מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
לייטנר
הודעות: 5308
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי לייטנר » ג' מאי 06, 2014 11:45 pm

מרן המשגיח כתב:תגובה נוספת למאמר:
בעניין דברי הר"י בכור שור וז"ל בפרשת וישלח אלה המלכים שמא משה יחסם עד לו ואם קדם הבאים אחריו עד שאול מלך ישראל ואיכא למימר משה כתבם בנבואה עכ"ל.
בעניותי לא הבנתי היכן נראית כאן האפשרות שפסוקים נוספו לאחר מיתת משה, לפי עניות דעתי הלשון מוכיחה על עצמה שהוי"ו בואיכא למימר היא ט"ס וא"כ יש כאן שני ביאורים או שהמלכים היו עד משה או שנאמר בנבואה.


במאמר נכתב:
גם לדעתו של ר"י בכור שור ייתכן שפרשת 'מלכי אדום' לא נכתבה ע"י משה, אם כי הוא מציין את הדברים בלשון ספקנית

נראה שכיוון לביטוי "איכא למימר". כלומר, ניתן לומר [בדוחק?!] ש...
אך הרחיב ביחס לנ"ל בהערה 13 שם.

מרן המשגיח
הודעות: 269
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 9:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מרן המשגיח » ד' מאי 07, 2014 8:16 am

לייטנר כתב:
מרן המשגיח כתב:תגובה נוספת למאמר:
בעניין דברי הר"י בכור שור וז"ל בפרשת וישלח אלה המלכים שמא משה יחסם עד לו ואם קדם הבאים אחריו עד שאול מלך ישראל ואיכא למימר משה כתבם בנבואה עכ"ל.
בעניותי לא הבנתי היכן נראית כאן האפשרות שפסוקים נוספו לאחר מיתת משה, לפי עניות דעתי הלשון מוכיחה על עצמה שהוי"ו בואיכא למימר היא ט"ס וא"כ יש כאן שני ביאורים או שהמלכים היו עד משה או שנאמר בנבואה.


במאמר נכתב:
גם לדעתו של ר"י בכור שור ייתכן שפרשת 'מלכי אדום' לא נכתבה ע"י משה, אם כי הוא מציין את הדברים בלשון ספקנית

נראה שכיוון לביטוי "איכא למימר". כלומר, ניתן לומר [בדוחק?!] ש...
אך הרחיב ביחס לנ"ל בהערה 13 שם.
אינני מקבל כלל. מתחילת לשונו של הר"י בכור שור "ואם קדם וכו' המשמעות הברורה היא שמשה קדם לכתוב את הבאים אחריו וא"א לפרשה בדרך אחרת (בהערה 13 לא מצאתי כלום).
גם בהדר זקנים בפרשת וישלח שצויין במאמר לא כתוב כלום. הוא רק דן אם המלכים הם עד משה או עד שאול (ודוחה את הצד שהם עד שאול) אבל לא מזכיר כלל שאם הם עד שאול זה מקרא שנכתב מאוחר ולא משה כתבו בנבואה.

איש-אחד
הודעות: 1150
הצטרף: א' פברואר 17, 2013 11:39 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי איש-אחד » ד' מאי 07, 2014 8:26 am

מרן המשגיח כתב:בשיטת הראב"ע: ברצוני להציע דרך פשוטה לבאר את הסתירה בשיטתו של הראב"ע. הסתירה שהוצגה היא שהראב"ע רומז בכמה מקומות שיש פסוקים בתורה שנכתבו שלא ע"י משה רבינו ומנגד בסוף פרשת וישלח תוקף בלעג וחריפות שיטה כזו לגבי מלכי אדום. לכאורה הביאור הוא, ששיטתו של הראב"ע היתה שיהושע סיים וחתם את התורה דמכיוון שיש מ"ד שסבר כך לגבי ח' פסוקים ממילא אין מניעה עקרונית לומר שיהושע חתם את התורה וניתן לומר גם שערך או הוסיף קטע של פסוק בנקודות מסוימות והכל בנבואה כמו שהדגיש הראב"ע בביאורו לסוף התורה.
אמנם לאחר יותר מזה את חתימת התורה א"א בשופו"א ולכן לעג הראב"ע על היצחקי שאיחר פסוקים לימי יהושפט וכן הביא את המפרשים המאחרים את כתיבת הפסוק ויחרם אתהם ואת עריהם רק בנוסח זה "ורבים אומרים שיהושע כתבו" למרות שאברבנאל כבר העיר שהמעשה היה אחרי מות יהושע כי לאחר את כתיבת הפסוקים יותר מיהושע לא עלה על דעת הראב"ע.

[תוספת מיוחדת לאריסמנדי וסגן אלוף
העולה מהדברים שגם להראב"ע אין מה לדבר ח"ו על חוקרי טקסטים עתיקים והוספות מאוחרות בתורה שיטתו היא רק שהתורה נחתמה ע"י יהושע
וגם שיטה זו ברור שכבר בדורו של הראב"ע -עוד לפני שהקיצוניים של הרב אריסמנדי השתלטו על השיח הציבורי- לא הייתה מקובלת שהרי אם שיטתו הייתה פשוטה ומקובלת על כולם הראב"ע לא היה טורח להסתירה ברמיזות. אין טעם להסתיר את מה שכולם יודעים.]

ראב"ע הלא מביא רשימת פסוקים "בעייתיים" לכאורה, אחד מהם הוא "אשר יאמר היום בהר ה' יראה".
"ואם תבין סוד (השרים) [צ"ל השנים] עשר, גם ויכתוב משה, והכנעני אז בארץ, בהר ה' יראה, גם והנה ערשו ערש ברזל תכיר האמת" (ראב"ע דברים א, ב).
ה"בעיה" שמצא ראב"ע בפסוק לכאורה, היא שהעלייה לרגל להר המוריה החלה רק בימי שלמה, ומה שייך לומר "אשר יאמר היום בהר ה' יראה"?
אבל אם מסקנת ראב"ע שאת כל הפסוקים ה"בעייתיים" שמנה כתבם יהושע, איך זה מיישב פסוק זה? ויל"ע.

מרן המשגיח
הודעות: 269
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 9:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מרן המשגיח » ד' מאי 07, 2014 9:38 pm

איש-אחד כתב:ראב"ע הלא מביא רשימת פסוקים "בעייתיים" לכאורה, אחד מהם הוא "אשר יאמר היום בהר ה' יראה".
"ואם תבין סוד (השרים) [צ"ל השנים] עשר, גם ויכתוב משה, והכנעני אז בארץ, בהר ה' יראה, גם והנה ערשו ערש ברזל תכיר האמת" (ראב"ע דברים א, ב).
ה"בעיה" שמצא ראב"ע בפסוק לכאורה, היא שהעלייה לרגל להר המוריה החלה רק בימי שלמה, ומה שייך לומר "אשר יאמר היום בהר ה' יראה"?
אבל אם מסקנת ראב"ע שאת כל הפסוקים ה"בעייתיים" שמנה כתבם יהושע, איך זה מיישב פסוק זה? ויל"ע.
אתה מניח שזו הייתה הקושיא של ראב"ע ומקשה מכך, אולם הלשון בהר ה' יראה בעתיד איננה מלמדת על דבר הקורה בהוה (ישנה אפשרות של הוה מתמיד אבל א"א לעשות מזה קושיא).
בעל צפנת פענח למרות שלא סבר כמוני העדיף לפרש שראב"ע סבר שמשה לא ידע על מיקומו של בהמ"ק (ולכן נאמר בפרשת ראה והיה המקום אשר יבחר וגו') אך יש בידי לסתור את הפירוש הזה מדברי הראב"ע עצמו בפרשת וזאת הברכה שבירך משה את לוי בין יהודה לבנימין משום ששבט לוי גרו בירושלים שהיא בין נחלת יהודה לנחלת בנימין ובלא"ה אינני רואה את הפירוש הזה כמתיישב על הלב. גם הפירוש הנוסף שפירש שם שכל אחד אומר שהוא הולך להיראות בהר ה' - כלומר לעלות לרגל איננו הפירוש הפשוט לפי דעתי כי לא ברורה השייכות לתחילת הפסוק ויקרא אברהם את שם המקום וגו'
מה שנראה לי לפרש הוא שראב"ע סבר שפירוש המילים אשר יאמר היום הוא שכיום כך קוראים להר המוריה וזה יתכן לכאורה רק לאחר שנכנסו ישראל לארצם ומ"מ אין סיבה לומר שלא יהושע כתבו.

מרן המשגיח
הודעות: 269
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 9:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מרן המשגיח » ש' יולי 19, 2014 11:54 pm

הבוקר בשעת קריאת תהיתי בליבי על מה שכתב הראב"ע בפסוק למקום ההוא קרא נחל אשכול וז"ל ויתכן להיות כמו וירדוף עד דן להיות שם אחר. עכ"ל. והובא במאמרו של הרב גרשוני שלונקק לעיל שיש שפירשו כוונת הראב"ע שמילים אלו לא נכתבו ע"י משה רבינו (למרות שהראב"ע לא מציין לפסוקים אלו בתחילת ספר דברים).
ולא יתכן להעלות על הדעת שהראב"ע טעה כזו טעות שהרי בפרשת מטות אומר משה רבינו עצמו לב"ג וב"ר "ויעלו עד נחל אשכול"!

איש גלילי
הודעות: 2479
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי איש גלילי » א' יולי 20, 2014 8:31 am

הראב"ע מביא שהיו שאמרו על "במאד מאד" שנאמר לגבי ישמעאל שזה בגימטריא מֻחֲמַד, ולועג שם על הענין, שא"כ גם "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד", שגם שם הכונה על מוחמד...
ומסיק שאי אפשר להוכיח שום דבר מגימטריאות, ואינם אלא פרפראות שאפשר לסמוך אליהם דברים שאנו יודעים שהם נכונים מצד אחר.
וגם לא מצאנו את הגימטריא בתוך י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם.
א"כ למה זה זעפו כאן על הרב לייטנר שאמר כי הגימטריא חודשה בימי חז"ל?
ואם תאמר, שמכמה מקומות מוכח שהשי"ת התכון בכתבו את התורה לכמה גימטריאות. יש גם כמה וכמה דילוגים שמוכח שהשי"ת התכון עליהם בכתבו את התורה, ולא יפלא ממנו דבר. ואעפ"כ לא הוזכרו הדילוגים בדברי חז"ל.

סכינא חריפא
הודעות: 771
הצטרף: א' אפריל 13, 2014 9:24 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי סכינא חריפא » ג' אוגוסט 19, 2014 8:04 pm

רבי שלמה ב"ר שמואל הצרפתי, מתלמידי רבי שמואל החסיד ורבי יהודה בנו (כ"י פריס 353):

פירוש שמו של עזאזל שהוא כמו מדבר... שכן בלשון ארמי קורים למדבר עזאזל... ואל תתמה על מה שכתוב בתורה לשון ארמי, מפני שלא כתב הוא זה הפסוק. וזה הוא הסוד שאנו אומרים שלא אמר משה זה הפסוק אלא אחר כתבו. ואל תתמה על מה שאני אומר אחר כתבו, כי יש לו חברים במקרא, כלומר הרבה יש שלא אמר משה רבינו כמו "ויעל משה" עד "לעיני כל ישראל", וכמו "הלא הוא ברבת בני עמון", שזה ודאי לא כתבו משה, מפני שבשעה שאמר משה זה הפסוק עדיין לא היה ברבת בני עמון, ומהיכן היה יודע משה, אלא ודאי אחר כתבו... (הוא מסביר שזה ודאי לא נאמר ברוה"ק כיון שלא היה בכך צורך)... וכן, "הכנעני אז בארץ" שאמר הגאון בפרשת לך לך "...יש לו סוד והמשכיל יבין וידום" פירוש אם שכנענן לא תפשו מיד אחר, אם כן אחר כתבו.

מרן המשגיח
הודעות: 269
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 9:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מרן המשגיח » ג' אוגוסט 19, 2014 8:26 pm

איש גלילי כתב:ומסיק [הראב"ע מ.ה.] שאי אפשר להוכיח שום דבר מגימטריאות, ואינם אלא פרפראות שאפשר לסמוך אליהם דברים שאנו יודעים שהם נכונים מצד אחר.
וגם לא מצאנו את הגימטריא בתוך י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם.
א"כ למה זה זעפו כאן על הרב לייטנר שאמר כי הגימטריא חודשה בימי חז"ל?
לא הבנתי את הקפיצה מדברי הראב"ע לדברי הרה"ג לייטנר.

סכינא חריפא כתב:רבי שלמה ב"ר שמואל הצרפתי, מתלמידי רבי שמואל החסיד ורבי יהודה בנו (כ"י פריס 353):
הדברים הובאו במאמרו של הרב גרשוני שלונקק לעיל. מי הוא הרשבר"ש הצרפתי לא ידעתי ברוב בורותי, אבל לא ירדתי לעומק הדברים כלל - ממתי עזאזל הוא מדבר בארמית, ומה פתאום נכנסה כאן "מילת התרגום" התמוהה הזו? לשלח אותו לעזאזל המדברה פירושו לשלח אותו למדבר (בארמית) המדברה??

ברזילי
הודעות: 3235
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי ברזילי » ב' מרץ 02, 2015 2:24 pm

לייטנר כתב:האם יש עוד מדרשי הלכה הנשענים על גימטריה?
מענינא דפרשת השבוע - במשנה שקלים "אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לא כי אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא", ובירושלמי שם "אמר רבי ברכיה טעמא דרבן יוחנן בן זכאי זה יתנו י"ב שבטים יתנו".

אף שהירושלמי כותב להדיא שזה טעמו של ריב"ז, הרמב"ם בפיהמ"ש שם מפרש שריב"ז נקט כן מסברא והגימטריא היא רמז נאה בעלמא: "אמר ריב"ז כי הדעת נותן שכל ישראל צריכין לשקול לפי שהוא כופר נפש ועל דרך צחות המליצה אמרו כי מה שאמר השי"ת זה יתנו זה בגימטריא שנים עשר" (כנראה לא רצה לומר שזו הלכה מקובלת כמו שאמר גבי סתם נזירות שלושים יום, לשיטתו שבהלכות המקובלות לא נפלה מחלוקת)

חוקר_ומקובל
הודעות: 114
הצטרף: ש' יולי 05, 2014 10:25 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי חוקר_ומקובל » ב' מרץ 02, 2015 3:58 pm

אלכסנדר וימפן כתב:
פשוטה של משנה כתב:לגופם של דברים יש להעיר על התפתחות במושג גימטריא, כי בחז"ל לא מצאנוהו אלא ביחס למספר, כלומר גרתי = 613, יהיה = 30, זה = 12, וכיו"ב, ורק בראשונים [כנראה מהרוקח] התחדש המושג גימטריא בין שתי מילים כגון בן גימטריא כלב וכיו"ב.
אבל מצאתי עם אוצר החכמה בירושלמי ברכות פ"ב ה"ד רבי יהושע בן לוי אמר צמח שמו ר' יודן בריה דר' אייבו אמר מנחם שמו אמר חנינה בריה דר' אבהו ולא פליגי חושבניה דהדין כחושבניה דהדין הוא צמח הוא מנחם וגם באסתר רבה הכסף בגימטריא העץ וגם באיכה רבתי למס בגימטריא סיני

יש כאן עוד כמה http://www.fridmanbooks.co.il/ProductIn ... 127&catId=

שפה ברורה
הודעות: 638
הצטרף: ה' נובמבר 15, 2012 10:25 pm

Re: חצי בציבה במ"ק וחצי במ"ג

הודעהעל ידי שפה ברורה » ג' יולי 07, 2015 10:20 pm

לא מצאתי אשכול מתאים
איש אחד השמיע בפני דבר תורה, ובאמצע פירש תיבה אחד על דרך גמטריא, חצי התיבה במספר קטן, וחצי התיבה במספר גדול
אמרתי לו, מעולם לא שמעתי ולא ראיתי למי שיחלק תיבה אחת לחצאין
עכ"פ הוא ביקש ממני שאחפש אם שייך לומר גמטריא באופן זה
האם אחד מהחברים יודע דבר ברור בכך

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2353
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ד' יולי 08, 2015 11:52 am

בכתבי האריז"ל יש דברים כעין זה.

שפה ברורה
הודעות: 638
הצטרף: ה' נובמבר 15, 2012 10:25 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי שפה ברורה » ד' יולי 08, 2015 5:27 pm

ייש"כ

נטיעות
הודעות: 440
הצטרף: א' פברואר 09, 2014 11:38 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי נטיעות » א' יולי 12, 2015 3:26 pm

"כי לא דבר רק הוא מכם" - בגימ' "גימטריאות", ועל כך כיוונו חז"ל במה שדרשו "ואם ריק הוא - מכם הוא ריק". בעל הרוקח ז"ל.

שמן הטוב
הודעות: 25
הצטרף: ג' יוני 30, 2015 12:50 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי שמן הטוב » א' יולי 12, 2015 3:35 pm

נטיעות כתב:"כי לא דבר רק הוא מכם" - בגימ' "גימטריאות", ועל כך כיוונו חז"ל במה שדרשו "ואם ריק הוא - מכם הוא ריק". בעל הרוקח ז"ל.


פשוט שאין זה המקור לגימטראות מן התורה, שהרי דרשא זו עצמה היא רק גימטרי', ואין זו אלא אסמכתא שאם ריק הוא ריק מכם הוא ריק.

נטיעות
הודעות: 440
הצטרף: א' פברואר 09, 2014 11:38 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי נטיעות » א' יולי 12, 2015 3:39 pm

פשוטה של משנה כתב:ההשערה המסתברת היא שהקבלה מייחסת חשיבות מיסטית לאותיות וממילא גם למספרים שהם מייצגים, ולעומת זאת ההלכה מתייחסת לתכנים העולים מן המילים ולמילים ולאותיות כשלעצמם אין חשיבות אוטונומית, ודו"ק.
הבדל זה גרם גם למשל לכך שהמקובלים [כולל האר"י] אומרים שלימוד הזהר יש בו תועלת מרובה גם למי שאינו מבין מילה וחצי מילה, מה שמעולם לא נאמר מפי בעלי ההלכה על לימוד המשנה והתלמוד, וזה מחמת משנ"ת שהמקובלים מוצאים חשיבות אוטונומית במילים והאותיות גם בלי התכנים העולים מהם.


וכבר אמרו חכמינו ז"ל "ליגמר איניש והדר ליסבר", דהיינו, שילמד האדם תחילה אף אם הוא אינו מבין, ורק אחר כך יתאמץ להבין ולהעמיק, משום שבלימוד תורה יש ערך גם ללימוד שטחי, וגם אם עדיין אין מבינים את הנלמד לא לפשוטו ולא לעומקו.

לייטנר
הודעות: 5308
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי לייטנר » א' יולי 12, 2015 4:36 pm

נטיעות כתב:
פשוטה של משנה כתב:ההשערה המסתברת היא שהקבלה מייחסת חשיבות מיסטית לאותיות וממילא גם למספרים שהם מייצגים, ולעומת זאת ההלכה מתייחסת לתכנים העולים מן המילים ולמילים ולאותיות כשלעצמם אין חשיבות אוטונומית, ודו"ק.
הבדל זה גרם גם למשל לכך שהמקובלים [כולל האר"י] אומרים שלימוד הזהר יש בו תועלת מרובה גם למי שאינו מבין מילה וחצי מילה, מה שמעולם לא נאמר מפי בעלי ההלכה על לימוד המשנה והתלמוד, וזה מחמת משנ"ת שהמקובלים מוצאים חשיבות אוטונומית במילים והאותיות גם בלי התכנים העולים מהם.


וכבר אמרו חכמינו ז"ל "ליגמר איניש והדר ליסבר", דהיינו, שילמד האדם תחילה אף אם הוא אינו מבין, ורק אחר כך יתאמץ להבין ולהעמיק, משום שבלימוד תורה יש ערך גם ללימוד שטחי, וגם אם עדיין אין מבינים את הנלמד לא לפשוטו ולא לעומקו.


עיין ברש"י שם.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: חצי בציבה במ"ק וחצי במ"ג

הודעהעל ידי חכם באשי » א' יולי 12, 2015 6:07 pm

שפה ברורה כתב:איש אחד השמיע בפני דבר תורה, ובאמצע פירש תיבה אחד על דרך גמטריא, חצי התיבה במספר קטן, וחצי התיבה במספר גדול
אמרתי לו, מעולם לא שמעתי ולא ראיתי למי שיחלק תיבה אחת לחצאין
עכ"פ הוא ביקש ממני שאחפש אם שייך לומר גמטריא באופן זה
האם אחד מהחברים יודע דבר ברור בכך


זו שיטה מאוחרת בהחלט, אם כי שכבר אצל הראשונים מצאנו שעשו גימטריאות ע"פ אלפביתות של כלאיים, עי' דרשות לימי התשובה, ירושלים תשע"ד, במבוא.

עושה חדשות
הודעות: 9537
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

גימטריא

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' ינואר 24, 2016 12:18 am

שפה ברורה כתב:לא מצאתי אשכול מתאים...

רבן יוחנן בן זכאי חי 120 שנה,
תואריו בגמ' ברכות כח: נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק.

עמוד = 120
ימיני = 120
החזק = 120

מענין, לא?

סעדיה
הודעות: 1489
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי סעדיה » א' ינואר 24, 2016 10:35 am

סגן אלוף כתב:אכן במגן אבות לרשב"ץ [ח"ב פ"ב] כ' ודע כי בכלל האמונה בתורה מן השמים הוא להאמין כי כל התורה כולה מבראשית עד לעיני כל ישראל היא מן השמים וכל האומר יש פסוקים נוספים בתורה כמו וירדוף עד דן והדומים לו כופר באמונה ואפילו בח' פסוקים שבסוף התורה אע"פ שיש מי שאומר בתלמוד שיהושע כתבן חלקו עליו ואמרו שה' היה אומר ומשה כותב בדמע וזה הדעת נכון עכ"ל.
ובאברבנאל בהקדמת ירמיהו הנז"ל כתב בתו"ד וז"ל ואם נחשוב שעבר על ספר התורה הזה החילוף והבלבול כדברי האנשים האלה לא ישאר לנו דבר קיים שנסמוך עליו והנה הנביא ישעיהו אמר ובא לציון גואל וגו' לא ימושו מי זרעך וגו' מעתה ועד עולם שהנה ייעד בזה שתהיה תורת ה' ודברי הנבואה ורוח הקדש תמיד שגורים וקיימים בנו בלי שום ספק ופקפוק כלל וזהו כח העיקר הח' מעיקרי הדת שהניח הרב הגדול בפיה"מ שיחוייב כל בעל דת להאמין והוא שהתורה שבידינו היום היא הנתונה למשה בהר סיני מבלי חילוף ושינוי כלל עכ"ל.
ולגבי תיקון סופרים עיין על רש"י הנ"ל בראשית י"ח כ"ב במזרחי ובצדה לדרך.
והעתקתי מקצת מן החולקים ונלאתי להעתיק עוד, וכמובן שכך היא ההלכה הפסוקה בידינו, שאסור לומר כן ולפקפק במסורת התורה וק"ו לא לפרש המקראות מכח הנחות כאלו שזו עקירת התורה, אלא שעדיין אינו אומר שאנו מחוייבים להאמין שריאלית מחויב המציאות שלא כך, מלבד מה שמשמע מדברי האברבנאל שזהו בכלל נבואת ישעיהו שלא תשכח שום אות מן התורה ואפילו בדרגה של חסירות ויתירות שהרי ע"ז הוא מדבר, אלא שדבריו תמוהים שהרי חזינן בעינינו חילופי חסירות ויתירות .

כונת האברבנאל הוא לא שכל אחד ידע את הגירסא הנכונה במקרא, כמו שאין הבטחה שכאו"א ידע את התורה בכלל, אלא שבכללות עם ישראל לא יישכח שום פרט מהתורה ובכלל זה ששום אות לא יישכח, ואם אות אחת יישכח אצל בן אשר אזי הוא יתקיים אצל בן נפתלי, ואם יישכח אצל הספרדים אזי הוא יתקיים אצל האשכנזים או התימנים.

כמובן שכשרות נוסח המסורה אינה נסמכת על ההבטחה הזאת אלא על ההלכה (כדברי הרב ברויאר שהבאת) וכמוש"כ החת"ס (שו"ת חו"מ סי' קצ"א) לענין לא תסור.

סעדיה
הודעות: 1489
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: גימטריא

הודעהעל ידי סעדיה » א' ינואר 24, 2016 10:38 am

עושה חדשות כתב:
שפה ברורה כתב:לא מצאתי אשכול מתאים...

רבן יוחנן בן זכאי חי 120 שנה,
תואריו בגמ' ברכות כח: נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק.

עמוד = 120
ימיני = 120
החזק = 120

מענין, לא?

ר"ל שתיארוהו תלמידיו ככה בגלל שהיה אז בגיל 120, ושנה לפני"ז כינוהו בתוארים אחרים?

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: גימטריא

הודעהעל ידי חכם באשי » א' ינואר 24, 2016 11:00 am

עושה חדשות כתב:
שפה ברורה כתב:לא מצאתי אשכול מתאים...

רבן יוחנן בן זכאי חי 120 שנה,
תואריו בגמ' ברכות כח: נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק.
עמוד = 120
ימיני = 120
החזק = 120
מענין, לא?


בהחלט מעניין, אבל יש כאן קומבינה (כמו בהרבה גימטריאות אחרות...), כי אם יש לחשב גם את ה"א הידוע, כמו ב'החזק', מדוע זה לא חושב גם ב'הימיני'?

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: גימטריא

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » א' ינואר 24, 2016 1:36 pm

חכם באשי כתב:
עושה חדשות כתב:
שפה ברורה כתב:לא מצאתי אשכול מתאים...

רבן יוחנן בן זכאי חי 120 שנה,
תואריו בגמ' ברכות כח: נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק.
עמוד = 120
ימיני = 120
החזק = 120
מענין, לא?


בהחלט מעניין, אבל יש כאן קומבינה (כמו בהרבה גימטריאות אחרות...), כי אם יש לחשב גם את ה"א הידוע, כמו ב'החזק', מדוע זה לא חושב גם ב'הימיני'?


גם צ"ע לאן נעלם הפטיש

לייטנר
הודעות: 5308
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי לייטנר » א' ינואר 24, 2016 4:43 pm

פטיש בגימ' ג"פ 120 אחד...

עושה חדשות
הודעות: 9537
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: גימטריא

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יוני 12, 2016 11:12 pm

חכם באשי כתב:אבל יש כאן קומבינה (כמו בהרבה גימטריאות אחרות...), כי אם יש לחשב גם את ה"א הידוע, כמו ב'החזק', מדוע זה לא חושב גם ב'הימיני'?

ומה תאמר על הקומבינה דלהלן?
רש"י פרשת נשא -
מלאה קטרת - גימטריה של קטרת תרי"ג מצות, ובלבד שתחליף קו"ף בדל"ת על ידי א"ת ב"ש ג"ר ד"ק
וכנראה ע"ז רמזת לעיל "כבר אצל הראשונים מצאנו שעשו גימטריאות ע"פ אלפביתות של כלאיים"...

הכהן
הודעות: 1591
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: גימטריא

הודעהעל ידי הכהן » א' יוני 12, 2016 11:57 pm

עושה חדשות כתב:
חכם באשי כתב:אבל יש כאן קומבינה (כמו בהרבה גימטריאות אחרות...), כי אם יש לחשב גם את ה"א הידוע, כמו ב'החזק', מדוע זה לא חושב גם ב'הימיני'?

ומה תאמר על הקומבינה דלהלן?
רש"י פרשת נשא -
מלאה קטרת - גימטריה של קטרת תרי"ג מצות, ובלבד שתחליף קו"ף בדל"ת על ידי א"ת ב"ש ג"ר ד"ק
וכנראה ע"ז רמזת לעיל "כבר אצל הראשונים מצאנו שעשו גימטריאות ע"פ אלפביתות של כלאיים"...

viewtopic.php?p=134831#p134831
viewtopic.php?p=177386#p177386

אביר יעקב
הודעות: 44
הצטרף: א' אוגוסט 11, 2013 6:21 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אביר יעקב » ב' יוני 13, 2016 12:15 pm

כתב רבינו החיד"א במדבר קדמות אות פ"א: וזלה"ק,

פשט התורה הוא כמו גוף המלביש לנפש וכמו שפירש רבינו האר"י זצ"ל דזהו שאמרו הן הן גופי תורה ואמרו גופי הלכות דהוו כמו הגוף והסוד כמו הנפש. ואפשר כי התורה נמשלה למים ויין המים רמז לפשט והיין רמז לסוד. וז"ש נכנס יין יצא סוד ויין גימט' סוד. ומי שאומר כי אין בתורה כי אם פשט לייט עלייהו בזהר הקדוש. וזה רמז טפש כחלב לבם טפש אותיות פשט כי האומר דהתורה היא פשט דוקא טפש כחלב לבם. ומי שאינו מאמין בסוד אלא פשט רמז דרש הוא ר"ת פרד ועליו נאמר כסוס כפר"ד אין הבין כי התורה היא פרד"ס והוא חיסר סמך ונשאר פרד ודו"ק:

אביר יעקב
הודעות: 44
הצטרף: א' אוגוסט 11, 2013 6:21 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אביר יעקב » ב' יוני 13, 2016 12:49 pm

בתקוני הזוהר מדבר מענין חשיבות הגמטריא (תקון ע' דפוס הגר"א דף קל"ט ע"ב) ועלה אתמר "כל גיא ינשא" ואיהו גימטריאות פרפראות לחכמה. וז"ל הגר"א בביאורו שם ועלה איתמר (ישעיה מ) "כל גיא ינשא" כמו שכתב בתיקוני זוהר חדש (דף ע"ה ע"ב דף ח טור ד) "ובהון כל גיא ינשא ההוא דכולא ביה" עכ"ל.

ובתקוני זוהר חדש (דף ע"ג ג בדפוס הגר"א דף ה סוף טור ג) "ועתה יגדל נא כח ה'", ובגין האי כח אתמר, דמאן דלא ידע בגימטריאות וחשבונות דיליה עתיד לנחתא לשאול כמה דאוקמוה במדרש (קהלת ט) "כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה" עכ"ל.

וכתב על זה הגר"א, דמאן דלא ידע בגימטריאות וחשבונות דיליה רצונו לומר כי כל חשבונות תלויים בהאי כח וכל אחד מישראל יש לו שרש למעלה באותן חשבונות בשמו. וזה ששואלים את הרשע את שמו עכ"ל, ובס' קול התור תלמיד הגר"א (ח"ב פ",) הביא דברי הגר"א ומוסיף שם, והטעם הוא כי על יסוד ידיעה זו ידע כל אחד איך לקיים שליחותו היחידאית בעולם הזה, וככל אשר מתקרבין עקבתא דמשיחא מתגלין יותר רמזי הגימטריאות שבהם צפונים סודות היעודים הכלליים והפרטיים עכ"ל.

ובס' יוחסין (מאמר א' ר"א חסמא) שגימטריא הינה גופי תורה וקבלה, וגימטריא שדיבר ר' אליעזר חבירו תקופות מעיד עליו, שהוא צריך לתקופות, והוא ל' יווני גיאומטריה, שפירושו מידות.
ובספר מטל השמים הביא לדברי ס' יצירה [המיוחס לאברהם אבינו] שהקב"ה ברא את העולם בל"ב נתיבות שהם עשרה ספירות וכ"ב אותיות, וחקקם בספר, בספר, ובסיפור. והסביר שם בביאור אוצר ה (שם) דברי ס היצירה דהעולם נברא "בספר" כפשוטו. ו"בספר", לשון מספר. וב"סיפור" סיפור דברים. הרי מבואר להדיא ענין המספר שהקב"ה חקק, וחשיבות המספר, כספר, וכסיפור הדברים.

אולם יש לציין גם מ"ש בשם הגדולים (קוט' אחרון ער' גימ') אף שכתב שרי אליעזר מגרמיזא הפליא לעשות בשערי בינה על מגילת אסתר ומביאו הרשב״א בס' מנות הלוי וכן ר' אפרים ור' יהודה החסיד, ובעל הטורים. מכל מקום כתב, ודבר פשוט שאין לאבד הזמן ולטרוח בגימטריאות, רק אם יבא בנקל בעת מן העתים, הנה מה טוב, וכמו שכתב מהר״ם חאגיז (בריש הקונט' שבסוף קרבן חגיגה) וציין לדבריו בס' נפש היפה (מע' ג) ע' גימטריא, שכיוצא בזה היה עושה הרי המג"ן דרמז דרשות רז״ל של הפסוק בקונטרס קרבן חגיגה, אשר בלי זמן וטורח כמעט היה שורה עליו רוח חכמה לכוין דרשות רז״ל על הפסוקים, כמו שהעיד הרי המניח שם.

מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מנצפך » א' אוקטובר 09, 2016 10:54 pm

ראיתי פעם בשם הרחיד"א [אינני יודע מקור], שהביא שתי ראיות שניתן לדרוש גימטריאות עם הכולל:
1. מהפסוק 'אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו', והרי אינו כך, שכן 'אפרים ומנשה' בגימטריא עולה תשל"ג ו'ראובן ושמעון' עולה תשל"ב? מכאן שניתן לדרוש גימטריא עם הכולל..
2. שהרי אמרו חז"ל שהקדים הקב"ה שתי שנים לונושנתם - היינו שהגלנו לאחר תת"נ שנה משנכנסנו לארץ אף ש'ונושנתם' בגימטריא תתנ"ב - כדי שלא יתקיים בנו 'כי אבד תאבדון מהר.. כי השמד תשמדון' הכתוב בהמשך הפסוקים שם, ואם לא ניתן לדרוש גימטריא עם הכולל, מפני מה הקדים שנתיים, והלא יכול היה להקדים שנה אחת? אלא שאם היה מקדים שנה אחת, הרי יחד עם הכולל היה זה עולה לתתנ"ב, הרי הוכחה נוספת ש'כולל' ניתן להידרש...

טור תלגא
הודעות: 195
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי טור תלגא » ב' אוקטובר 10, 2016 6:20 am

מנצפך כתב:ראיתי פעם בשם הרחיד"א [אינני יודע מקור], שהביא שתי ראיות שניתן לדרוש גימטריאות עם הכולל:
1. מהפסוק 'אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו', והרי אינו כך, שכן 'אפרים ומנשה' בגימטריא עולה תשל"ג ו'ראובן ושמעון' עולה תשל"ב? מכאן שניתן לדרוש גימטריא עם הכולל..
2. שהרי אמרו חז"ל שהקדים הקב"ה שתי שנים לונושנתם - היינו שהגלנו לאחר תת"נ שנה משנכנסנו לארץ אף ש'ונושנתם' בגימטריא תתנ"ב - כדי שלא יתקיים בנו 'כי אבד תאבדון מהר.. כי השמד תשמדון' הכתוב בהמשך הפסוקים שם, ואם לא ניתן לדרוש גימטריא עם הכולל, מפני מה הקדים שנתיים, והלא יכול היה להקדים שנה אחת? אלא שאם היה מקדים שנה אחת, הרי יחד עם הכולל היה זה עולה לתתנ"ב, הרי הוכחה נוספת ש'כולל' ניתן להידרש...


1. דבש לפי מערכת ג' אות י"ד וגם בבני יששכר חדש כסלו טבת אות ג'.

2. לקט יושר בהקדמה בשם התרומת הדשן.

עושה חדשות
הודעות: 9537
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' דצמבר 17, 2016 7:55 pm

בספר הזה, של א' מגדולי תלמידי הגרמ"ש, תומך הרבה מיסודותיו ע"י גימטריאות, (אתן דוגמא להלן), ובסימן ג' מאריך הרבה ביסוד ענין הגימטריא, כדאי לראות. (אבל הוא מציין שזה רק חלק ממאמר ארוך שעדיין נמצא תח"י).

עברתי על א' ממאמריו לחנוכה, סימן נד, בו הוא מאריך על הקשר בין שבט 'אשר' לחנוכה, עי"ש, ובתוך הדברים הוא מונה הרבה דברים שהם בגי' של 'אשר', כל אחד לפי ההקשר שלו.
"מן-השוק", "פרסום-הנס", "משה-יוסף", "דצך-עדש-באחב", "שוכני-סנה", "קדקד-נזיר-אחיו", "מאימתי", וכו'.
כדאי לעיין במאמר עצמו, הבאתי רק טעימה של גימטריאות.

עושה חדשות
הודעות: 9537
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' פברואר 18, 2017 10:14 pm

ראיתי כעת דבר מעניין בכלה רבתי פ"ג, על ההכרח של גימטריה:

תנא שלום נתלן בשע"ו אותיות, ושע"ו באותיותיו, מלמד שכל הרודף שלום, אין תפלתו חוזרת ריקם, אלא מעתה דכתיב הכי עשו, הכי נמי שלום שלום הוא, התם נמי אמרינן, ומה בשעה שכתוב בשמו שלום, הוא מרעש המדינות, מפני ועל חרבך תחיה, ואם אינו מצוי על אחת כמה וכמה; אלא הא דכתיב עשו מלחמה, מאי, התם ומה שכתוב בם מנין שלום כך, בקשו להחריב את העולם וליזדוג את אברהם, אם אינו כתוב על אחת כמה וכמה; אלא הא דכתיב אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך את האיש או את האשה וסקלתם באבנים ומתו, מאי, התם כיון דנסקלין יצא שלום בעולם, ואם אינן נסקלין הורגין זה את זה.

יחיאל מ
הודעות: 119
הצטרף: א' נובמבר 01, 2015 11:13 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי יחיאל מ » א' פברואר 19, 2017 4:19 pm

בעניין גימטריה כשלעצמה עי' מחלוקת הראשונים דלהלן. אם השאלה לעניין ההיסק מהדרשות ככלל עי' סנהדרין צ"ט א האומר אין תורה מן השמים אפילו וכו'.

הנושא הראשוני כאן כפירה בדרשת גימטריה.
גישה עקרונית ירושלמי שבת פי"ט תורה שאין לה בית אב אינה תורה. רש"י חגיבה ג נ, כולן אל אחד אמרן - אין לך מבני המחלוקת מביא ראיה מתורת אלוה אחר. היינו האמירה נעשית בהשמעת דברים שמסיקים מהם. דרכי ההיסק ניתנו עם התורה ואין צורך שיתאימו למחשבה האשורית היונית ובג"צ.

לנושא המיידי
עי' בספר "דרש" באוצר החכמה קידושין פסחים סי' ה' בעניין דרשת גימטריה, הובא באתר ילפותות
http://www.yalfutot.com/articles_t.asp? ... ile=PS5'11
שם הובאו דברי הרמב"ן בספר הגאולה בעניין דרשת גימטריה לפי רש" והוסברה שיטת רש"י ותוס' שכשהכתוב יוצר בעיה דורשים דרשות גרוטות כדי לפתור אותן.כלל זה נוהג בהרבה מאד מקומות. והוא מתרץ את טענת הרמב"ן שיכול אדם להוציא ממנו דברים רעים וסותרים עיקרי התורה. ע"כ. כל מה שסותר את התורה אינו נכנס בספק, ואין לדורשו בגימטריה. ועי' במקום הנ"ל שמסביר את האילוץ לדרוש את "יהיה" בנזיר וכן עוד מקומות.
לפי זה בטל הצורך לומר על דרשות שהגמרא מאריכה בביאוטרן ובחישוב שלהן, שאינן אלא סימן ורמז.
עי' למשל שבת צ"ו ב וביאור רש"י, דברים הדברים אלה הדברים - גבי שבת, דכתיב בויקהל: אלה הדברים אשר צוה וגו', דברים משמע תרין, ה"א - מרבי חד, הא תלת, אלה - בגימטריא תלתין ושש, אלו שלשים ותשע כו', ומניינא למה לי על כרחיך לדעת כמה חטאות אדם מתחייב בהעלם אחד על השבת, ואי מחייב אתולדה במקום אב בהעלם אחד - הוו להו טובא.
עי' כאטריכות באתר ילפותות הנ"ל ובמקומות רבים שם,
היסוד של דרשה מכח כתוב מעורפל עי' רש"י סנהדרין פ"ו א, דבר הלמד מעניינו, "אם אי אתה יודע במה הכתוב מדבר" צא ולמד מפרשה שכתוב בה.

עי' איגרת רב שרערא נב. והוו עקרין דידהו, קלין וחמורים וגמטריות ופנים של מדרשות, ומנהון שלש עשרה מדות שהיה ר' ישמעאל דורש, ומנהון דברים אחרים כגון סרוס מקרא ויתור מקרא, ורבויין ומעוטין, וכו'.

בעניין גישה כללית של הרמב"ם עי' תלמוד תורה פ"א הי"א וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות והיאך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה, וענין זה הוא הנקרא גמרא. ועי' למשל שבועות ד':, ר"ע מאי טעמא קא מחייב לשעבר דדריש ריבויי ומיעוטי, כלומר דרך הדרשה שךו גרמה להסיק מה שלא היה מסיק בלעדיה. מ"ש בדרשת אל תקרי מיושב לפי רש"י סנהדרין.

יחיאל מ
הודעות: 119
הצטרף: א' נובמבר 01, 2015 11:13 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי יחיאל מ » א' פברואר 19, 2017 9:19 pm

בדבר הקטע הראשון בעמוד 1
עצם הטענה שמעלה ס שכיון שסדר האותיות לה היה קבוע מוכח שלא ניתנה דרך היסק הבנויה על סדר אותיות. כמובן שבסיני יכול היה להיקבע גם סדר אותיות לצורך דרשה זו. כלומר המסקנה בנויה על מה שהוא רוצה להוכיח.

ככלל הפשט הוא חלק מהמערך של הדרש, השלב הראשוני של ההיסק, שנשארת לו משמעות חלקית גם במסקנה.

השערתי בהסבר הרמב"ם שהבאתי שבמקביל לכללי ההיסק ניתנה תורה שבע"פ שנמסרה במסורת. "אם קבלה היא נקבל אם לדין יש תשובה" המחלוקות למקום שנשכחה הקבלה, וזה ר"ע שהבאתי.

אשר ברא
הודעות: 206
הצטרף: ג' יולי 12, 2016 9:26 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי אשר ברא » ד' אוגוסט 02, 2017 8:24 pm

מרן המשגיח כתב:
איש-אחד כתב:
מרן המשגיח כתב:לכאורה הביאור הוא, ששיטתו של הראב"ע היתה שיהושע סיים וחתם את התורה...אמנם לאחר יותר מזה את חתימת התורה א"א בשופו"א...

ראב"ע הלא מביא רשימת פסוקים "בעייתיים" לכאורה, אחד מהם הוא "אשר יאמר היום בהר ה' יראה".

מה שנראה לי לפרש הוא שראב"ע סבר שפירוש המילים אשר יאמר היום הוא שכיום כך קוראים להר המוריה וזה יתכן לכאורה רק לאחר שנכנסו ישראל לארצם ומ"מ אין סיבה לומר שלא יהושע כתבו.

איך תפרנס סודו של הלה היא ברבת בני עמון? שהרי בזמנו של דוד לכדוה?

מרן המשגיח
הודעות: 269
הצטרף: ד' פברואר 05, 2014 9:53 pm

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

הודעהעל ידי מרן המשגיח » ד' אוגוסט 02, 2017 10:48 pm

אשר ברא כתב:איך תפרנס סודו של הלה היא ברבת בני עמון? שהרי בזמנו של דוד לכדוה?

ביאורו של הצ"פ בזה הינו תמוה ביותר בעיני. וכי משום שבנ"י לא כבשו את רבת עמון אין אפשרות לבקר במוזיאון ששם?
המעיין בראב"ע יראה שלא ציין למילים "הלה היא ברבת בני עמון" אלא ל"הנה ערשו ערש ברזל" ונראה מזה שהוקשה לו כל המשפט מה הצורך של משה להוכיח את גבהו של עוג מגודל ערשו הרי הוא מדבר לאותם אנשים שהביסו את עוג לפני כמה חדשים, אך אפשר בהחלט לומר שיהושע כתבו אחר כך לאותם שלא ידעו ולא ראו.
אמנם י"ל בפשטות שנכתב ע"י משה לדורות ואכן הראב"ע עצמו בפסוק הנ"ל אינו מעורר שום קושי.
ואם נחפוץ לקיים את פירוש הצ"פ נצטרך לפרש הקושי שלא קרבו בנ"י לארץ בני עמון באותו הזמן כלל וכלל לא למלחמה ולא למעבר אבל אחר כך בימי יהושע אין שום קושי אם באו וראו את ערשו של עוג.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 64 אורחים