מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שם הגדולים השלישי - יו"ל מכ"י- הנה שכרם אתם ופעולתם לפניהם

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

Re: שם הגדולים השלישי - יו"ל מכ"י- הנה שכרם אתם ופעולתם לפנ

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ש' מאי 05, 2012 10:50 pm

שו"ת על ד' חלקי שו"ע [עיין בחלק שני במערכת הספרים] ובא גם בהסכמה על בספר "אבני שהם" על כללי הש"ס הנדפס בעיר אונגוואר בשנת תרכ"ה, ועל ספר "ארץ נחלי מים" הנדפס בעיר אוהעלי בשנת תר"ל, ועל ספר קיצור שו"ע הנדפס בשנת רמ"ד אחי הגאון מו"ה יהודה א"ש רב דגליל סאבראניץ שהיו בניו של הגאון הגדול מוה"ר מאיר א"ש אבד"ק אונגוואר בעל ספר "אמרי אש" ועוד ספרים, והגאון מו"ה מנחם א"ש הנ"ל היה גיסו של הגאון מו"ה צבי הירש ווייס אבד"ק דאמבראווע.

הרב מו"ה מנחם מענדיל פאנעט הגאון המופלא והמובהק שהיה אבד"ק אהראשארי {אהרישאר} ואח"כ אבד"ק דעעש במדינת אונגארן נפטר בשנת תרמ"ג חבר ספר "אבני צדק" על אה"ע וספר "משפט צדק" שו"ת על חו"מ וספר "שערי צדק" על שו"ע או"ח ויו"ד וספר "מעגלי צדק" על התורה [עיין בחלק שני במערכת הספרים] והובא בשו"ת "מהרי"א הלוי" כמה פעמים ובספר "בית שלמה" חלק אה"ע תשובה מ"ג אחי הגאון מו"ה חיים בצלאל פאנעט אבד"ק טאשנאד בעל ספר "דרך יבחר" שהיו בניו של הגאון הגדול המפורסם בדורו מוהר"ר יחזקאל פאנעט אבד"ק קארלסבורג במדינת זיבענבערג בעל מחבר שו"ת "מראה יחזקאל" בפלפול וחידושי כמה הלכות וספר "מראה יחזקאל" על הגדה של פסח, והגאון מו"ה מנחם מענדיל הנ"ל היה אבי הגאון מו"ה משה פאנעט אבד"ק דעעש שנפטר בשנת תרס"ג כ"ד כסלו, ובנו של הזה הוא הגאון מו"ה יחזקאל אבד"ק דעעש והגליל.

הרב מו"ה מנחם הגאון המובהק אבד"ק אנדרופלי חיבר ספר "דבר אמת" על דיני קריאה ס"ת וספר "דברי מנחם" על שו"ע או"ח וספר "מנחם אבלי" על הלכות שמחות על סדר א"ב וספר "(ס)[מ]רפא לשון" [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן הגאון מו"ה שמעון מרדכי אבד"ק אנדרופלי בעל ספר "מטה שמעון" וספר "מנחת זכרון" בן הגאון הגדול מו"ה שלמה אבד"ק איזמיר בעל ספר "חשק שלמה" בהגאון מו"ה מרדכי בן הגאון המופלא והמפורסם בדורו מו"ה מנחם בכ"ר יצחק ריש מתא וריש מתיבתא בעיר שאלוניקי.

הרב מו"ה מנחם דוד שומיאצקע הגאון המקובל הצדיק המפורסם אבד"ק הלוכאוו פלך טשערניגאוו ונח נפשו בשנת תר"נ ביום א' דר"ח אייר בן שמנים שנה היה במותו, מגזע הגאון הגדול בדורו מו"ה יהושע אבד"ק שומיאץ, ובנו היה הגאון מו"ה ישראל דובער אבד"ק הלוכאוו בעל מחבר ספר "יד ישראל" על ארבעה חלקי שו"ע.

הרב מו"ה מנחם בר"א הכהן פרוסטיץ הגאון הצדיק המפורסם שהיה אבד"ק ראקענדארף, ואח"כ היה אבד"ק צעהלים במדינת אונגארן, נפטר בשנת תרנ"א בחודש אדר ביום ב' לסדר כי תשא בן תשעים ושש שנה, [הגאן הזה היה שקדן גדול בתורה חריף נפלא בש"ס, ופוסקים], שהי' תלמיד של הגאון מאוה"ג שר התורה מו"ה משה סופר אב"ד ור"מ דק"ק פרעסבורג בעל "חתם סופר" אשר יצק מים על ידו משך שלשים שנה בק"ק פרעסבורג, ובא בהסכמה על ספר "ארץ צבי" ו"תאמי צביה" על הלכות גיטין, יבום וחליצא, הנדפס בעיר פרעסבורג בשנת תר"ו, וגם הובא בשו"ת "יד אלעזר" סימן מ"ח, אבי של הגאון מו"ה משה כ"ץ אבד"ק נייטרא, ור' משה זה הוא [אבי של הגאון מוה"ר אברהם אהרן הכהן מו"צ דק"ק נייטרא]. חתנו של הגאון הנ"ל היה הגאון מו"ה דוד פריעדמאנן אבד"ק צעהלים, ור' דוד הזה היה אבי של הרב הגאון מו"ה שלמה פריעדמאנן אבד"ק טיניע וכעת אבד"ק וויענערניישטאדט. (1)

הרב מו"ה מנחם מענדיל הגאון המופלא אבד"ק זדינסקיוואלי הובא בתשובות הרד"ד על אה"ע בסימן ט"ו בשנת תרכ"ז.

הרב מו"ה מנחם צבי ראבינאוויץ רב וגדול בתורה החריף {מ}חכמי עיר ווילנא נפםטר בשנת תרנ"ב חבר ספר "לקח נחמד" על חדושי גפ"ת [עיין בחלק שני במערכת הספרים], אחי הרב הגדול הצדיק מו"ה אברהם אבד"ק דעליאטיץ {ש}היו בניו של הגאון המקובל מו"ה אליהו מעיר דעליאטיץ {בע}ל ספר "שני אליהו" ו"בן אברהם".


(1) גם הגה"ק רבי שמעון חיים סג"ל פעלנער אב"ד בעלעד, היה חתנו של הגה"ק רבי מנחם כ"ץ פרוסטיץ זצ"ל.

סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

Re: שם הגדולים השלישי - יו"ל מכ"י- הנה שכרם אתם ופעולתם לפנ

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ש' מאי 05, 2012 11:05 pm

הרב מו"ה מנחם ב"ר אברהם טריוש הרב הגדול המובהק אבד"ק זולצבערג חבר ספר "ארח משרים"(1) בשנת תרי"ח [עיין בחלק שני במערכת הספרים].

הרב מו"ה מנחם עמנואל הרב החכם הכולל וגדול רב ומ"מ לעדת ישראל בעיר ברעסלויא נפטר בשנת תרנ"א בן ס"ד שנה חבר ספר ע"ד הרלב"ג ושיטתו במחקר ועל דרך הרמב"ם ז"ל וע"ד דון חסדאי קרשקש, וספר רדיפות הגוים נגד היהודים והנוצרים בשנות המאות הראשונות של הקיסרים ועוד כמה ספרים.

הרב מו"ה מנחם אריה צאזמיר מקראקא הגאון המובהק אבד"ק זאלושטיק ואגפיה בגאליציען נפטר בשנת תרנ"ו חבר ספר "מעון אריה" על דרושים [עיין בחלק שני במערכת הספרים] הובא בשו"ת חתם סופר חלק שישי תשובה ע', ובא בהסכמה על ספר "בית ועד לחכמים" על סדר תנאים ואמוראים הנדפס בעיר קראקא בשנת תרמ"ב, ועל ספר "אות לטובה" על דרושים הנדפס בעיר פרעמישלא בשנת תרל"ב.

הרב מו"ה מנחם מענדיל במו"ה בנימין הוטנער מעיר אוזדא הגאון הצדיק המפורסם שהיה אבד"ק רובינישאק י"ג שנה, ואח"כ היה רב בפרעספא פרור מינסק י"ז שנה נפטר בשנת תרנ"ח יום ד' י"ז טבת בן ס"ט שנה, הוא המיסד המאכל כשר שם ויבנה לו בית נאמן בהקאסארין תעסק בו לטוב י"ב שנה אף חובב ציון בלב ורוח, ויסד אגודת האלף שם חתנו הוא הרב הג' המופלא מו"ה צבי זלמן האנף רב בסלעפיאנקא פרור מינסק בעל מחבר ספר "שלחן שלמה" על חו"מ בקצור נמרץ [עיין ספר "רבני מינסק וחכמיה"].

הרב מו"ה מנחם ישראל הלוי גאסנבויער הגאון המופלא והמובהק אבד"ק וואהנילויב בגאליציען נפטר בשנת תרנ"ד חבר ספר "מי השלוח" על שו"ת, וספר "דרושי חפץ" [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן הגאון הגדול בדור{ו} המובהק והמופלא המפורסם מוה"ר שמואל נחום הלוי אבד"ק וואהנילויב ובק"ק לובטשוב ובק"ק ליזיענסאק בעל מחבר ספר היכלי שן על התורה וספר מגדל השן על שו"ת וספר נבל עשור על דרושים ועוד ספרים. והגאון מוה"ר מנחם ישראל הלוי הנ"ל היה גיסו של הגאון מו"ה נתן הלוי אבד"ק קולקוב בעל ספר מנחה קטנה על שו"ת ובנו של הגאון הנ"ל הנ"ל הוא הגאון מו"ה יצחק צבי גאסנבויער אבד"ק וואהנילוב וחתנו הוא הגאון מו"ה נפתלי אבד"ק דלוטין

הרב מו"ה מנחם יונה הגאון הצדיק שהיה אבד"ק ליסקאווא וח"כ היה אבד"ק סקאלי פלך לאמז'א אשר היה שם שלושים שנה נפטר בשנת תרס"ב ח"ח שבט בן פ"ה שנה. [ובספר ישועות ישראל נמצא שם הספד עליו הנדפס בווארשא בשנת תרס"ג]1

הרב מו"ה [גרשון] מנחם מענדיל זיוו. הגאון הגדול המפורסם לתהילה שהיה אבד"ק פלוניגאן מחוז טעלז פלך קאוונא ואח"כ היה אבד"ק טאווריג מחוז ראסיין פלך קאוונא ונח נפשיה בשנת תרס"ב כ"ט אייר בן תשעים שנה לימי חייו [ובספר נחלת יעקב להרב הגדול מו"ה יעקב אבד"ק שקיאן נמצא שם הספד עליו הנדפס בווילנא בשנת תרס"ד וקרא אותו דודו]1
[הגאון הזה היה בקי בש"ס ופוסקים כאחד הגאונים הגדולים והיה בקי בכל ארבעה חלקי שו"ע ובפרט בחושן המשפט עם התומים כי שנים עשר שנים רצופות שקד על חושן המשפט עד אשר ידעוהו כמעט על פה והיה קשור בחליפת מכתבים עם כל הגדולים אשר בארץ אשר כולם הוקירו את שמו] בן הגאון מו"ה יהודה ליב זיוו אבד"ק פלונגיאן ונכד של הגאון הגדול בדורו מו"ה עזריאל זיוו אבד"ק קאוונא בגליל העליון דק"ק הוראדנא שהיה בשנת תק"ח שהיה חותנו של הגאון הגדול מו"ה שמואל במו"ה אלקנה מק"ק אלטונא בעל שו"ת מקום שמואל.

הגאון מו"ה גרשון מנחם מענדיל הנ"ל בימי עלומיו למד בישיבת וואלאזין בעל מנהל הישיבה הגאון הגדול החכם הכולל מו"ה יצחק אב"ד ור"מ דק"ק וואלאזין והיה אומר עליו שהוא מגדולי זאמוט ואח"כ היה תלמיד של הגאון הגדול המובהק מו"ה יהודה ליב קאפאלאוויץ אבד"ק פלונגיאן והגאון מו"ה גרשון מנחם מענדיל הנ"ל היה רבו וש"ב של הרב הגדול מוה"ר גרשון מנחם מענדיל זיוו שו"ב ד"ק ראסיין, ובא בהסכמה על ספר דברי יעקב על שו"ע יור"ד הנדפס בווילנא בשנת תרס"ב.

הרב מו"ה מנחם מענדיל אסטרונסקי למשפחת אייזינשטאט הגאון האמיתי הצדיק המפורסם המקובל בקי בנגלה ובנסתר שהיה אב"ד בכמה קהילות ואח"כ היה מו"ץ דק"ק ווארשא ומשם נתקבל לאבד"ק זוחאלין בפולין ובסוף היה אבד"ק שטוצין דליטא ושם מנוחתו כבוד בשנת תר"ס י"ז כסלו בן ס"ח שנה חבר ספר צמח מנחם על שו"ת וספר פלגי מים [הספד על הגאון הגדול החסיד מו"ה ישעיה מושקאט אבד"ק פראגא בווארשא] וגם השאיר אחריו הרבה חידושים על הש"ס ועל פוסקים ומדרשים ועל ספר זוהר הקדוש בכ"י [עיין - הספרים] אחי הגאונים מו"ה שלום דוב בער אבד"ק לעכוויץ שנפטר בשנת תרמ"א בעל מחבר ספר כנפי שחר כ"י ועוד חידושי תורה בכ"י ומו"ה ברוך אבד"ק אמדור בעל ספר אמרי ברוך שנפטר בשנת תרס"ח שהיו בניו של הגאון האמיתי מו"ה נח חיים אבד"ק שטוצין דליטא בעל מחבר ספר תורת אמת1 שו"ת על ארבעה חלקי שו"ע ועוד חידושי תורה על שו"ס ופסוקים בכ"י, בן הרב מו"ה יצחק מעיר מייציד נין ונכד להגאון רשכבה"ג מו"ה מאיר אשכנזי אב"ד ור"מ אייזינשטאט בעל שו"ת פנים מאירות ועוד ספרים והגאון מו"ה מנחם מענדיל הנ"ל היה אבי של הרבנים הגדולים מו"ה גבריאל דיין ומו"צ דק"ק דרעטשין בעל מחבר ספר דברי גבריאל2 על הלכה ואגדה ועוד חידושים על ש"ס ופוסקים בכ"י ומ"ה יהודה ליב אסטרנוסקי אבד"ק לידעז.

הרב מו"ה [גרשון] מנחם מענדיל זיוו הרב הגדול המובהק שהיה שו"ב דק,ק מעמל ואח"כ שו"ב דק"ק לקניק ובשנת תרי"ח נתקבל לשו"ב דק"ק ראסיין ושם מנוחתו כבוד בשנת תרס"ב ביום ב' דשבועות בן פ"ו שנה הניח אחריו חדושים על כל הש"ס בכ"י סביב הש"ס, [שהיה ש"ב ותלמיד של הגאון הגדול מו"ה גרשון מנחם מענדיל זיוו אבד"ק טאווריג], ובן הרב הגדול מוהר"ר עזריאל מעיר ווארנא, אחי הגאון מו"ה יהודה ליב זיוו אבד"ק ____ שהיו בניו של הרב ה"ג מו"ה אברהם אבא זיוו מעיר אלשאד, נין ונכד של הגאון הגדול בדורו מוה"ר עזריאל זיוו אבד"ק קאוונא בגליל העליון דק"ק הוראדנא, שהיה בשנת תק"ח שהיה מחותנו של הגאון הגדול בדורו מו"ה שמואל במו"ה אלקנה מק"ק אלטונא בעל שו"ת "מקום שמואל". והרב מו"ה גרשון מנחם מענדיל זיוו הנ"ל אבי של הרב המובהק מו"ה עזריאל זיוו שהיה שו"ב דק"ק ראססיין, וגם הגיד שעור ש"ס משנה "עין יעקב", מקרא, בקלויז "חיי אדם" בראססיין, וכעת הוא דר בעיר נויראק. (3)

הרב מו"ה מנחם מענקא בערלינגער הגאון הצדיק אבד"ק ברונסבאך במדינת ווירטעמבערג נפטר בשנת תרס"ג ביום ד' טבת שהיה אחד ועשרים דור אחר דור עד ראש משפחתם רבינו הש"ך זי"ע (4), [הגאון הזה היה מהמעולים שבתלמידי ישיבת הרב הגאון הגדול הצדיק המפורסם מו"ה יצחק זעליגמאן בער באמבערגער אב"ד ור"מ דק"ק ווירצבורג], והגאון הנ"ל כעשרים שנה לא אכל מזבח השוחטים שם רק היה מביא לו ולב"ב בשר מחו"ל [ עיין "הפלס" חוברת ל"א לירח ניסן שנת תרס"ג].

הרב מו"ה מנחם צבי ראזענבערג הגאון המופלא אבד"ק נאדיפאלי נפטר בעיר גראסווארדיין בשנת תרע"א י"ד ניסן בן ארבעים שנה חבר ספר "זכרון מנחם" על התורה [עיין בחלק שני במערכת הספרים], שהיה חתן של הגאון מו"ה מרדכי צבי שלעזינגייר אבד"ק נאדיפאלי.
----
(1) יש לתקן "ארח מישרים".
2 לא מצאתי במאגרים

(3) ראה מאמרו הנפלא של ידידנו הרב 'תולדות' "צאצאי רבי גרשון מנדל זיו".
(4) ראה 'ישורון' כרך יג עמ' תשמג.

סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

Re: שם הגדולים השלישי - יו"ל מכ"י- הנה שכרם אתם ופעולתם לפנ

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ש' מאי 05, 2012 11:06 pm

הרב מו"ה מנחם מענדיל {יוסף} הכהן וואלאק הגאון החכם וכו' שהיה מורה ה{ו}ראה דק"ק וואלקאוויסק פלך הוראדנא נפטר בשנת תרע"א בירח אלול בן שמנים שנה לימי חייו, חבר ספר "שקל הקדש" חדושים על מסכת שקלים מתלמיד ירושלמי וספר "נר מצוה" על ספר המצות להרמב"ם ז"ל [עיין בחלק שני במערכת הספרים,] הגאון הזה כהן פאר בעדתו יותר מארבעים שנה והיה אחד מאדירי התורה בקי בש"ס בבליי וירושלמי ומפרשיהם באופן נעלה מאד ובפוסקים היה בקי גדול, גם בספרי שו"ת הראשונים, והאחרונים אחי הגאונים הג"מ צבי היר{ש} הכהן וואלאק (1) אבד"ק פינסק שנפטר בשנת תרס"ז והג"מ אליעזר ליפמאן הכהן וואלאק (2) אבד"ק דרוי{ע} שהיו בניו של הרב המאוה"ג מו"ה עזריאל הכהן וואל{אק} מעיר ווילקאמיר שנפטר בשנת תרנ"ו בן פ"א שנה.

הרב מו"ה מנחם מענדיל הלוי ליפשיץ הגאון הצדי{ק} המפורסם אבד"ק שירווינט (3) פלך ווילנא נפטר ב{שנת} תרע"ב ביום ג' כ"ג אדר בן שמנים שנה לימי חייו חבר ספר "ברכת מנחם" על מסכת [עיין בחלק שני במערכת הספרים] אחי הגאון המובהק מו"ה יהודה לייב ליפשיץ אבד"ק ערזבוליק, ובק"ק פאדזעלווע, ובק"ק מעריטש פלך ווילנא בעל ספ{ר} "דרך אמונה" וספר "אמרי יהודה" (4) וספר "דור ישרים" ואחי הרה"ג מו"ה יעקב ליפשיץ מקאוונא בעל ספר "תולדות יצחק" וספר "מחזיקי הדת" וספר "קול יעקב" (5) וספר "גאון יצחק" ועוד ספרים (6) ואחי הרב החכם מו"ה צבי הירש הלוי קאלפ לבי{ת} ליפשיץ מקאוונא בעל ספר "מדור לדור" שהיו בניו של הגאון הצדיק מו"ה אליעזר ליפמאן שהיה מגיד משרים דק"ק ווילקאמיר, בן איש צד{יק} וישר מובהק בתורה מו"ה אריה ליב הלוי מעי{ר} ווילנא שנפטר בשנת תר"ג כ' תשרי בן ס"ג שנ{ה}

הרב מו"ה מנחם מענדיל קרענגיל הרב ה"ג החריף המוב{הק} מחמי עיר קראקא חיבר ספר "זכר לפסח" פירוש על הגדה של פסח (7), וספר "טירת כסף" על שיר השירים, וספר "שערי דמעות" הספד ותולדות ראט{שילד} מפפד"מ, וספר "תורת עירובין" וחבר הגהות על ספר "שם הגדולים" להגאון חיד"א על הגליון, וספר "שם הגדולים השלם" וספר "תולדות חיד"א" [עיין בחלק שני במערכת הגדולים,] הובא בשו"ת "דברי שאול" ו"יוסף דעת" תשובה צ ותשובה ק"א, ובשו"ת "שע{רי} דעה" תשובה רע"ב, בן הרה"ח מו"ה יוסף פנחס בהרב החכם מו"ה משה ז"ל.


(1) חתנו של הגאון הנודע ר' מרדכי גימפל יפה אב"ד רוזינאי. בעמ"ח ספר כתר כהונה על הספרי, ומאמר תורה אור אגרת מוסר לתלמיד שנדד לארה"ב
(2) בעמ"ח ספר עין אליעזר שו"ת וחידושים על הש"ס ורמב"ם
(3) קודם לכן אבד"ק געלוואן כמו שכתב כאן
(4) לא מצאתי
(5) לא מצאתי
(6) ביניהם הספר הנודע זכרון יעקב
(7) נקרא גם "שערי גאולה"

סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

Re: שם הגדולים השלישי - יו"ל מכ"י- הנה שכרם אתם ופעולתם לפנ

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ש' מאי 05, 2012 11:08 pm

הרב מוה"ר [מנחם] מענדיל יצחק במו"ה משה אברהם בעהרמאן מעיר קארטינגא פלך קאוונא, הרב הגדול המופלא והמובהק שהיה רב בעיר גרימסביא, ואח"כ היה רב בעיר גייטסהעד ומשם נתקבל לרב בעיר מידללעברא, ובסוף היה אב"ד בעיר מאנשעסטער ושם מנוחתו כבוד בשנת תרפ"ט בן שבעים שנה, [הרב הזה למד בישיבת וואלאזין ובישיבת איישישאק, שהוא נין ונכד להמפורסם בדורו מוה"ר גרשון זצ{"ל} שהיה לו בנין וחתנין רבנן גדולי תורה ואחד מהם היה הרב המפורסם מוהר"ר צבי הירש שהיה א"ז של הרב מו"ה מענד{ל} יצחק הנ"ל הנזכר בספר "מכתב לאליהו", ומצד אמו היה הרב הנ"ל נכד של הרב הגדול הצדיק הנפלא המקובל מוה"ר צבי הירש שהיה מפורסם בשם ר' הירש האנעס אשר מגורו היה בחצרי וויידז בסביבת העיר קעלים.

הרב מוה"ר מנחם מענדיל שארשווסקי הגאון הצדיק ש{היה} אבד"ק קוסובה ובשנת תרפ"ז בא להשתקע בא??? ירושלים ת"ו, לבלות את שארית ימיו בתורה ועבודת ??? ונפטר בשנת תרפ"ט ביום ב' ח' אדר א' בן שמונים וארבעה שנה, [המנוח הזה ישב על כסא הרבנות קוסובה משך חמשים שנה, והיה מפורסם לאחד מחש{ובי} הרבנים בפולניה ביחוד התפרסם בשקידתו הגדולה בתורה ובקיאותו הנפלאה בים התלמוד והפוסקי{ם}2.

הרב מו"ה מנחם לעווין הגאון המופלא אבד"ק קלימאוו חבר ספר "דברי מנחם" [עיין בחלק שני במערכת הספרים] ונדפס ממנו חדושי תורה ב"כנס(כ)ת חכמי ישראל" בסימן נ"ב) קונטרס ג') הנדפס בעיר אדעססא בשנת תרנ"ד, והיה בקי גדול בספרות הרבנית ולבו היה ער לכל דבר טוב ומועיל נפטר בשנת תרע"ג בן מ"ד שנה בעיר נובוזובקוב פלך צרניגוב, שהיה חתן של הרב המאוה"ג מו"ה אברהם אבד"ק נאוואזובקאוו פלך טשערניגאוו, ונין ונכד של הגאון הגדול המקובל איש מו"ה אהרן הלוי הורוויץ מסטרעשעלא בעל ספר "עבודות הלוי" ועוד ספרים.

הרב מו"ה מנחם מענדיל ב"ר משה מרדכי ליובאשיץ הגאון המופלא אבד"ק קאדזין פלך מאהילאוו {מ}גזע הגאון רבינו אליהו ז"ל מווילנא.

הרב מו"ה מנחם נחום הגאון המובהק אבד"ק סקערנעוויץ ובא בהסכמה על ספר "עץ חיים" על פרקי אבות הנדפס בווארשא בשנת תר"ס.

הרב מו"ה מנחם דוד ב"ר ישכר דוב הכהן גרינבאהם הגאון המובהק שהיה אבד"ק נאווידוואהר, וכעת אבד"ק קאנסטאנטין פלך פיעטרקאוו.

הרב מו"ה מנחם מענדיל לאנדמאן הגאון המופלא אבד"ק פאטילוטש בגאליציען חבר ספר "למודים בנסים" וספר "דרושי יום יום" וספר "חדשות לעתים"(1) וספר "אשכלות הגפן" ועוד ספרים, אחי הגאון הגדול מו"ה אורי לאנדמאן אבד"ק פאדולאי במדינת רומעניען שהיו בניו של הגאון מו"ה צבי הירש אבד"ק סטרעליסק, ואח"כ אבד"ק קיטוב בן הגאון מו"ה אברהם בהגאון הצדיק הקדוש מו"ה יצחק אבד"ק וויזניצא במדינת בקאווינא מגזע השל"ה הקדוש ועמודי ההוראה הב"ח והט"ז ורבינו הר"ע מברטננורא על משניות.

(1) טעות הוא וצ"ל "משנת העתים".
2 היה לנו אשכול עליו כאן

סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

Re: שם הגדולים השלישי - יו"ל מכ"י- הנה שכרם אתם ופעולתם לפנ

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ש' מאי 05, 2012 11:11 pm

הרב מו"ה מנחם מענדיל דאכנער הגאון אבד"ק בערהאמעט במדינת בוקאווינא בן הרב הצדיק מו"ה פנחס יוסף אחי (1) הגאון הצדיק קדוש יאמר לו מו"ה מנחם מענדיל אבד"ק ווישזניצא בעל ספר צמח (מנחם) {צדיק} על התורה שהיו בניו (2) של הגאון החסיד מו"ה חיים מקאסוב בעל ספר "תורת חיים" על התורה אחי הגאון מו"ה דוד אבד"ק זאבלטוב שהיו בניו של הגאון הצדיק מו"ה מנחם מענדיל מקאסוב בעל ספר "אהבת שלום" על התורה בן הרב הגדול הצדיק החסיד מו"ה יעקב קאפיל מעיר טיסמיניץ מתלמידי של הגאון רבינו ישראל בעל שם טוב הבעש"ט זי"ע. והגאון מו"ה מנחם מענדיל הנ"ל הוא אבי של הרבנים הגדולים מו"ה פנחס יוסף דאכנער אבד"ק איוואניטש בגאליציען ומו"ה חיים דאכנער, וחותן של הרבנים הגדולים מו"ה אליעזר מפוטשציניזען ומו"ה ישראל דאכנער בהגאון מו"ה חיים דאכנער ראבד"ק סערעטה.

הרב מו"ה מנחם דוב בער דאגוצקי מעיר טאווריג פלך קאוונא הרב הגדול המובהק החכם המופלא שהיה רב הראשי במאנשעסטער, ואח"כ היה רב בעיר בירמינגהאם באנגליא, ומשם נתקבל לרב בעיר יאהאנויסבורג באפריקא, (וכעם) {וכעת} פעם שנית רב ראשי בעיר מאנשעסטער, ובא בהסכמה על הספר "הציד" על הלכות כסוי הדם הנדפס בעיר ליעדז בשנת תרס"ד, ועל ספר "מדרש יעב{"}ץ" על התרה הנדפס בעיר ליעדז בשנת תרע"ב. תלמיד של הגאון המופלא מו"ה בצלאל בייראק מאסמינא מו"צ דק"ק ווילנא בעל ספר "מנורת בצלאל" וספר "משכן בצלאל" ועוד ספרים, ובן הרבני המופלא והמופלג בתו"י מו"ה בנימין דאגוצקי מעיר טאווריג.

הרב מו"ה מנחם מענדיל דובער ב"ר לוי יצחק ז"ק הגאון המופלא החריף העצום שהיה אבד"ק קאנדאווי בפלך ק{ו}רלאנד, וכעת רב ראשי בעיר הגדולה ריגא חבר חדושים ושו"ת בכ"י, ובא בהסכמה על ספר "שער שמעון" על דרושים הנדפס בווילנא בשנת תרס"ב שהוא מגזע (מרה"ם) {מהר"ם} פאדווא, ותלמיד של הגאון מאוה"ג שר התורה מוה"ר יוסף דוב בער הלוי אבד"ק בריסק דליטא, וחתן של הגאון מו"ה גרשון אבד"ק וועגער פלך קאוונא3.

הרב מו"ה מנחם מאניש ספרין הגאון הצדיק אדמו"ר דק"ק פעלשטין בגאליציען [עיין הגאון המקובל איש אלקי מו"ה אליעזר צבי ספרין אבד"ק קאמארנא].

הרב מו"ה מנחם במהור"ם ברוידא הגאון המובהק אבד"ק טאש וכעת אבד"ק קאלוב במדינת אונגארן נכד של הגאן המפורסם מו"ה אברהם בראדי ז"ל וחתן של הגאון הצדיק מו"ה משולם פייביש אבד"ק טאש, וגיסו של הגאונים מוה"ר אלימלך אבד"ק טאש ומו"ה יוסף הלוי ראטענברעג אבד"ק קאסאני בעל ספר בני שלישים.

הרב מו"ה מנחם מענדיל בראמזאן הגאון המובהק שוע ונדיב השר מילאסעווץ אצל עיר סיני, הוא משים לילות כימים בתורה וביראה וחבר ספר "תורת מנחם" על מסכת יומא [עיין בחלק שני במערכת הספרים] ורוב פזרונו על צדקה אין לשער ואין לספר ביתו כבית כלבא שבוע, בן הגאון החו"ב הגביר המפורסם מו"ה אריה ליב מעיר יעדוואבנא בהרב ה"ג וכו' מו"ה דוב זאב בן הגאון הגדול המפורסם בדורו מו"ה משה חריף מסטאוויסק חבר מובהק לרבינו עקיבא אייגר אב"ד ור"מ דק"ק פוזנא.

הרב מו"ה מנחם מענדיל יהודה ליב הרב הגדול המפורסם החו"ב המכונה דאקטאר מעדיצין שערהייא מריגא נפטר בשנת תרע"ח חבר ספר "משיב נפש" בשלשה חלקים על שו"ת וחדושים ובאורים ועל דיני מילה ועל מציצה על פי חכמת הרפואה [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן הגאן מו"ה יואל שלום ראש ישיבה דק"ק ריטאווע פלך קאוונא.

הרב מו"ה מנחם מענדיל במוהרמ"ץ בלומאן מעיר דרילטש הרב ה"ג חבר ספר "בית הגדול" פירוש על "מדרש עשרת הדברות" וספר "בית הגדול" פירוש על "פרקי דר"א" וספר "עמודי הבית" פירוש על ספר "ילקוט שמעוני" [עיין בחלק שני במערכת הספרים].

הרב מו"ה מנחם מענדיל טענענבוים הגאון המופלא אבד"ק טארנא אחי הגאון מו"ה מאיר טענענבוים אבד"ק פוטנאק שהיו בניו של הגאון המובהק מו"ה יעקב אבד"ק פוטנאק בעל ספר שו"ת "נהרי אפרסמ{ו}ן" וספר שמן אפרסמ{ו}ן על התורה בן הגאון הגדול המקובל מו"ה זאב וואלף אבד"ק ווערפעלעטה בעל ספר "אילת השחר" וספר "פלגי מים" וספר "קריה נאמנה" וספר "רחובות הנהר" ועוד ספרים הרבה, והרב מו"ה מנחם מענדיל הנ"ל הוא חותנו של הרב הגדול המובהק מו"ה שמעון נייפעלד אבד"ק דיאש-דיאר.


(1) צ"ל: גיסו.
(2) רבי פנחס יוסף היה חתנו של ה'תורת חיים'.

3 אשכול מיוחד על ר' מנחם מענדל ז"ק מריגא הי"ד: כאן

סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

Re: שם הגדולים השלישי - יו"ל מכ"י- הנה שכרם אתם ופעולתם לפנ

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ש' מאי 05, 2012 11:18 pm

הרב מו"ה מנחם ב"ר אלכסנדר סענדר ווינגארט הרב הגדול המובהק דומ"צ דק"ק ראדום חבר קונטרס "המבאר" וקונטרס "אור לישרים" [הישרים] וקונטרס "מועט המחזיק את המרובה" וחידושים על סוגיות הש"ס [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן הר"ר מרדכי הירץ מזדונסקי וואלי, בן הרב מוה"ר ליב מקאליש בהרב הגדול הצדיק מו"ה פייבל דומ"צ דק"ק קאליש מגזע גאוני עולם ועמודי ההוראה מהרש"ל, של"ה, מהר"ם פאדווא, מהר"י מינץ זי"ע.

הרב מו"ה מנחם מענדיל שיק הגאון המובהק שהיה מתחילה דומ"צ דק"ק גראסווארדיין ואח"כ היה אבד"ק קורכדרייף, וכעת אבד"ק סיקסא אחי הגאון מו"ה מאיר שיק אבד"ק אנאד שהיו בניו של הגאון מוה"ר יעקב שיק אבד"ק נאדאודוואר בן הגאון הגדול מו"ה דוד שיק אבד"ק טאקאי בעל ספר "אמרי דוד" ועוד ספרים, נין ונכד של הגאון רבינו יום טוב ליפמאן העליר אבד"ק וויען ובק"ק קראקא בעל ספר "תוספות יום טוב" על משניות ועוד ספרים והרב מו"ה מנחם מענדיל שיק הנ"ל הוא חתן של דודו הגאון מו"ה שמואל זאב יונגרייז אבד"ק נ' באיום, וגיסו של הרבנים הגדולים מו"ה צבי פראגער אבד"ק קראמפאק, ומו"ה צבי דומ"צ דק"ק אויהעלי.

הרב מוהר"ר מנחם דב שכנוביץ הגאון שהיה אבד"ק דאלהינוג (א) נפטר בשנת תר"ץ בש"ק ז' ניסן בן שישים וארבעה שנה, היה גדול בתורה ויראת שמים צנוע וענוותן.

[כאן מוסתר ערך שלם]

[תחלת הערך מוסתרת, אך הכוונה להאדמו"ר ר' מנחם מאמשינוב, שהיה בנו של הרב] הגדול הצדיק מו"ה יעקב דוד אבד"ק אמשינאוו אחי הגאון הצדיק מו"ה מרדכי מנחם אבד"ק ווארקי שהי(ה)[ה] בניו של הגאון הצדיק בוצינא קדישא חסידא ופרישא מופת הדור עטרת תפארת ישראל מו"ה יצחק אבד"ק ווארקי.

הרב מו"ה מנחם במו"ה פנחס לעווקאוויטש הגאון המובהק והמופלא שהיה אבד"ק שמאליעוויזנע ובק"ק טארצין וכעת אבד"ק פראשניץ פלך פלאצק חבר ספר חבר ספר "אגדות מנחם" על ספר "עין יעקב" וספר "דרשות מנחם" על דרושים, וספר "ילקוט מנחם" על התורה, ועל חמש מגילות, ועל ספר תהילים, עם באור על האגדות הסתומות, וספר "מסרת מנחם" ב' חלקים על התורה וספר "מדרש פליאה" עם באורו ו"זכרון מנחם" על אגדות פליאות עפ"י דרוש ופלפול, וספר "קהלת מנחם" על שיטות הש"ס עפ"י סדר א"ב, וספר "שו"ת מהרמ"מ" על ד' חלקי שו"ע [עיין בחלק שני במערכת הספרים].
הרב מו"ה מנחם מענדיל חיים לאנדא הגאון המופלא אבד"ק ווידאווא, ובק"ק פיאנטקי, ובק"ק פשערוב, ובק"ק נאווי-דוואהר וכעת הוא אבד"ק זאוויערציע, פלך פעטריקאוו, בן הגאון המופלא מו"ה יעקב לאנדא אבד"ק טשעכנאווא, ובק"ק נאשעלסק, בהגאון הגדול בדורו מו"ה אברהם לאנדא אבד"ק טשעכנאווא בעל ספר "מקיץ נרדמים" וספר "עטרת זקנים" ועוד ספרים והג"מ מנחם מענדיל חיים הנ"ל בא בהסכמה על ספר "דרשות הארי" הנדפס בעיר יאססי בשנת תרס"ח, וגם הובא בספר "חדות יעקב" על אה"ע בסימן כ"ט. (1)

הרב מו"ה מנחם מענדיל מארילעס הגאון המופלא אבד"ק ראפשיטץ במדינת אונגארן (2)[חתן של הגאון הצדיק המפורסם מוה"ר דוד שפירא אבד"ק דינוב בעל ספר "צמח דוד" על התורה] בן הגאון מו"ה יצחק אבד"ק ראפשיטץ [חתן הגאון הצדיק מו"ה מנשה אבד"ק ראפשיטץ (3)] בן הגאון מו"ה שמעון אבד"ק יאריסלאב.
הרב מוהר"ר מנחם מענדיל רוזנפלד הגאון המובהק אב"ד דק"ק דיבוז נפטר בשנת תרצ"ה בש"ק י"ג תשרי בן מאה ותשע שנה לחייו, שהיה ישב על כסא הרבנות משך שישים שנה.(א) צ"ל דאלהינוב.
1. כבר בא זכרו בקצרה באחד הדפים האחרונים ושם הגהתי עם לינקים, ולא אמרי רבנן בכפילא.
2. העיר ראפשיץ אינו באונגארן רק בגאליציה
3. ר' מנשה רובין אב"ד ראפשיץ בנו ומ"מ של ר' אשר ישעי' מראפשיץ חתנו ומ"מ של ר' נפתלי צבי הזרע קודש מראפשיץ. ר' מנשה היה גם חותנו של ר' חנני' יו"ט ליפא ט"ב מסיגוט בעל קדושת יו"ט וכשלא נתקיימו בהם זש"ק רח"ל גירש אותה בע"כ בהיתר ק' רבנים והדברים עתיקים

סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

Re: שם הגדולים השלישי - יו"ל מכ"י- הנה שכרם אתם ופעולתם לפנ

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ש' מאי 05, 2012 11:38 pm

הרב מו"ה מנחם מענדיל במו"ה אהרן אהראאנאווסקי הגאון המובהק והמופלא אבד"ק סעמיאנאווקא פלך צערניגאוו חבר ספר "מנחת בכורים" חדושים בגפ"ת ושו"ת [עיין בחלק שני במערכת הספרים] חוטר מגזע הגאון הגדול מו"ה יצחק אייזיק אבן טוב אבד"ק וועטקא פלך מאהילעוו ונכד של הגאון מו"ה ישראל אהראנאווסקי אבד"ק סטאראדיב פלך צערניגאוו.

הרב מו"ה מנחם מענדיל ב"ר אברהם הכהן בארינבוים הרב הגדול הנפלא רב דק"ק יוחאוויץ פלך וויטעבסק חתן של הגאון המפורסם מו"ה יקותיא ליב עליאן אבד"ק זעזמיר ובק"ק דאגדא, בעל מחבר ספר "גליון מהרי"ל" או "משנת יקותיאל" וספר "חיבת הקדש" וגיסו של הרב הגדול מו"ה יעקב סמארגאן אבד"ק דאגדא בעל ספר "ביכורי יעקב" על ש"ס, ועל יו"ד ותלמיד של הגאונים מו"ה אברהם יוסף לוריא אבד"ק קריסלאווע, ומו"ה מנחם נחום גרינהויז אבד"ק טראקי.

הרב מו"ה מנחם מענדיל יהודה ליב ב"ר ישע דובער הלוי לעווין הרב הגדול המופלא אבד"ק האמליע פלך וויטעבסק.

הרב מו"ה מנחם מענדיל קאראדעקצקי הרב הגד{ול} אבד"ק הראדיזסקי, פלך פאלטאווא בן הרב מו"ה שמואל דוב ז"ל

הרב מו"ה מנחם מענדיל פריידין הרב הגדול המובהק אבד"ק טש{אריי} פלך מאהילוו חבר ספר "עליות מנחם" חדושי הלכות וחדושי אגדות על מסכת "בבא בתרא" [עיין בחלק שני במערכת הספרים] אחי הרב הגדול מו"ה שמועל פריידין אבד"ק פל{יסא} פלך ווילנא בניו של הרבני המופלג מו"ה לוי יצחק פריידין

(1) ה"ה ר' בער אופנהיימר (לא ברור לי מהיכן לקח ששמו "ישכר בער" ובשער ספרו נקרא רק בער) בעמ"ח ספר מי באר עוד פרטים עליו כאן ראה שם שהכותב הסתפק בקשר לרבנותו באייבשיץ.


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים