהו בן יהוידע על פסחים דף נו
שם סתם מי גיחון העליון. ראיתי להגאון חיד"א ז"ל בשם הגדולים חלק ב' מערכת ח' אות ט"ז שכתב וז"ל קבלתי מרבני זקני ירושלם תוב"ב ידוע דחזקיהו המלך ע"ה מפני סנחריב סתם את מי גיחון, ועד היום יום השישי בחצות שנסגרים פתח שערי ירושלם כי כל הישמעלים הולכים לבית המקדש נשארה העיר כמעט רקנית ומשום הכי סוגרים השערים, וההולך שם אצל שער אחד אשר הוא סמוך למגדל שומע קול מים רבים שהולכים מתחת לארץ, ובזמן שהרב מורנו הרב חיים ויטל ז"ל היה בעה"ק ירושלם בא שר אחד תקיף הנקרא אבו סיפין, וידע שמלך ישראל סתם מי גיחון, ושאל אם נמצא היום מי שיוכל לפתחו והגידו על מהרח"ו ז"ל, ושלח אחריו יום השישי ואמר לו גוזרני עליך שבעוד שאלך לבית המקדש פתוח תפתח את הנהר הזה שסתם מלך שלכם והוא נצרך הרבה לעיר ועליך מוטל לפתחו ואם אין דמך בראשך. ומהרח"ו ז"ל עשה קפיצת הדרך והלך לדמשק ובא אליו רבינו האר"י זצ"ל ובחלום ידבר בו הסכלת עשה, שזה השר היה גלגול סנחריב, וכן נקרא אבו סיפ"ין שבערבי פירושו אבי החרבות, ואתה יש בך ניצוץ חזקיהו המלך והיתה שעת הכושר לתקן ולפתוח מי גיחון, כי שלא ברצון חכמים עשה חזקיהו המלך ע"ה שהוא מהדברים שלא הודו לו ובזה היתה התחלה דגאולה, והשיבו מהרח"ו ז"ל לא רציתי להשתמש בשמות הקודש, ואמר לו רבינו האר"י זצ"ל אלו לא נשתמשת לבא לדמשק החרשתי, אבל מאחר שנשתמשת לזה היית יכול להשתמש לפתחו והיה קדוש השם ותיקון גדול, אמר לו מהרח"ו ז"ל אם כן אחזור לירושלם לפתחו אמר לו חליף שעתא ולאו זמניה הוא עד כאן שמעתי. ודע דגיחון שסתם חזקיהו המלך ע"ה אינו גיחון מארבע נהרות, ואע"ג דכתב רש"י ז"ל שהוא מעין קטן, כתב הרב גט פשוט סי' קכ"ח סקל"ז דהיה נחל שוטף בימי חזקיהו, וכשעלה סנחריב עמד חזקיהו המלך ע"ה וסתם מי גיחון ככתוב בדברי הימים ב' סי' ל"ב ל' והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון וישרם למטה מערבה לעיר דוד, והנראה דשורש זה הנחל היה בתוך ירושלם וכו' וחזקיהו סתם את מוצא המים והנהיגם דרך ישר מתחת לארץ וכו' עד כאן לשונו יע"ש:
ודע כי אותו השר הנקרא אבו סיפין הוא היה מן אנשי אמונת הישמעלים ונקבר פה עיר בגדאד, ומקום קברו הוא ידוע עתה, והוא בסוף מבואות היהודים, ומקדמת דנא היה בנוי עליו כיפה גדולה והיה חצר גדול סביבו בבנין מכובד, והיה שם קליפה דהיו מאמינים בו הרבה ומתפללים על קברו, ואותם שיש להם חולי הקדחת היו הולכים לשם ומאמינים שעל ידו תסתלק הקדחת וכיוצא ואז על ידי כך גם נשים של היהודים היו נמשכים להאמין בו, באופן שהיה לו שם גדול והיתה מתחזקת אמונתם בו יום על יום יותר, עד שבא הרב המקובל מורנו הרב ר' ששון מרדכי ז"ל הוא הרב המחבר ספרי קול ששון, ודבר בעתו, ומזמור לאסף, ושכר חצר אחד כנגד מקום קבורתו של אבו סיפין הנזכר ויתבודד שם ועשה יחודים וכונות עד שבטל כח הקליפה שלו, ולא נשאר להם אמונה בו אפילו הגוים, ולא היה שום אדם נכנס אליו וחרב החצר שלו, ונפלה הכיפה וכל אותו הבנין ונשאר מקומו חרב ושמם ומלא אשפה ונתבטל לגמרי שנעשה כאחד הריקים:
והנה מזה המעשה שכתב הגאון רבינו חיד"א ז"ל נראה שהיה למעין ההוא הנקרא בשם מי גיחון שורש גדול למעלה, ואפשר דלהכי קוראו בדברי הימים גיחון, ולכן צוה דוד המלך ע"ה למשוח את שלמה למלך על ישראל בגיחון, מפני כי המעין הזה שרשו פתוח למעלה ויהיה לסימנא וגם כי מספר גיחון עולה מספר מזל רמז למזל העליון שעליו אמרו רבותינו ז"ל הכל תלוי במזל ואפילו ספר תורה שבהיכל. נמצא לפי דברי רבינו האר"י ז"ל במעשה הנזכר שפתיחת גיחון הוא אתחלתא דגאולה בזה יובן [שמואל א' ב' י'] ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו, עז גימטריא גיחון יתן פתיחתו תחלה ובו ירום קרן משיחו כי בו יהיה אתחלתא דגאולה:

לענין
הודעות: 3351
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי לענין » ב' יולי 01, 2019 12:38 am

ואם כבר, ראוי להביא את מש"כ רבי יוסף חיים, ד'המלך' שהוזכר כאן תחילה, היינו הורדוס, ולא רצו להזכירו בשמו.

שומע ומשמיע
הודעות: 2800
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ב' יולי 01, 2019 1:22 am

בקרו טלה כתב:
לייטנר כתב:
פעם בסעודת ט"ו בשבט ביקש רבי מנחם-מנדל מקוצק מתלמידו רבי יצחק-מאיר (בעל "חידושי הרי"ם") לומר דברים מענייני היום. פתח ר' יצחק-מאיר בפלפול בסוגיית ראש-השנה לאילן, שאל ותירץ, הקשה ופירש.
אמר לו ר' מנחם-מנדל: "לו היינו בארץ-ישראל, די היה לנו לצאת לשדות ולהתבונן באילנות כדי להבין מהו ראש-השנה לאילן כפשוטו, ולא בדרך הפלפול. שם, בארץ-ישראל, אין ראש-השנה לאילן אומר 'דרשוני' אלא 'עשוני'."

סיפור זה אינו מוסמך וד"ל

בחיפוש ברשת נמצא מקורו מהספר 'ילקוט החכמה', וראיתי שעמדו על ענינו של ספר זה כאן:
viewtopic.php?f=7&t=3788

אבני גזית
הודעות: 1020
הצטרף: א' אוגוסט 26, 2018 11:09 am

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי אבני גזית » ב' יולי 01, 2019 8:03 am

מצ"ב מאמר ייחודי מאוד שכתב החוקר וההיסטוריון הרב משה שבת, אודות הגיחון.

פורסם בסוכות תשע"ט בעיתון הדרך, והמצורף כאן זה גירסא מורחבת יותר של הדברים.
קבצים מצורפים
מאמר מי השילוח.pdf
(631.77 KiB) הורד 168 פעמים

נוטר הכרמים
הודעות: 7577
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' יולי 01, 2019 8:37 am

אבני גזית כתב:במחילה, לקצרי בינה כמותי, מה נקודת החידוש בדברי מר, אחרי כל ה'תנן' וה'ופירש"י'?

כ"כ מסורבל להבין את נקודת החידוש?
יש כאן בהחלט כיוון חדש שלא ראיתי שקדמוני בו.

א' ביאור בתועלת שבסתימת מי הגיחון לדברי האבות דר"נ, מדובר בצמצום ההתרחבות שעשו קודם לכן שלא כדין, ועתה תיקנו המעוות לקיים הכל בכתב מאת ד' עלי השכיל.
ב' לבאר היטב דברי המדרש שחזקיהו טיהר את בני ישראל במ' סאה.
ג' בשילוב הידיעות יחדיו להבין כיצד מי השילוח שימשו לטהרה והיו חלק ממערכת תבנית המקדש, ולכן שייך לפי מהרש"א לדון זאת ב'הכל בכתב'.

אבני גזית
הודעות: 1020
הצטרף: א' אוגוסט 26, 2018 11:09 am

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי אבני גזית » ב' יולי 01, 2019 10:00 am

יישר כוחו.

הבעיה היא בי ולא בכת"ר.

בתמורה, אגלה לך סוד נאה שרבי ניסים נחום, מקדושי המקובלים בירושלים לפני מאה שנה, סבר שאילו יפתחו את הגיחון תבוא הגאולה. לצורך כך החל לרכוש את בית המרחץ שעליו וכו', עד שהערבים גילו מזימתו ולא צלחה תוכניתו.

.השוחט
הודעות: 655
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי .השוחט » ב' יולי 01, 2019 11:46 am

דומני שיש כבר דברים קדומים בזה, מהאר"י הק' שאמר למהרח"ו כשהשר הישמעאלי דרש ממנו לפתוח הגיחון, שהיות והוא, מהרח"ו נשמת חזקיהו שסתם עליו באמת לתקן ולפתוח, ולא רצה להשתמש בקבלה מעשית, וברח ע"י שם למרחקים. וא"ל רבו היות שבין כך ובין כך השתמש בשמות כבר היה לו לפתוח. (אולי זה היה מזרז הגאולה).

מן הסתם מתערבבים לי הפרטים כעבור עשרות שנים מאז שקראתים אי שם, אבל בטח המומחים יוכלו למצוא ברגע. ואיני אלא מעורר לחפש. [כלומר נא לא לסמוך על עצם הסיפור המשמש כאן רק כמילות חיפוש...]

לבנון
הודעות: 656
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי לבנון » ב' יולי 01, 2019 12:34 pm

.השוחט כתב:דומני שיש כבר דברים קדומים בזה, מהאר"י הק' שאמר למהרח"ו כשהשר הישמעאלי דרש ממנו לפתוח הגיחון, שהיות והוא, מהרח"ו נשמת חזקיהו שסתם עליו באמת לתקן ולפתוח, ולא רצה להשתמש בקבלה מעשית, וברח ע"י שם למרחקים. וא"ל רבו היות שבין כך ובין כך השתמש בשמות כבר היה לו לפתוח. (אולי זה היה מזרז הגאולה).

מן הסתם מתערבבים לי הפרטים כעבור עשרות שנים מאז שקראתים אי שם, אבל בטח המומחים יוכלו למצוא ברגע. ואיני אלא מעורר לחפש. [כלומר נא לא לסמוך על עצם הסיפור המשמש כאן רק כמילות חיפוש...]

viewtopic.php?f=7&t=46368#p557404

.השוחט
הודעות: 655
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי .השוחט » ב' יולי 01, 2019 1:07 pm

משום מה החמצתי את זה...
מחילה על ההטרחה המיותרת.
רק א"כ להעיר על מה שהביאו בשם הרב נחום כאילו מדיליה היא שפתיחת הגיחון סגולה בה לקרב הגאולה, והיא כבר משל כת קודמין.
אא"כ נקודת החידוש, שהאר"י אמר דכבר חלפה שעתיה , והוא ז"ל ראה בחכמתו דשוב נפתח הפתח לזה.

נחלי אפרסמון

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ב' יולי 01, 2019 1:45 pm

דומי שהגאון היח"ס יש לו מאמר שלם באחד מספריו החשובים על סתימת מי גיחון אם יוכל בנו הגאון שליט"א להעלותו.

בקרו טלה
הודעות: 3373
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' יולי 01, 2019 2:23 pm

נחלי אפרסמון כתב:דומי שהגאון היח"ס יש לו מאמר שלם באחד מספריו החשובים על סתימת מי גיחון
קבצים מצורפים
תורת יעקב.PDF
(629.27 KiB) הורד 104 פעמים

נחלי אפרסמון

Re: פשר תעלומה: סתימת וצמצום מי הגיחון - השילוח

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ב' יולי 01, 2019 4:05 pm

בקרו טלה כתב:
נחלי אפרסמון כתב:דומי שהגאון היח"ס יש לו מאמר שלם באחד מספריו החשובים על סתימת מי גיחון

יש"כ.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 71 אורחים