מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2825 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ברזילי
ג' ספטמבר 15, 2020 11:49 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'הכרחו' של הקב"ה בראש השנה החל בשבת
תגובות: 36
צפיות: 5879

Re: 'הכרחו' של הקב"ה בראש השנה החל בשבת

בפיוט הקלירי מונה כמה וכמה טעמים מדוע לגזור הדין לחיים, וביניהם עוברי כבנומרון/ מלטם מחרון/ כי אין לחרות בשבת מנין לקלירי שאין לכעוס בשבת? ידוע לי המובא מתיקו"ז: "... דלא אתקריב תמן עציבו דטחול וכעס דמרה דאיהו נורא דגיהנם דעלה אתמר לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת, והכי הוא ודאי דכל מאן ד...
על ידי ברזילי
ה' ספטמבר 10, 2020 12:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי הפסיקו להטיל בפועל "מי שפרע", ומדוע?
תגובות: 8
צפיות: 693

Re: מתי הפסיקו להטיל בפועל "מי שפרע", ומדוע?

תודה רבה לכולם
על ידי ברזילי
א' ספטמבר 06, 2020 3:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי הפסיקו להטיל בפועל "מי שפרע", ומדוע?
תגובות: 8
צפיות: 693

Re: מתי הפסיקו להטיל בפועל "מי שפרע", ומדוע?

לא חפשתי באופן יסודי. בשו"ת מהר"ם מינץ (לט וגם קא) מצטט דברי המרדכי (ב"מ שח, הנוסח שם משובש): הרב ר' לוי כתב בשם הרב ר' שלמה שאמר לש"ץ לעמוד על המגדל בציבור ולהכריז מי שפרע וכו' ומסיים "וכן שמעתי על ר"ג מהר"ם ס"ג ז"ל עשה מעשה בכה"ג בוינא באחד שלא רצה...
על ידי ברזילי
א' ספטמבר 06, 2020 1:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי הפסיקו להטיל בפועל "מי שפרע", ומדוע?
תגובות: 8
צפיות: 693

מתי הפסיקו להטיל בפועל "מי שפרע", ומדוע?

מי שנתן הדמים, ולא משך הפירות... כל החוזר מקבל מי שפרע. וכיצד מקבל מי שפרע, אוררין אותו בבית דין ואומרין מי שפרע וכו' ואחר כך יחזרו הדמים.

משמעות לשון הפוסקים שהיא הלכה נוהגת, אך למיטב ידיעתי אין אוררים בפועל בזה"ז. לא מצאתי כתוב ממתי הונהג כן ומדוע.
על ידי ברזילי
א' ספטמבר 08, 2019 1:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקליר ויו"ט שני
תגובות: 28
צפיות: 4810

Re: הקליר ויו"ט שני

ההוכחה הזו היא של תוספות חגיגה יג (אלא שמסקנת התוס׳ שהיה תנא איננה נכונה ככל הידוע כיום). לעצם העניין, המנהג לעשות יום אחד ראש השנה בארץ ישראל בזמן הגאונים נזכר בתשובות רב האי ובספר חילוקים בין בני בבל ובני א״י ובבעל המאור ואין הוא זקוק להוכחות עקיפות כאלה. היכן זה נזכר בספר החילוקים? כבר ראיתי שהס...
על ידי ברזילי
ב' ספטמבר 02, 2019 1:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נבואה לטובה - אפילו על תנאי אינו חוזר
תגובות: 9
צפיות: 1734

Re: נבואה לטובה - אפילו על תנאי אינו חוזר

בשיטת הרמב"ם, עמד בזה הרא"מ ריש וישלח ובלח"מ סוף יסה"ת (ומה שציינו עליו בספר המפתח).

דיון בשיטות נוספות בענין זה, באשכול הישן הזה
על ידי ברזילי
ג' יולי 16, 2019 4:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 14148

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

את הענין של לא יומתו אבות על בנים וכו' המבואר ב'מלכים', בכלל לא הבנתי. הרי בגמ' בסנהד' כז: מבואר להדיא לגבי סיפא דקרא "איש בחטאו יומתו" שהפירוש הוא שאין הבן נהרג בחטאי האב ולהיפך, והדרשה לגבי עדות היא רק מהייתור והכפילות של הפסוק, ולק"מ מהא דכתיב גבי אמציה. (וצ"ע בר"ן וגר&q...
על ידי ברזילי
ב' יולי 15, 2019 10:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 14148

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

במה שהעתקת לא כתוב את מה שאמר ברזילי. כתוב שם שהדרוש הוא הפשט הפשוט. המסקנה שכל פירוש פשט אחר הוא מוטעה לא נובעת מהטענה הזו. אכן התכוונתי להקדמתו לויקרא, שם כתב בין השאר ״וכי הדרוש הוא לבדו הוא הפשט הפשוט, המיוסד כפי חוקי הלשון האמיתיים והברורים״. אם הדרש הוא לבדו הפשט הפשוט, כל פירוש המתנגד לו הוא...
על ידי ברזילי
ב' יולי 15, 2019 9:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 14148

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

לדברי הרב ברזילי לא הבנתי את הטיעון. כל הדיון כאן הוא מתוך הנחה שאיננו רואים מחז"ל את הפירוש שאנחנו מחשיבים אותו כפשט. אם חז"ל גם למדו פירוש זה אז מה הדיון. אגב זה יכול להיות תשובה לראיה מלא יומתו אבות על בנים. שהנה אנו רואים שבאה הקבלה לפירוש נוסף בפסוק זה כמבואר בנביא. ומה ההבדל אם חז&q...
על ידי ברזילי
ב' יולי 15, 2019 8:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 14148

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

אבל איסור המניה פשוט בדברי חז"ל. והרמב"ן שם מבארו. בדיוק (כפי שכתבתי, לא מסכם על כל המפרשים שאכן לומדים איסור מניה מפרשה זו, אבל עכ״פ כך מפרש רמב״ן). וזו דוגמא לכך שחז״ל עצמם הניחו כדבר פשוט שהדרש הלומד מן הפסוקים כוונה אחרת (היינו נוספת) אינו מפקיע את המצוה שבפשוטו של מקרא. ובמקרה זה כפי...
על ידי ברזילי
ב' יולי 15, 2019 7:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 14148

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

דברי ישנו עוד יותר נכונים לגבי לא יומתו אבות על בנים. הלא ברור שלפי ההלכה שבידינו לא הורגים בנים בגלל חטאי אבותם כך שאין שום חידוש דין שצריך להלמד מהפסוק הזה רק הנביא מביא שעשה כציווי התורה כי גם דין זה בכלל דברי הפסוק וזה מה שהביא הרמבן אבל שבאמת יש דינים אחרים מקבילים הנובעים מן הפשט על זה אין רא...
על ידי ברזילי
ב' יולי 15, 2019 3:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 14148

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

גדולה מזו מצאנו, שאפשר שלצד דרשת חז״ל גם הפשט נשאר מחייב להלכה. למשל, כך כותב המש״ח גבי לפני עור ״הכותים מפרשים כמשמעו, שלא ייתן אבן לפני עיוור בדרך להפילו (רש"י חולין ג ע"א), וכן הוא האמת . ומזה אזהרה לפותח או כורה בור ברשות הרבים… והלאו כולל גם אם מכשיל חברו בדרך שהוא עיוור בדעתו, או מח...
על ידי ברזילי
ב' יולי 15, 2019 3:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 14148

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

גדולה מזו מצאנו, שאפשר שלצד דרשת חז״ל גם הפשט נשאר מחייב להלכה. למשל, כך כותב המש״ח גבי לפני עור ״הכותים מפרשים כמשמעו, שלא ייתן אבן לפני עיוור בדרך להפילו (רש"י חולין ג ע"א), וכן הוא האמת . ומזה אזהרה לפותח או כורה בור ברשות הרבים… והלאו כולל גם אם מכשיל חברו בדרך שהוא עיוור בדעתו, או מחמ...
על ידי ברזילי
ו' מאי 24, 2019 12:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 8912

Re: הפילוסופיה הטעתו?

שהכישוף שתשמע הוא מעשׂים שהיו הצאביה והכשׂדים והכלדים עושׂים, ורובם היו אצל המצרים והכנענים. הם היו מעוררים באמצעותם דמיון-שווא, או מדמים (בעצמם) שהם עושׂים במציאות מעשׂים מופלאים ומוזרים שתי האפשרויות הראשונות שציינת מקבילות לדברי רבנו משה. השלישית לא. איך אתה חושב שהרמב"ם הסביר את לשון הפסוק...
על ידי ברזילי
ו' מאי 24, 2019 11:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 8912

Re: הפילוסופיה הטעתו?

מה זה "כל פרטיה ודקדוקיה"? הוא זה שקובע את "כל פרטיה ודקדוקיה" של הכישוף שהוא בודה מליבו. האם כוונתך שיש כללים קבועים לכל המכשפים בעולם וצריכים כולם לקיים את הכללים הללו בשביל להיחשב מכשף? זה חידוש גדול, שהרמב"ם לא הזכיר אותו כלל. הזכיר והזכיר, עיין במורה שציינתי (וגם ביד כ...
על ידי ברזילי
ו' מאי 24, 2019 11:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 8912

Re: הפילוסופיה הטעתו?

אולם, לא הבנתי - ואז מה קורה עם הקישואים- הם מתלקטים או לא? האם בזה המכשף אוחז את העיניים? או שהם נלקטו בלי קשר לכישוף (או אחיזת הענים) או שכלל לא נלקטו ומשום מה הציבור חושב שנלקטו. כך או כך, דברי הרמב"ם (ביד ובמורה) ברורים, אין לכישוף שום תוצאה במציאות. שהכישוף שתשמע הוא מעשׂים שהיו הצאביה וה...
על ידי ברזילי
ו' מאי 24, 2019 10:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 8912

Re: הפילוסופיה הטעתו?

הרמב"ם עצמו פסק משנה זו להלכה: המכשף חייב סקילה והוא שעשה מעשה כשפים, אבל האוחז את העינים והוא שיראה שעשה והוא לא עשה לוקה מכת מרדות הרי שיש מכשף שעושה מעשה ויש שאוחז את העיניים. אני סברתי בדעת הרמב"ם האוחז את העינים שלוקט - באמת הקשואין נותרו במקומם , העושה מעשה- באמת ליקט את הקשואים, אל...
על ידי ברזילי
ה' מאי 23, 2019 1:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יפוי כח בלתי חוזר
תגובות: 22
צפיות: 3095

Re: יפוי כח בלתי חוזר

עי' עטרת דבורה ב,כד: http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/lavi-ateret02.pdf
על ידי ברזילי
ו' נובמבר 23, 2018 7:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקע לגולגולת אותר בחפירות ארכיאולוגיות
תגובות: 6
צפיות: 1385

Re: בקע לגולגולת אותר בחפירות ארכיאולוגיות

הניסוח בכתבה מטעה - לפי הממצאים הארכיאולוגיים, משקל השקל של ימי בית ראשון הוא כ- 11.3 גרם (הרבה פחות ממנהגנו היום לתת לפדיון הבן 20 גרם לכל שקל). המשקולת שנמצאה כעת, וכן עוד עשרות משקולות בקע מימי בית ראשון שנמצאו בעבר, כולן בתחום 5.5-6.5 גרם. נמצאו גם שלל משקולות גרה מימי בית ראשון, משקלות של שלשה ...
על ידי ברזילי
ו' ספטמבר 07, 2018 2:48 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טעמי מצוות תקיעת שופר וייחוסם לרס"ג
תגובות: 21
צפיות: 5651

Re: טעמי מצוות תקיעת שופר וייחוסם לרס"ג

אודה אם תרחיב בקושי, ולמה אין נראה בעיניך כפשוטם של דברים, שיש קשר בין השבת העבד לביתו לבין תשובת האדם לדרך המקורית, דרך הצדק והיושר. דומה שרס״ג אומר דבר פשוט יותר, לא דמיון בין תשובה לשיבה הביתה, אלא גם ביובל מדובר על חזרה בתשובה כפשוטה. ויש בדבריו חידוש, שתקיעת השופר ביום הכיפורים של היובל מטרתה ...
על ידי ברזילי
ד' אוגוסט 15, 2018 11:33 pm
פורום: עזר אחים
נושא: אולי מישהו מבין במתמטיקה?
תגובות: 11
צפיות: 2818

Re: אולי מישהו מבין במתמטיקה?

נסמן את מרכז המלבן x,y
חצי אורכו בציר האופקי w
חצי אורכו בציר האנכי h

הנקודה שמרחקה מן המלבן הוא המבוקש היא x1,y1

כעת נגדיר

dx = max(abs(x1 - x) - w, 0)
dy = max(abs(y1 - y) - h, 0)

המרחק המבוקש הוא שרש סכום הריבועים של dx ו dy
על ידי ברזילי
ד' אוגוסט 15, 2018 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יותר מאחד ממאה שיש כאן
תגובות: 7
צפיות: 1900

Re: יותר מאחד ממאה שיש כאן

הרי בזמן הזה התרומה גדולה היא רק המשהו מעט יותר מהאחד ממאה, כי לא מפרישים כשיעור שקבעו חז"ל בזמן שהיו נותנים לכהנים. וחיטה אחת פוטרת את הכרי. א"כ ההערה הנכונה הנ"ל אינה נפ"מ למעשה, כי "משהו" לא משנה את סדר הגודל של שיעור המעשרות לקלקלן. מסתבר שאתה צודק (וזה מה שאמרתי ל...
על ידי ברזילי
ד' אוגוסט 15, 2018 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יותר מאחד ממאה שיש כאן
תגובות: 7
צפיות: 1900

Re: יותר מאחד ממאה שיש כאן

אגב, לא עינתי בירושלמי, אך האם אכן מבואר שם כדבריך, שפשטות הלשון היא כולל התרו"ג ורק יש כאן סיבה המצריכה לפרש כך? או שכתוב בירו' שפשטות הלשון מבארת כך? כי אם כן י"ל שהל' מתפרשת לפי הבנתה גם אם המפריש טועה (וכמו שיש בירושלמי לגבי 'צפונו' שאם לא מפרשים 'צד צפונו' הכוונה כל הרבע הצפוני). לא ...
על ידי ברזילי
ד' אוגוסט 15, 2018 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: יותר מאחד ממאה שיש כאן
תגובות: 7
צפיות: 1900

יותר מאחד ממאה שיש כאן

נוסח ההפרשה המקובל: יותר מאחד ממאה שיש כאן הרי הוא תרומה גדולה. אותו אחד ממאה שיש כאן ועוד תשעה חלקים כמותו בצד צפונם של הפירות הרי הוא מעשר, ואותו אחד ממאה הרי הוא תרומ"ע וכו'. ושאלני בני: הלא את המעשר יש לחשב בניכוי הת"ג, וכגון אם היו מאה פירות והפריש שנים מהם בתור "יותר מאחד ממאה&q...
על ידי ברזילי
ד' אוגוסט 15, 2018 10:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרו החדש של בנימין בראון - תנועת המוסר הליטאית
תגובות: 19
צפיות: 5747

Re: ספרו חדש של בנימין בראון - תנועת המוסר הליטאית

ניתן להאזין להרצאות המוקלטות כאן http://glz.co.il/1390-12317-HE/Galatz.aspx מישהו יכול לעלות קישור תקין? או לשלוח לי למייל עכ"פ את ההרצאות? https://www.icast.co.il/default.aspx?p=Podcast&id=460338 אתה מצליח להוריד משם? אני לא מצליח גם אני לא הצלחתי כעת, כנראה הסירו את ההרצאות. מצאתי בדיסק ...
על ידי ברזילי
ו' אוגוסט 10, 2018 9:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרו החדש של בנימין בראון - תנועת המוסר הליטאית
תגובות: 19
צפיות: 5747

Re: ספרו חדש של בנימין בראון - תנועת המוסר הליטאית

מנחם-כהן כתב:
ברזילי כתב:ניתן להאזין להרצאות המוקלטות כאן http://glz.co.il/1390-12317-HE/Galatz.aspx

מישהו יכול לעלות קישור תקין? או לשלוח לי למייל עכ"פ את ההרצאות?

https://www.icast.co.il/default.aspx?p= ... &id=460338
על ידי ברזילי
ב' יולי 16, 2018 11:00 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל חלוצי צבא
תגובות: 14
צפיות: 2339

Re: כל חלוצי צבא

נראה מיהושע כב, ח (ובמפרשים שם) שאכן נשארו חלק מן הגברים לשמור על הנשים והטף, וכן מסתבר
על ידי ברזילי
ה' יולי 12, 2018 11:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר
תגובות: 21
צפיות: 3991

Re: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר

פגישת ריב"ז ואספסיאנוס המופיעה בגיטין, נזכרת גם באיכה רבה. שם מפורש שנירון מת בעודו קיסר סמוך לחורבן, כמקובל אצל ההיסטוריונים (מת בקיץ 68 למנינם).
על ידי ברזילי
א' יולי 08, 2018 6:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיסוק בענינים אחרים בשעת קריאת התורה
תגובות: 4
צפיות: 850

Re: עיסוק בענינים אחרים בשעת קריאת התורה

קראה מתנמנם יצא
על ידי ברזילי
ו' מאי 11, 2018 1:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם לרש"י היה ספר תורה אחר משלנו או רק חומש אחר?
תגובות: 32
צפיות: 6279

Re: האם לרש"י היה ספר תורה אחר משלנו או רק חומש אחר?

אם הבנתי נכון מאלו שעוסקים בנושא, כי אני עצמי לא חקרתי את זה, אז יש שינויים עקביים משך רוב כתבי היד. מה שמעיד, שיש כאן מסורה ולא סתם הכרעה מקומית או טעות רנדומלית. זה לא המצב, כפי שתוכל לראות בעבודה של פרץ הנ"ל. יש עקביות במובן זה שאותו שינוי ניתן למצוא בהרבה כתבי יד, לפעמים ברוב ולפעמים במיעו...
על ידי ברזילי
ו' מאי 11, 2018 1:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם לרש"י היה ספר תורה אחר משלנו או רק חומש אחר?
תגובות: 32
צפיות: 6279

Re: האם לרש"י היה ספר תורה אחר משלנו או רק חומש אחר?

אין שום כת"י של המקרא בעולם הדומה אחד לשני בכל פרטיו. היתרון של כתר ארם צובא הוא א. שהוא מייצג קונצנזוס, וב. שמערכת המסורה הפנימית אינה סותרת את עצמה, משא"כ שאר הכתב"י של התנ"ך. עצם זה שיש טעויות ושינויים בין הכת"י, משקף בודאי את אי יכולת של הסופר לדייק בעשרות אלפי פרטים, א...
על ידי ברזילי
ו' מאי 11, 2018 11:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם לרש"י היה ספר תורה אחר משלנו או רק חומש אחר?
תגובות: 32
צפיות: 6279

Re: האם לרש"י היה ספר תורה אחר משלנו או רק חומש אחר?

השינויים העקביים האלו מלמדים, שלא מדובר כאן בטעויות רנדומליים של מעתיק מתרשל, אלא בשיטה אחרת שהיתה נהוגה בתפוצות אשכנז, עד שהגיע נוסח המסורה ועקר את הנוסח הישן. השאלה היא, האם מסורה עתיקה זו אכן משקפת מסורה במובן שמדובר בהכרעת מסורה שונה מאשר הכרעת בן אשר, או שמדובר במסורה שמקורה בטעות. הסברא אומרת...
על ידי ברזילי
ו' מאי 11, 2018 10:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם לרש"י היה ספר תורה אחר משלנו או רק חומש אחר?
תגובות: 32
צפיות: 6279

Re: האם לרש"י היה ספר תורה אחר משלנו או רק חומש אחר?

כלל לא בטוח שספרי התורה האשכנזים משקפים מסורת אחרת, שהרי בן אשר ובן נפתלי היו בא"י ובבבל. יתכן שסה"ת באשכנז השתבשו עם הגלויות זה גם אפשרי, אבל יותר נראה שמדובר בשיטה מאשר בשיבוש. יכול להיות שבעבר הרחוק נוצר שיבוש, ואח"כ כולם החזיקו בשיבוש הזה, אבל זה פחות מסתבר. יש מאות כת"י אשכ...
על ידי ברזילי
ב' מאי 07, 2018 9:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 652
צפיות: 111105

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

ועכשיו נעבור לטענתי. אפשר לומר כאן שתי דרכים. שהלל בחר בנקודה הראשונה כלומר בהרד או ויד כי היתה לו מסורת על זמן המולד ועל מספר השנים שעברו מבריאת העולם ולכן הוא מסר לנו את החשבון הזה. אם זו ההנחה אז יש לנו ראיה למסורת חזקה ביותר שהיתה בידי הלל על שנות העולם וכיוון שהוא היה אחרי התקופה הפרסית מסורת ...
על ידי ברזילי
ב' מאי 07, 2018 7:55 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 36
צפיות: 7035

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

לא הבנתי, הראשונים שהבינו שאין ספירה דאוריתא בזה"ז זהו משום שהבינו שהספירה הוא חלק מסדר המצוות המתמשך והמורכב מהבאת העומר ספירה והקרבת הלחם, ולא בגלל שטכנית אין מהיכן לספור. ומנין שיש כאן סדר מצוות אחד? כי התורה אמרה לספור "מיום הביאכם", ולפי הבנה זו אם לא הבאתם אין כאן מצוה. ואם כן ...
על ידי ברזילי
ב' מאי 07, 2018 6:32 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 36
צפיות: 7035

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

לא הבנתי, הראשונים שהבינו שאין ספירה דאוריתא בזה"ז זהו משום שהבינו שהספירה הוא חלק מסדר המצוות המתמשך והמורכב מהבאת העומר ספירה והקרבת הלחם, ולא בגלל שטכנית אין מהיכן לספור. ומנין שיש כאן סדר מצוות אחד? כי התורה אמרה לספור "מיום הביאכם", ולפי הבנה זו אם לא הבאתם אין כאן מצוה. ואם כן ...
על ידי ברזילי
ב' מאי 07, 2018 5:49 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 36
צפיות: 7035

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

עיקר השאלה לא ברורה כלל, גם ספירת היובל בפשטות לא מעכבת בקידוש שנת היובל. ולענ"ד נראה שעיקר השאלה שלכם בנויה על ערבוב בין שתי הבנות שיכולות ליפול בקריאת הפסוק הנידון. אם אנחנו מבינים את ספירת העומר כזאת שאמורה לקבוע את תחולת חג השבועות, זאת אומרת שהאדם פועל ויוצר את הספירה בימים, זה אולי פשוטו...
על ידי ברזילי
ד' אפריל 25, 2018 1:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בחמי טבריה
תגובות: 17
צפיות: 3021

Re: בישול בחמי טבריה

לפי הנ"ל לכאורה לא קשה כלל. כי אין דרך לבשל בכלי שני (ואכן דווקא בגלל שבדרך כלל כלי שני אינו מבשל אין דרך לבשל בו). ולפי הנ"ל יש גם ליישב מדוע אין בישול במים בכלי שני. והרי כל עניין הבישול במים הוא החום שלהם, ומה אכפת לנו אם הביא אותם ל80 מעות בכלי ראשון או בכלי שני. מסכים, וגם חלק מן הרא...
על ידי ברזילי
ג' אפריל 24, 2018 12:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בחמי טבריה
תגובות: 17
צפיות: 3021

Re: בישול בחמי טבריה

א. אין לי ספק שאם נעשה ניסוי בו נבשל מאכל מסויים בסיר המונח בתוך מים חמים התוצאה לא תשתנה בתלות בשאלה אם המים הוחמו באור או בחמה או מחמי טבריא, ובלבד שהטמפרטורה ושאר תנאי הבישול זהים. ב. להבנתי, אם האבחנה היא באיכות הבישול צריך לפטור גם מי שיבשל באיכות כזו בתולדות האור. ממילא, אין מקום בעיני לומר שה...

עבור לחיפוש מתקדם