מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

כמה הערות במ"ב סימן תצ"ד

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
מה שנכון נכון
הודעות: 10131
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

כמה הערות במ"ב סימן תצ"ד

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' יוני 05, 2014 6:51 pm

סק"א ואיתא בשו"ע האר"י ז"ל דע שכל מי שבלילה לא ישן כלל ועיקר והיה עוסק בתורה מובטח לו שישלים שנתו.

הכונה עד ר"ה או עד שבועות הבא.
סק"ט ואפילו אם אותן עשבים אין ראויין למאכל בהמה כיון שחשב עליהן מבעוד יום שרי לטלטלן כמש"כ סימן ש"ח ס"כ.

לכאורה עשבים אלו דמיין יותר לאבנים דסכ"א וסכ"ב שם ובעינן יחוד לעולם או מעשה להוציאן מתורת מוקצה. ואולי כיון דהעשבים עומדים לשמוש חד פעמי יחוד דידהו לשבת אחת הוי יחוד לעולם.
אכן אם חל שבועות ביום א' אין לשוטחן בשבת כיון שכונתו לצורך יו"ט ואין שבת מכין ליו"ט אלא ישטחם ביו"ט גופא או בע"ש

לכאורה היינו דוקא בעשבים גרידא שכל ענינם זכר למה שהיה בהר סיני, אבל בפרחים וכדומה שיש בהם גם נוי שרי לשוטחם בשבת שהתועלת וההנאה המגיעות מהם הן גם לשבת עצמה. [וכעי"ז כתבו הפוסקים בכמה ענינים וע"ע בקנה בשם].
סק"ו ולפי טעם זה באסרו חג שאחר סוכות מותר להתענות אכן מדברי הגר"א משמע דגם שם אין להתענות וכ"מ בב"י.

ע"ע במ"ב סימן תכט ס"ק יד שכתב שהמנהג שלא להתענות בכל אסרו חג. וכ"כ בסימן רפח סק"ט. ומש"כ שכ"מ בב"י, במ"א שם ס"ק ח כתב שמהב"י שם משמע דשרי להתענות בשאר א"ח.
סק"י כתבו האחרונים במקום שנוהגין לחלק עשבים המריחים בבהכ"נ לא יחלקו מברוך שאמר עד אחר תפלת י"ח כדי שיוכל לברך עליהן דבינתים אסור להפסיק.

המ"ב אזיל לשיטתו דהיכא דיש לו אונס ואינו יוכל לברך ברכת הנהנין אסור ליהנות בלא ברכה. ראה עוד בבה"ל סימן סב ד"ה שלא ובמ"ב סימן פד סק"ז.
נוהגין להעמיד אילנות בבהכ"נ ובבתים זכר שבעצרת נידונו על פירות האילן [מ"א]

ז"ל המ"א סק"ה ונ"ל הטעם שיזכירו שבעצרת נידונין על פירות האילן ויתפללו עליהם. עכ"ל. וצ"ב למה שינה המ"ב לכתוב בלשון עבר וכן השמיט ענין התפלה. [ואולי רק על פירות א"י נדונים בעצרת דזהו זמנם כלשון המאירי ר"ה טז. "מפני שבאותו זמן מתחילין הפירות להתבשל"].

על המ"ב בס"ק יב ע"ע כאן.

רמ"א בס"ג
ונוהגין בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות

למה המנהג רק ביום הראשון. וי"ל עפ"ד החת"ס בשו"ת או"ח סימן קמה דיוט"ש שני של שבועות אינו מחמת ספק אלא מחמת גזירה אטו פסח וסוכות. ודו"ק.
לדברי הרמ"א אם אכל רק מאכלי חלב ללא שני לחמים לא הועיל כלום. וכן אם מאיזו סיבה אינו אוכל מאכלי בשר. משא"כ לטעמים שבמ"ב.

חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 13 אורחים